Costas Douzinas "Kozmopolitanizm, geç antik çağın eşitsizliklerinin güçlü bir eleştirisi olmaktan imparatorluk gücünün haklılaştırılmasına dönüştü." demektedir. Günümüzde bu imparatorluk tek bir merkezden yönetilmediği gibi, gücünün haklılaştırılması da tek bir kavram üzerinden yapılmamaktadır. Birçok kavram jelibonlaştırılmış ve içleri bilinçli şekilde boşaltılmıştır. Bu jelibonlaşmış ve içi boşaltılmış kavramsallaştırmalarla imparatorluğa karşı felsefi ve hukuki mücadele mümkün görünmemektedir. Kavramların felsefi içerikleri yine ve yeniden didiklenmeli, bu kavramlara dayalı olarak ortaya konacak hukuki normlar insan değerinin bilgisiyle temellendirilmelidir.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
İNSAN HAKLARI KAVRAMI VE İNSAN HAKLARININ KORUNMASI
I. İNSAN HAKLARI KAVRAMI
A. İnsan Haklarının Felsefi Açıdan Temellendirilmesinin Önemi
B. İnsan Hakları ve İnsan Onuru
C. Normların Türetilme Kaynağı Olarak İnsan Hakları
D. İnsan Haklarına İlişkin Temel Yaklaşımlar
1. Realist Görüş
2. Liberal Görüş
3. Eleştirel Görüş
II. İNSAN HAKLARININ KORUNMASI
A. Askeri Müdahaleler ve İnsan Haklarının Evrenselliği Tartışması
B. İnsan Haklarının Korunması Sorunu ve Sorumluluğu
C. İnsan Haklarını Koruma Mekanizmaları
1. İnsan Haklarını Hukuki Belgelerle Korumak
2. İnsan Haklarını Kurumlarla Korumak

İKİNCİ BÖLÜM
KOZMOPOLİTAN HAKLI SAVAŞ TEORİSİ
I. HAKLI SAVAŞIN ANLAMININ KLASİK HAKLI SAVAŞTAN MODERN HAKLI SAVAŞ DÜŞÜNCESİNE GELİŞİM SÜRECİ
A. Erken Hristiyanlık ve Orta Çağ Dönemi
1. Aziz Augustinus (354-430)
2. Aziz Thomas Aquinas (1225 - 1274)
B. Geç Skolastik ve Reform Dönemi
1. Francisco de Vitoria (1483- 1546)
2. Hugo Grotius (1583- 1645)
C. Modern Dönem
1. Immanuel Kant (1724- 1804)
2. Hans Kelsen (1881-1973)
3. John Rawls (1921- 2002)
4. Michael Walzer (1935- )
II. HAKLI SAVAŞIN KOZMOPOLİTANLAŞMASI VE TEMEL İLKELERİ
A. Haklı Savaşın Kozmopolitan Revizyonu ve Özellikleri
B. Postmodern Kozmopolitanizm ve Barış Anlayışı
C. Kozmopolitan Çekirdek Haklı Savaş İlkeleri
1. Ius Ad Bellum
2. Ius In Bello

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İNSAN HAKLARINI KORUMA VASITASI OLARAK HAKLI SAVAŞIN ULUSLARARASI HUKUKA YANSIMALARI VE ORTAYA ÇIKAN SONUÇLAR
I. HAKLI SAVAŞ BAĞLAMINDA KÜRESEL ASKERİ MÜDAHALELER VE ULUSLARARASI HUKUKA YANSIMALARI
A. Soğuk Savaş Sonrası Dönem ve Küresel Terörizm Karşısında Haklı Savaş
B. Küresel Askeri Müdahale Pratiğinin Meşruiyet Kaynağı Olarak Haklı Savaş Teorisi
C. İnsancıllık, Müdahalecilik ve Uluslararası Hukukun Buhranı
1. İnsancıllık ve Müdahalecilik
2. Uluslararası Hukukun Buhranı
II. ULUSLARARASI ASKERİ MÜDAHALELERİN NORMATİF KAYNAĞI OLARAK HAKLI SAVAŞ DÜŞÜNCESİ
A. İnsancıl Müdahale
B. Koruma Sorumluluğu
III. İNSAN HAKLARINI HAKLI SAVAŞLA KORUMANIN BİR MİT OLUŞU
A. İnsan Hakları ve Müdahaleciliğin Açmazları
B. İmparatorluk ve Kozmopolitanizm Sarkacında İnsan Hakları
SONUÇ

KAYNAKÇA