Demokratikleşme ve hesap verebilirlik kavramları ile güncel tartışmaların odağında yer alan şeffaflık, modern devletler için önemli bir iyi yönetişim aracı olarak görülmektedir. Uluslararası hukuk açısından değerlendirildiğinde ise şeffaflık oldukça yeni bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması ve uluslararası ilişkilerin alenileşmesiyle birlikte şeffaflık, uluslararası hukuku da kaçınılmaz olarak etkilemiş ve kavram uluslararası hukuk düzeninde kendisine yer bulmaya başlamıştır. Bu anlamda şeffaflık; uluslararası örgütlerin işleyişi, diplomatik ilişkiler, uluslararası andlaşmaların yapım süreçleri, tahkim mekanizmaları ve insan hakları mahkemelerinin usul kuralları gibi birçok alanda uygulanmaktadır. Farklı araştırmacıların katkılarıyla hazırlanan bu çalışmada, şeffaflık kavramının uluslararası hukuktaki yeri ve önemi çeşitli yönleriyle incelenmektedir.(ARKA KAPAKTAN)

İçindekiler

Uluslararası Hukukun Şeffaflaşma Süreci
Ali Kerem Kayhan

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararlarında Şeffaflık
Sevda Keskin

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Şeffaflık
Hasan Basri Bülbül

Çok Uluslu Şirketlerin Küresel Yönetişiminde Yumuşak Hukuktan Sert Hukuka: İnsan Hakları Durum Değerlendirmesi
Mehmet Özyürek

Uluslararası Deniz Hukukunda Kıta Sahanlığının Dış Sınırının Belirlenmesi ve Şeffaflık
Ali Osman Karaoğlu

Paris İklim Antlaşması'nda Şeffaflık Çerçevesi
Gülce Budak

Uluslararası Enerji Hukuku, Yenilenebilir Enerji ve Şeffaflık
Abdullah Sacid Örengül

Uluslararası Yatırım Uyuşmazlıklarının Tahkim Yoluyla Çözümünde Şeffaflık
Beyza Özturanlı Şanda