Bu çalışma, anonim ortaklıklar hukukunda esas sözleşme özgürlüğüne ve bunun sınırlarının çizilmesine odaklanmaktadır. Ortaklıklar hukukunda sözleşme özgürlüğü öncelikle kavramsal, tarihsel, kuramsal, ekonomik, ahlaki, entelektüel ve anayasal boyutlarıyla ele alınmıştır. İktisadi ve dogmatik şirket teorileri ışığında esas sözleşme özgürlüğü ekonomik analize tabi tutulmuştur. Ayrıca eserde anonim ortaklığın esas sözleşmesi farklı açılardan incelenmiş; bu kapsamda özellikle esas sözleşmenin sözleşmesel niteliği ortaya koyulmuş ve korporatif-şekli hükümler ayrımında uygulanabilir bir kriter önerisinde bulunulmuştur. Son olarak esas sözleşme özgürlüğünün genel hükümler çerçevesindeki ve anonim ortaklıklar hukukuna özgü sınırları araştırılmıştır. Emredici hükümler ilkesi ekseninde gerçekleştirilen bu inceleme bağlamında veto hakları, organlar arası yetki paylaşımı ve tahkim şartı gibi çeşitli esas sözleşmesel düzenlemelerin geçerliliği de değerlendirilmiştir.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

Giriş
I. Araştırmanın Konusu ve Sorunun Tespiti
II. Yaklaşım ve Konunun Sınırlandırılması
III. Yöntem

Birinci Bölüm
Özel Hukukta ve Ortaklıklar Hukukunda Sözleşme Özgürlüğü
I. Özel Hukukta Sözleşme Özgürlüğü
A. İrade Özerkliği ve Sözleşme Özgürlüğü Kavramları
B. Sözleşme Özgürlüğünün Ekonomik Analizi ve Ahlaki Temelleri
C. Anayasal Ekonomik Düzen ve Sözleşme Özgürlüğünün Normatif Dayanakları
D. Sözleşme Özgürlüğünün Sınırlandırılması
E. Sözleşme Özgürlüğünün Dinamik Yapısı ve Güncel Eğilimler
II. Tarihsel, Teorik ve Ekonomik Açıdan Ortaklıklar Hukukunda Sözleşme Özgürlüğü
A. Kuruluş Sistemleri Işığında Esas Sözleşme Özgürlüğünün Tarihsel Gelişimi
B. Ortaklık Teorileri Çerçevesinde Esas Sözleşme Özgürlüğünün Ekonomik Analizi

İkinci Bölüm
Anonim Ortaklıklar Hukukunda Sözleşme Özgürlüğü ve Esas Sözleşme
I. Anonim Ortaklık Düzeni ve Sözleşme Özgürlüğü
A. Anonim Ortaklıklar Hukukunda Sözleşme Özgürlüğüne İlişkin Temel Kavramlar
B. Esas Sözleşme Özgürlüğünün Normatif Dayanakları
II. Anonim Ortaklık Esas Sözleşmesi
A. Kavram
B. Terminoloji
C. Esas Sözleşmenin Hukuki Niteliği ve Sözleşmelerin Tasnifi Açısından Özellikleri
D. Esas Sözleşmenin Pay Müktesipleri Üzerindeki Bağlayıcılığının Hukuki Dayanağı
E. Esas Sözleşmenin Şekli
F. Esas Sözleşme Hükümlerinin Tasnifi

Üçüncü Bölüm
Anonim Ortaklıklar Hukukunda Esas Sözleşme Özgürlüğünün Sınırları
I. Esas Sözleşme Özgürlüğünün Genel Hükümler Çerçevesindeki Sınırları
II. Esas Sözleşme Özgürlüğünün Anonim Ortaklıklar Hukukuna Özgü Sınırları
A. Anonim Ortaklıklar Hukukunun Emredici Hükümleri
B. Anonim Ortaklıklar Hukukunun Yazılı Olması Gerekmeyen Kuralları
Sonuç

Kaynakça
Kavram Dizini