• Anonim Şirkette Genel Kurul Kararlarının İptali
 • Ticari İş - Ticari İşlerde Faiz
 • Ticari Borca Kefalet - Ticari Borcun Rehinle Güvence Altına Alınması
 • Kambiyo Senetlerinde İmzaların İstiklali - Sahte Bono Tanzim Etmek Suçu
 • Limited Şirkette Esas Sermaye Artırımının Hükümsüzlüğü
 • Anonim Şirketin Haklı Nedenle Feshi Davası
 • Esnaf İşletmesinde Özsermayenin Tespiti
 • Anonim Şirkette Birleşme Nedeniyle Sermaye Artırımı
 • İstisna Sözleşmesi
 • Kooperatif Ortaklığından Çıkarma Kararının İptali
 • Ortakların Pancar Kooperatifine Olan Sermaye Borçlarının Türkiye Şeker Fabrikalarından Olan Alacaklarından Kesilmesi
 • Limited Şirket Payının Devri - İnançlı İşlem
 • Hukuki Görünüş - Tacir Olmanın Hüküm ve Sonuçları
 • Sözleşmenin Yorumlanması
 • Basiretli İş Adamı Gibi Davranış
 • Ticaret Sicil Kayıtlarının İptali
 • Usulsüz Kredi Kullandırma Suçu
 • Bonoda Lehdar Olarak Gösterilebilecekler
 • Üniversitelerin Anonim Şirketlere Ortak Olması
 • Marka Hakkına Tecavüz
 • Anonim Şirkette Esas Sermaye Yerini Tutan Ödünçler
 • Anonim Şirkette Pay Devri
 • Sonraki Kanunun Esas Sözleşmeye Etkileri
 • Faktorig Sözleşmesine Konu Olabilecek Alacaklar
 • Adi Şirkette Ortağın Çıkartılması- Adi Şirketin Haklı Nedenle Feshi