Günümüzün modern toplumlarında, adalete erişim yolunda, mahkemelerin yanı sıra alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri önemli oranlarda tercih edilmektedir. Uyuşmazlığın sona erdirilmesi; haklı ile haksızın mahkeme huzurunda savaşı, bir tarafın zaferi diğer tarafın mağlup olduğu bir yargılama anlayışından çok farklı bir boyutta, uyuşmazlığın anlaşma yoluyla çözümü hatta husumetin yapıcı ilişkilere dönüştürülmesi temelinde ele alınmaktadır. Bu yolda en iyi araçlardan biri şüphesiz arabuluculuktur. Fikir ve sanat eserlerinin ticari olarak değerlendirilmesinde, yatırımcının kar odaklı bakış açısı ile sanatçının hassas ve kırılgan yönünün ortak bir paydada buluşamaması ve bu alanda gerçekleşen her türlü hak ihlalleri, uyuşmazlıklara davetiye çıkarırken, çözümün taraf iradelerini göz ardı eden mahkemeler nezdinde aranması günümüzün adalet anlayışı ile bağdaşmadığı gibi, tarafları da tatmin etmemektedir. Arabuluculuk uyuşmazlığın yapıcı yollardan çözülmesi sanatıdır. Mahkemelerin aksine hızlı, az masraflı, esnek ve dayatmasızdır, kural olarak gönüllülük esasına tabidir. Arabuluculuk yöntemi sayesinde tarafların uyuşmazlıkları hakkında hümanist, medeni, yapıcı çözümlere ulaşılması imkan dahilindedir. Zira fikir ve sanat eserleri hukuku pratik ve yaratıcı çözümler gerektirir. Bu bağlamda, çalışmamızda arabuluculuğa elverişlilik yönünden fikir ve sanat eserlerinden doğan uyuşmazlıklar özelinde ayrı ayrı değerlendirme yapılmıştır. Arabuluculuğun uyuşmazlık çözme kültürü oluşturma becerisinin ortaya konulması ve benimsenmesinde, konusu fikir ve sanat eserleri hukuku olan uyuşmazlıkların, toplumsal katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Zira söz konusu uyuşmazlıkların sanatın naif doğasına yakışır biçimde çözümlenmesi, toplum fertleri nezdinde arabuluculuğa ilgiyi ve uyuşmazlık çözümünde taraf hakimiyetine duyulan inancı destekleyecektir. Uyuşmazlıkları bu anlamda da fırsat olarak görüp bireyler arası ve toplumsal ilişkilerin arabuluculuk yöntemi ile yapılandırılması sağlanabilir.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
FİKİR VE SANAT ESERLERİ HUKUKUNDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLAR
I. FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU KAPSAMINDA KORUNAN HAKLAR
A. Eser Sahibinin Hakları ve Eser Sahipliği
B. Bağlantılı Haklar
C. Haksız Rekabet Hükümleri Çerçevesinde Korunan Unsurlar
D. Kişilik Hakkı Kapsamında Korunan Unsurlar
II. ÖZEL HUKUK KARAKTERLİ UYUŞMAZLIKLAR
A. Haksız Fiilden Doğan Uyuşmazlıklar
B. Vekaletsiz İş Görmeden Doğan Uyuşmazlıklar
C. Sözleşmeden Doğan Uyuşmazlıklar
D. Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Uyuşmazlıklar
III. KAMU HUKUKU KARAKTERLİ UYUŞMAZLIKLAR

İKİNCİ BÖLÜM
FİKİR VE SANAT ESERLERİ HUKUKUNDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA ARABULUCULUĞUN UYGULAMA ALANI
I. TEMEL KAVRAMLAR
A. Anlaşmazlık
B. Uyuşmazlık
C. Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri
D. Müzakere
II. ARABULUCULUĞUN TANIMI VE AMACI
III. ARABULUCULUĞUN TARİHİ GELİŞİMİ
IV. TÜRK HUKUKUNDA ARABULUCULUK YOLUYLA UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜNÜN HUKUKİ ÇERÇEVESİ
A. Mevzuata Genel Bakış
B. Arabuluculuğa Hakim Olan İlkeler
C. Arabulucunun Hak ve Yükümlülükleri
V. FİKİR VE SANAT ESERLERİ HUKUKUNDA ARABULUCULUK MODELLERİ
A. İhtiyari Arabuluculuk
B. Zorunlu Bağlayıcı Arabuluculuk
VI. FİKİR VE SANAT ESERLERİ HUKUKUNDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARA ARABULUCULUK YÖNTEMİNİN UYGULANMASI
A. Fikir ve Sanat Eserleri Hukukundan Doğan Uyuşmazlıklarda Arabuluculuğun Taraflar ve Toplum Nezdindeki Etkisi
B. Türk Hukukunda Fikir ve Sanat Eserleri Hukukundan Doğan Uyuşmazlıkların Arabuluculuğa Elverişliliği
C. Fikir ve Sanat Eserleri Hukukundan Doğan Uyuşmazlıklarda Arabuluculuğun Diğer Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri ile Karşılaştırılması
D. Fikri Haklardan Doğan Uyuşmazlıklarda Arabuluculuğun, Sınai Haklardan Doğan Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk ile Karşılaştırılması
E. Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunda Arabuluculuğa İlişkin Müzakere Modelleri, Müzakere Teorileri ve Yaklaşımları ile Müzakere Taktikleri
VII. KARŞILAŞTIRMALI FİKRİ MÜLKİYET HUKUKUNDA ARABULUCULUK UYGULAMALARI
A. ABD ve İngiltere Uygulamaları
B. Avrupa Birliği Uygulamaları
C. Asya, Uzakdoğu ve Ortadoğu Uygulamaları
D. WIPO Arabuluculuk Merkezi Kuralları
E. Dünya Ticaret Örgütü Uyuşmazlık Çözüm Mekanizması
F. Uluslararası Ticaret Odası (ICC)
VIII. FİKİR VE SANAT ESERLERİ HUKUKUNDA UZMAN ARABULUCU, TARAF VEKİLLİĞİ VE UZMAN GÖRÜŞÜNÜN ÖNEMİ İLE KURUMSAL ARABULUCULUK
A. Uzman Arabulucu
B. Taraf Vekilliği ve Uzman Görüşünün Önemi
SONUÇ

KAYNAKÇA
KAVRAM DİZİNİ