Bu çalışmada, ulus devletin ve modern yurttaşlığın oluşumunda ve gelişiminde duzenli ulusal orduların rolu incelenmektedir. Dolayısıyla, bu kavramların ortaya çıktığı ve gelişimini surdurduğu yer ve zaman, çalışmanın kapsamını belirlemektedir. Tarihsel olarak modern topluma odaklanan çalışma, mekansal olarak Kuzey Amerika ve Batı Avrupa veya başka bir deyişle Atlantik coğrafyasına odaklanmaktadır. Bunların yanında, İkinci Dunya Savaşı öncesi Almanya (ve Prusya) ve Turkiye Cumhuriyeti (ve Osmanlı) örnekleri de temel verileri sağlamaktadır. Çalışmada, ilk aşamada, Amerikan ve Fransız devrimlerinden başlanarak, Birinci ve İkinci Dunya Savaşları'na kadarki sureçte, klasik ulus devlet ve duzenli ulusal ordu yapılanmasının oluşumu ve modern yurttaşın askeri yönunun inşası uzerinde durulmaktadır. İkinci aşamada, İkinci Dunya Savaşı sonrasında yaşanılan köklu dönuşum, insan haklarına dayalı Birleşmiş Milletler sisteminde uluslararası savaş politikası ve uluslararası savaş teşkilatı oluşturma çabası ekseninde, klasik ulus devlet ve modern yurttaşın dönuşumu boyutuyla ortaya konulmaya çalışılmaktadır. Çalışma sonucunda, duzenli ulusal orduların ulus devletin en temel unsurlarından birisi olduğu, modern yurttaşlığın askeri yönunun sivil yönunden ayrılamayacağı ve İkinci Dunya Savaşı sonrasındaki gelişmelere rağmen bunların önemini yitirmediği, sadece dönuşum geçirmekte olduğu tespit edilmiştir. Hukuki özne olarak ulus devlet, yerini kesin biçimde ulusaşırı, uluslararası veya ulusustu bir siyasi iktidar tipine bırakmamıştır.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
ULUS DEVLET VE DÜZENLİ ULUSAL ORDUNUN OLUŞUMU
1.1. Devlet Öncesi Siyasi İktidarların Savaşı
1.1.1. Siyasi İktidar Tiplerinden Birisi Olarak Devlet
1.1.2. Modern Savaş ile Modern Öncesi Savaş Arasındaki Temel Farklar
1.2. Sürekli Savaşa Karşı Barış için Devletin Ortaya Çıkışı
1.2.1. Modern Öncesi Dönemin Sürekli Savaş Hali Olarak Tasvir Edilişi
1.2.2. Siyasi İktidarın Merkezileşmesi ile Sürekli Savaşın Sona Ermesi Arasında Kurulan Bağlantı
1.2.3. Devletin Temel Görevi Olarak Barışın Sağlanması ve Süreklileştirilmesi
1.3. Burjuva Devrimleri ve Ulus İnşası
1.3.1. Burjuva Devrimleriyle Kurumsallaşan Ulus Devlet
1.3.2. Ulus Devletin Temel Anayasal Kurum ve Kuralları
1.3.3. Ulusların Savaşı ve Düzenli Ulusal Orduların Ortaya Çıkışı
1.4. Askeri Bürokrasinin Oluşumu
1.4.1. Modern Savaşın Gerektirdiği Farklılaşmış Askeri Bürokrasi
1.4.2. Sivil ve Askeri Bürokrasi Arasındaki İlişki ve Çelişki
1.4.3. Hükümet Darbeleri

İKİNCİ BÖLÜM
ASKERİ YÖNÜYLE MODERN YURTTAŞLIĞIN OLUŞUMU
2.1. Uygar Toplumun İnsanı Olarak Yurttaşın İnşası
2.1.1. Biyolojik İnsan ve Uygar Yurttaş
2.1.2. Modern Öncesi ile Modern İnsan Arasındaki Temel Farklar
2.2. Düzenli Ulusal Ordunun Askeri Olarak Yurttaşın Eğitimi
2.2.1. Sivil Eğitimin Askeri Gereklerle Örtüşmesi
2.2.2. Sivil Yurttaşın Eğitiminin Bir Unsuru Olarak Zorunlu Askerlik Hizmeti Kurumu
2.2.3. Askeri Bürokrasi Kadrolarının Yetiştirilmesinde Farklılaşmış Askeri Eğitim Kurumları
2.3. Askeri Disiplin
2.3.1. Askeri Gerekleri Karşılayacak Farklılaşmış Eğitim Faaliyeti Olarak Askeri Disiplin
2.3.2. Hukukun Askeri Gereklere Göre Farklılaşmış Alanı Olarak Askeri Ceza ve Disiplin Hukuku

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İNSAN HAKLARINA DAYALI ULUSLARARASI BARIŞ ORTAMINDA DÜZENLİ ULUSAL ORDUNUN VE YURTTAŞ ASKERİN DÖNÜŞÜMÜ
3.1. Uluslararası Barışın Sağlanması ve Korunmasında İnsan Hakları Hukukunun İşlevi
3.1.1. Bireyin ve Toplumun Uluslararası Barışın Sağlanması Talebi Olarak Barış Hakkı
3.1.2. İnsan Hakları Hukukunun Savaş Döneminde Uygulanabilirliği
3.2. İnsan Hakları Hukukunda Hak Öznesi Olarak Asker Kişiler ve Klasik Askeri Disiplin Anlayışının Sorgulanması
3.2.1. Askerlik Mesleğine Giriş Hakkı
3.2.2. Yaşamın ve Bedensel ve Zihinsel Bütünlüğün Korunması
3.2.3. Askeri Ceza ve Disiplin Hukukunda Usule İlişkin İnsan Hakları Güvenceleri
3.2.4. Askeri Disiplin ve Kolektif Yaşam Karşısında Bireyselliğin Gelişimi
3.2.5. Düşünce, Vicdan ve Din Özgürlüğü
3.2.6. Askerlerin Mülkiyet Hakkı ve Ekonomik ve Sosyal Hakları
3.3. Birleşmiş Milletler Sisteminde İnsan Haklarına Dayalı Uluslararası Savaş Politikasının Gelişimi
3.3.1. Nükleer Silahların Caydırıcılığına Dayalı Uluslararası Denge
3.3.2. Uluslararası Savaş Teşkilatının Oluşturulması
SONUÇ

KAYNAKÇA
YARGI KARARLARI