TMK m. 683/f. II'de düzenlenen elatmanın önlenmesi davası, eşyanın gasbı sonucunu doğurmayan her türlü ayni hak ihlaline karşı açılan davadır. Bu monografik eserde, elatmanın önlenmesi davasının Türk medeni hukuku bakımından etraflıca incelenmesi amaçlanmıştır. Bu çerçevede, ilk kısım, elatmanın önlenmesi davası ile benzer veya ilişkili olan davaların, elatmanın önlenmesi davasından ayırt edilmesine ayrılmıştır. İkinci kısımda, elatmanın önlenmesi davasının hukuki niteliği ve temel özellikleri belirtildikten sonra, uygulama alanı mercek altına alınmıştır. Üçüncü kısım, elatmanın önlenmesi davasının maddi hukuk bakımından şartlarını konu edinmiştir. Bu kapsamda, "ayni hakka mevcut veya gelecekte doğabilecek elatmanın bulunması" ve "ayni hak sahibinin elatmaya katlanma yükümlülüğünün bulunmaması" şartları üzerinde durulmuştur. Dördüncü kısımda, elatmanın önlenmesi davasının medeni usul hukuku boyutu, maddi hukuka ve uygulamaya faydası olduğu ölçüde ele alınarak; görev ve yetki, taraf sıfatı, ispat yükü ve hüküm konuları bakımından incelemeler ve değerlendirmeler yapılmıştır.(ARKA KAPAKTAN)

  İÇİNDEKİLER

   GİRİŞ, KAVRAMLARIN AÇIKLANMASI VE İNCELEME PLANI
   I. GİRİŞ
   II. KAVRAMLARIN AÇIKLANMASI
   III. İNCELEME PLANI

    BİRİNCİ KISIM
    ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVASININ BENZER DAVALARDAN AYIRT EDİLMESİ
    § 1. MİRAS SEBEBİYLE İSTİHKAK DAVASINDAN AYIRT EDİLMESİ
    § 2. AYNİ İSTİHKAK DAVASINDAN AYIRT EDİLMESİ
    § 3. TAPU SİCİLİNİN DÜZELTİLMESİ DAVASINDAN AYIRT EDİLMESİ
    § 4. MÜLKİYET HAKKININ TESPİTİ DAVASINDAN AYIRT EDİLMESİ
    § 5. ZİLYETLİK DAVALARINDAN AYIRT EDİLMESİ
    § 6. TAŞINIR DAVASINDAN AYIRT EDİLMESİ
    § 7. TAŞINMAZ MALİKİNİN SORUMLULUĞUNDAN DOĞAN DAVALARDAN (TMK m. 730) AYIRT EDİLMESİ
    § 8. SINIR UYUŞMAZLIKLARINDAN DOĞAN DAVALARDAN AYIRT EDİLMESİ
    § 9. HAKSIZ YAPIDAN DOĞAN DAVALARDAN AYIRT EDİLMESİ
    § 10. TAŞKIN YAPIDAN DOĞAN DAVALARDAN AYIRT EDİLMESİ

     İKİNCİ KISIM
     ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVASININ AMACI, HUKUKİ NİTELİĞİ, ÖZELLİKLERİ VE UYGULAMA ALANI
     § 11. ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVASININ AMACI
     § 12. ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVASININ HUKUKİ NİTELİĞİ
     § 13. ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVASININ ÖZELLİKLERİ
     I. AYNİ HAKKA BAĞLILIK
     II. AYNİ TALEP OLMA VE SÜREYE BAĞLI OLMAMA
     III. BENZER HUKUKİ SEBEPLERLE YARIŞMA
     § 14. ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVASININ UYGULAMA ALANI
     I. GENEL OLARAK
     II. TAŞINMAZLARDA ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVASI
     III. TAŞINIRLARDA ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVASI
     IV. SINIRLI AYNİ HAKLARDA ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVASI
     V. NİSPİ HAK SAHİPLERİ VE ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVASI

      ÜÇÜNCÜ KISIM
      ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVASININ MADDİ HUKUK BAKIMINDAN ŞARTLARI VE SONUÇLARI
      § 15. ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVASININ ŞARTLARI
      I. GENEL OLARAK
      II. AYNİ HAKKA ELATMANIN MEVCUT VEYA GELECEKTE DOĞABİLECEK OLMASI
      III. AYNİ HAK SAHİBİNİN ELATMAYA KATLANMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN BULUNMAMASI (AYNİ HAKKA ELATMANIN HAKSIZ OLMASI)
      § 16. ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVASININ MADDİ HUKUK BAKIMINDAN SONUÇLARI
      I. MEVCUT ELATMANIN SONA ERDİRİLMESİ VE GELECEKTEKİ ELATMANIN ÖNLENMESİ
      II. ELATANIN TAZMİNAT SORUMLULUĞU VE ECRİMİSİL TAZMİNATI

       DÖRDÜNCÜ KISIM
       ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVASININ MEDENİ USUL HUKUKU BAKIMINDAN İNCELENMESİ
       § 17. ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVASINDA GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME
       I. GÖREVLİ MAHKEME
       II. YETKİLİ MAHKEME
       § 18. ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVASINDA TARAF SIFATI (HUSUMET)
       I. GENEL OLARAK TARAF SIFATI
       II. AKTİF TARAF SIFATI
       III. PASİF TARAF SIFATI
       § 19. ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVASINDA İSPAT YÜKÜ
       I. GENEL OLARAK İSPAT YÜKÜ
       II. DAVACININ İSPAT YÜKÜ
       III. DAVALININ İSPAT YÜKÜ
       § 20. ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVASINDA KESİN HÜKÜM ETKİSİ VE HÜKMÜN İCRASI
       I. KESİN HÜKÜM ETKİSİ
       II. CEZA MAHKEMESİ KARARLARININ ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVASINA ETKİSİ
       III. HÜKMÜN İCRASI
       SONUÇ

        YARARLANILAN KAYNAKLAR