Bu çalışma mevduat alacaklarının zamanaşımına uğraması ve bu süreçte yaşanan problemleri ele almaktadır. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 62. maddesi uygulamasında doğabilecek hak kayıplarının önüne geçmek için yapılabilecek iyileştirmeler araştırılmasıdır. Bu itibarla, esas konunun detaylı şekilde irdelenmesiyle birlikte doktrin görüşü ve Yargıtay içtihatları incelenerek mevduat alacaklarına uygulanan zamanaşımı hükümlerinin anayasal çerçevede değerlendirilmesi amaçlanmış olup mevduat zamanaşımı Anayasal çerçevede değerlendirilmiştir.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
BÖLÜM 1
GENEL OLARAK MEVDUAT SÖZLEŞMELERİ VE ZAMANAŞIMI KAVRAMI
I. MEVDUAT SÖZLEŞMESİ KAVRAMI, TANIMI, UNSURLARI, TARAFLARI, HUKUKİ NİTELİĞİ, TÜRLERİ VE SONA ERMESİ
A. Mevduat Kavramı ve Mevduat Sözleşmesinin Tanımı
B. Mevduat Sözleşmesinin Unsurları
C. Mevduat Sözleşmesinin Tarafları
D. Mevduat Sözleşmesinin Hukuki Niteliği
E. Banka Mevduat Sözleşmesi Türleri
F. Mevduat Sözleşmesinin Sona Ermesi
II. GENEL OLARAK ZAMANAŞIMI
A. Zamanaşımı Kavramı ve Zamanaşımına İlişkin Esaslar
B. Zamanaşımının Şartları
C. Zamanaşımında Süreler
D. Zamanaşımının Durması ve Kesilmesi
E. Zamanaşımının Hüküm ve Sonuçları

BÖLÜM 2
BANKA HUKUKU ÇERÇEVESİNDE MEVDUATA UYGULANAN ZAMANAŞIMI
I. Mevduat Zamanaşımı Kuralının Özel Olarak Düzenlenme İhtiyacı
II. Türk Bankacılık Tarihinde Banka Mevduatına Uygulanan Zamanaşımı Süreleri
A. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu Öncesi Dönem
B. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu Dönemi
III. Mevduat Zamanaşımının Şartları
A. Mevduat Sahibi Tarafından Hesap Üzerinde İşlem Yapılmamış Olması
B. Son İşlem Tarihi Üzerinden On Senenin Geçmesi
C. Mevduat Sahibine Bildirim ile İlan Yapılması
D. Bildirim Yapılmış Olmasına Rağmen Mevduat Sahibi Tarafından Bankaya Başvurulmaması
IV. 6098 Sayılı Kanun'a Göre Genel Zamanaşımı ile 5411 Sayılı Kanun'daki Mevduat Zamanaşımı Arasındaki Farklar
V. Zamanaşımına Uğrayan Alacağın Fon'a Devri İçin Yapılması Gereken Usul İşlemleri
VI. Mevduat Zamanaşımı Süresinin İşlemeye Başlaması, Durması ve Kesilmesi
A. Mevduat Zamanaşımında Sürenin İşlemeye Başlaması
B. Mevduat Zamanaşımı Süresinin Durması
C. Mevduat Zamanaşımı Süresinin Kesilmesi
VII. İspat Sorunu
A. Genel Borç İlişkilerinde Zamanaşımının İspatı
B. Mevduat Zamanaşımının İspatı
VIII. Özel Hususlar
A. Küçükler Adına Açılan Mevduat Hesaplarına Uygulanan Zamanaşımı Süreleri
B. Kasa Fazlası Paraların Durumu
C. Vadeli Mevduat Hesapları
D. Mevduat Hesabı Üzerinde İhtiyati Tedbir veya İhtiyati Haciz Bulunması
IX. Mevduatın Zamanaşımına Uğramasının Sonuçları
A. Mevduatın Fon'a Devri
B. Mevduatı Talep Hakkının Sona Ermesi
X. Mevduat Zamanaşımının Anayasal Çerçevede Değerlendirilmesi
SONUÇ

KAYNAKÇA