Tanıklık delilinin Klasik Dönem Osmanlı hukukundaki görünümünün ele alındığı bu kitap, yazarın doktora tez çalışmasıdır. Klasik Devirde temel olarak İslam hukuku uygulandığı için İslam hukukunun dört temel mezhebinin ana kaynaklarındaki tanıklık ile ilgili hükümler araştırılmıştır. Osmanlı uygulamasında kadı sicilleri, kanunnameler, mühimme defterleri ve Osmanlı alimlerinin fetva kitapları ele alınarak Osmanlı hukukunun ilgili dönemdeki kaynakları tüketilmeye çalışılmıştır. Tanıklığı bütün yönleri ile ele alan bu çalışmada pozitif hukukumuza da yer verilmiş, İslam ve Osmanlı hukuku ile pozitif hukuku karşılaştırabilme imkanı okuyuculara tanınmıştır. Hukukun süregelen, evrensel ve akıcı dünyasında sadece tarihsel bilgiler vermek yerine bu akıcılığa fayda sağlamak amacı çalışmayı bu yola iletmiştir.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
I. ÇALIŞMANIN AMACI
II. ÇALIŞMANIN KAPSAMI
III. ÇALIŞMANIN YÖNTEMİ
IV. ÇALIŞMANIN KAYNAKLARI

BİRİNCİ BÖLÜM
TANIKLIĞIN TANIMI, ÖNEMİ, HUKUKİ DAYANAĞI, HÜKMÜ VE TARİHİ
I. TANIK VE ŞAHADET KAVRAMLARI
A. TANIMLAR
B. TANIKLIĞIN DAYANDIĞI BİLGİ KAYNAKLARI
II. TANIKLIĞIN ÖNEMİ
A. GENEL OLARAK
B. TANIKLIĞIN DELİL DEĞERİ OLARAK ÖNEMİ
III. TANIKLIĞIN HUKUKİ DAYANAĞI
A. KUR'AN
B. SÜNNET
C. İCMA VE KIYAS
IV. TANIKLIĞIN HÜKMÜ
A. TANIKLIĞIN ÜSTLENİLMESİ VE YERİNE GETİRİLMESİNİN HÜKMÜ
B. HİSBE ŞAHİTLİĞİNİN HÜKMÜ
C. HAKİMİ BAĞLAYICILIĞI YÖNÜNDEN TANIKLIĞIN HÜKMÜ
V. TANIKLIĞIN TARİHİ
A. ANADOLU VE MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARINDA TANIKLIK (ETİ, SÜMER, ASUR VE BABİL)
B. ESKİ İRANDA TANIKLIK
C. HİNTLİLERDE TANIKLIK
D. MISIRLILARDA TANIKLIK
E. ROMALILARDA TANIKLIK
F. ESKİ YUNANDA TANIKLIK
G. YAHUDİLERDE TANIKLIK
H. CAHİLİYE DEVRİ ARABİSTAN'DA TANIKLIK
I. İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRKLERDE TANIKLIK

İKİNCİ BÖLÜM
TANIKLIĞIN ŞARTLARI
I. OBJEKTİF ŞARTLAR
A. TEMYİZ GÜCÜNE SAHİP OLMAK
B. DUYU ORGANLARININ TAM VE FONKSİYONEL OLMASI
C. OLAYI BİZZAT MÜŞAHEDE ETMEK
D. CİNSİYET
E. DİNİ İNANÇ
F. ÜSTLENİLEN TANIKLIĞI DAVAYA KADAR MUHAFAZA ETMEK
II. SUBJEKTİF ŞARTLAR
A. BAĞIMSIZ OLMAK
B. ADİL OLMAK
C. TANIKLIK EHLİYETİNİN KAYBINA SEBEP OLAN BİR SUÇTAN CEZA ALMAMIŞ OLMAK
D. ÇOK DİKKATSİZ OLMAMAK
E. AŞIRI HEVESLİ OLMAMAK
F. SAHİP OLDUĞU MESLEK SEBEBİYLE TANIKLIĞA UYGUN OLMAK
G. TARAFSIZ OLMAK

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
MUHAKEME HUKUKUNDA TANIKLIĞIN İCRASI
I. TANIK BEYANININ ALINMASI AŞAMASI
A. TANIKLARIN MAHKEMEYE BİLDİRİLMESİ VE HAZIR EDİLMESİ
B. TANIĞA YEMİN ETTİRİLMESİ
C. TANIĞA SORU SORULMASI
D. TANIKLARIN DİNLENİLME USULÜ
E. "TANIKLIK EDERİM" LAFZININ KULLANILMASI
F. TANIK İLE SANIĞIN YÜZLEŞTİRİLMESİ
G. TANIK BEYANININ TUTANAĞA GEÇİRİLMESİ VE ŞUHUDU'L-HAL KURUMU
II. TANIKLIĞIN DELİL OLARAK KULLANILMASI
A. TANIKLARIN YETER SAYIDA OLMASI
B. TANIK BEYANININ DEĞERLENDİRİLMESİ AŞAMASI
III. TANIĞIN HAK VE SORUMLULUKLARI
A. TANIĞIN ÜCRET TALEP HAKKI
B. HÜKMÜN İNFAZINDA HAZIR BULUNDURULMA SORUMLULUĞU
C. YALAN TANIKLIKTAN DOĞAN SORUMLULUK
IV. TANIKLIKTAN DÖNME
A. TANIKLIKTAN DÖNME YÖNTEMİ
B. TANIKLIKTAN DÖNMENİN HUKUKİ SONUÇLARI
C. DOLAYLI TANIĞIN TANIKLIKTAN DÖNMESİ
D. TEZKİYE MEMURUNUN BEYANINDAN DÖNMESİ
E. TANIĞIN DÖNME BEYANINDAN DÖNMESİ
SONUÇ

KAYNAKLAR
DİZİN