Borcun başlıca kaynaklarından biri ve belki de en önemlisi sözleşmedir. Sözleşme, bu yönüyle yalnızca borçlar hukukunun değil, Türk Medeni Kanunu m. 5 hükmünün atfı sayesinde tüm özel hukukun temel kavramlarının başında gelir. Sözleşmenin kurulması, Türk Borçlar Kanunu'nun (TBK) m. 1-11 hükümleri arasında düzenlenir. Sözleşmenin kurulma sürecine ilişkin temel ilkeyi ifade eden TBK m. 1/1 hükmüne göre sözleşme, tarafların iradelerini karşılıklı ve birbirine uygun olarak açıklamalarıyla kurulur. Buna göre, sözleşmenin merkezinde irade açıklaması kavramının yer aldığı ve sözleşmenin kurulmasının da bu kavram çerçevesinde incelenmesi gerektiği kendiliğinden anlaşılır. Nitekim, TBK m. 3-10 hükümleri irade açıklamalarının karşılıklı olmasını, TBK m. 2 hükmü ise irade açıklamalarının birbirine uygun olmasını düzenlemektedir. İrade açıklamalarının sözleşmeyi kurmasına bağlanan sonuçlar da TBK m. 11 hükmünde yer almaktadır. Sözleşmenin kurulmasının incelendiği bu çalışmada sırasıyla, irade açıklaması, irade açıklamalarının karşılıklı olması, irade açıklamalarının birbirine uygun olması ve irade açıklamalarının sözleşmeyi kurmasına bağlanan sonuçlar ele alınmaktadır.(ARKA KAPAKTAN)

İçindekiler

Giriş
Birinci Bölüm
İrade Açıklaması
I. Sözleşme ve İrade Açıklaması Kavramları Arasındaki İlişki
II. İrade Açıklaması Kavramı
A. Tanım
B. İrade Açıklamasının Unsurları ve Bu Unsurların Eksikliği
III. İrade Açıklamasının Hukuki Fiiller Arasındaki Yeri
A. Hukuki Olay ve Hukuka Uygun Fiil İlişkisi
B. Hukuka Uygun Fiil Olarak İrade Açıklamasının Görünümleri
C. İrade Açıklaması Dışındaki Hukuka Uygun Fiiller
IV. İrade Açıklamasının Nitelendirilmesi
A. İrade Açıklamasının Yöneltilmesi Gereğine Göre
B. İrade Açıklamasının Anlaşılabilirliğine Göre
C. İrade Açıklamasının Öğrenilme Anına Göre
D. İrade Açıklamasının Şekline Göre Yapılan Bir Ayrım: Sözlü ve Yazılı İrade Açıklamaları
V. Sözleşmenin Kurulmasında İrade Açıklamasına İlişkin Ara Değerlendirme

İkinci Bölüm
İrade Açıklamalarının Karşılıklı Olması
I. Karşılıklı Olma Kavramı
II. Klasik Sözleşme Kurma Yönteminde İrade Açıklamalarının Karşılıklı Olması
A. İrade Açıklamalarının Zamansal Önceliğe Göre Ayrılması
B. Öneri ve Kabul Açıklamalarını Gerçekleştiren Kişiler
C. Önerinin Bağlayıcılık Süresi
D. Önerinin veya Kabulün Geri Alınması
III. Genel İşlem Koşulunun Sözleşme Kapsamına Girmesi Bakımından İrade Açıklamalarının Karşılıklı Olması

Üçüncü Bölüm
İrade Açıklamalarının Birbirine Uygun Olması
I. Sözleşmenin Kurulması veya Kurulmuş Sayılması Bakımından İrade Açıklamalarının Birbirine Uygun Olması
II. Uygunluk
A. Kavram
B. Uygunluğun Kapsamı
III. Uyuşmazlık
A. Kavram
B. Uyuşmazlık Türleri

Dördüncü Bölüm
İrade Açıklamalarının Sözleşmeyi Kurması
I. Sözleşme Hükümlerinin Yürürlüğe Girmesi
II. Sözleşmenin Kurulduğu ve Hüküm Doğurmaya Başladığı Anın Belirlenmesi
A. Kabulün Hazır Olana Karşı Yöneltilmiş Olması
B. Kabulün Hazır Olmayana Karşı Yöneltilmiş Olması
C. Kabulün Yöneltilmemiş Olması
III. Sözleşmenin Kurulduğu ve Hüküm Doğurmaya Başladığı An Ayrımının Uygulama Alanı
A. Başlangıçtaki ve Sonraki İmkansızlık Ayrımının Belirlenmesi
B. Borcun Doğumu ve Muaccel Olması
C. Faizin Başlangıcı
D. Zamanaşımının Başlangıcı
E. Birden Fazla Tasarruf İşlemi Arasındaki Sıranın Belirlenmesi
F. Sözleşmenin Kurulduğu Yerin Belirlenmesi
G. Satıcının Zapttan Sorumluluğunun Başlangıcı
H. Gerçek Kişi Kefilin Sorumlu Olduğu Azami Sürenin Başlangıcı
IV. Sözleşmenin Kurulduğu ve Hüküm Doğurmaya Başladığı Anın Ayrılmasına Yönelik Ara Değerlendirme
Sonuç

Kaynakça