Yayına Hazırlayan: Emre Partalcı
Özgün adı "Mülkiyet Nehcinin Vech-i Tekamülü" olan bu eser 1921 yılında özel olarak oluşturulmuş bir jüri önünde doktora tezi olarak savunularak kabul edilmiş ve yazarına hukuk doktoru unvanı tevcih edilmiştir. Eserin takdim yazısında Ebül'ula Mardin, savaş yıllarında ortaya konan çalışmanın, bu yönüyle memleketin bilimsel rüştünün de ispatı olduğunu belirtmektedir. Bu eser, yazılmasının üzerinden geçen zamana karşın, mülkiyet konusunu kuramsal açıdan ele almak bakımından değerini korumaktadır. Bir yandan mülkiyet konusunda eşsiz bilgileri bir araya getirmekte, diğer taraftansa mülkiyet tarihini evrimci ve pozitivist bir zeminde ve özgün bir biçimde değerlendirmektedir.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

TAKRİZ

MÜLKİYET NEHCİNİN VECH-İ TEKAMÜLÜ

MEDHAL
1. Mevzumuz
2. Tekamül
3. Usul-ı Tetkik
4. Nazariye ve Nehc

İLK BAB
GEÇMİŞ ASIRLARDA MÜLKİYET NEHC VE NAZARİYESİ

BİRİNCİ FASIL
İPTİDAİ CEMİYETLERDE MÜLKİYET NEHCİ
1. İptidai Kitleler
2. Zirai Karye

İKİNCİ FASIL
MÜLKİYET NEHCİNİN GARP'TA TEKAMÜLÜ
1. Medine Devri
2. Zeamet Devri
3. Aksülamel ve Neticeleri

ÜÇÜNCÜ FASIL
MÜLKİYET NEHCİNİN ŞARK'TA TEKAMÜLÜ
1. İslamiyet'ten Evvel
2. İslam Cemiyetlerinde Mülkiyet Ahkamı
3. İslam Cemiyetlerinde İktisadi Bünye
4. Şarkın Mülkiyet Tarihinden Çıkan Neticeler

DÖRDÜNCÜ FASIL
TARİHTE MÜLKİYET NAZARİYESİNİN BAŞLICA EŞKALİ
1. Mutlak Nazariyeler
2. Terkibi Nazariyeler

İKİNCİ BAB
HAL-İ HAZIRDA MÜLKİYET NEHC VE NAZARİYESİ

BİRİNCİ FASIL
BUGÜNKÜ MÜLKİYET NEHCİNE UMUMİ BİR NAZAR

İKİNCİ FASIL
VAKAYİ: ASRİ CEMİYETLERDE İKTİSADİ BÜNYE
1. İstihsal Taazzuvu
2. İş Bölümü Taazzuvu

ÜÇÜNCÜ FASIL
EFKAR: ASRİ CEMİYETLERDE MÜLKİYET NAZARİYESİ
1. Fertçilik ve Serbesti Mektebi
2. Sosyalist Nazariyeler ve Mektepler

DÖRDÜNCÜ FASIL
TEKAMÜLÜN HUKUKİ İSTİKAMETİ
1. İlmi netice: Müşahedelerimizin Tespit ve İzahı
2. Ameli Netice: İstihale Şekilleri

LAHİKA

KAYNAKÇA