6750 sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu ("TİTRK") 1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir. TİTRK ile rehinli alacaklıya, rehinli taşınır varlıktan en yüksek değerin elde edilebilmesi imkanı tanıyan alternatif temerrüt sonrası haklar tanınmıştır. Rehinli alacaklının borçlunun temerrüdü üzerine alacağını tahsil edebilmek adına TİTRK kapsamında sahip olduğu temerrüt sonrası haklar, rehinli varlığın mülkiyetinin devrini talep, mülkiyeti ve zilyetliği devredilemeyen rehinli taşınır varlıklar bakımından kiralama veya lisanslama hakkı tesisi, alacağın varlık yönetim şirketlerine temliki ve genel hükümler uyarınca takip imkanıdır. Çalışmamızın konusunu TİTRK ile rehinli alacaklıya tanınan temerrüt sonrası hakların maddi hukuk bakımından incelenmesi oluşturmaktadır. İnceleme planımız uyarınca Birinci Bölüm'de TİTRK'nin uygulama alanı ticari işlem ölçüsü, rehin sözleşmesinin tarafları ve rehne konu olabilecek varlıklar üzerinden ortaya konmaya çalışılacaktır. Bu tespitleri takiben temerrüt kavramı incelenecek ve TİTRK uyarınca rehinli alacaklıya tanınan temerrüt sonrası haklar konusuna giriş yapılacaktır. İkinci Bölüm'de TİTRK kapsamında rehinli varlığın devri sonucunu doğuran temerrüt sonrası haklardan mülkiyetin devrini talep hakkı ve genel hükümler uyarınca takip imkanı incelenecektir. Üçüncü Bölüm'de rehinli varlığın devri sonucunu doğurmayan temerrüt sonrası haklardan kiralama ve lisanslama hakkı ve alacağın varlık yönetim şirketlerine devri incelenecektir. Çalışmamızın son bölümü olan Dördüncü Bölüm'de ise TİTRK uyarınca tesis edilen rehin hakkının sona ermesi konusu üzerinde durulacaktır.(ARKA KAPAKTAN)

İçindekiler

Giriş
Birinci Bölüm
Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu'nun Uygulama Alanı Ve Temerrüt Kavramı
I. Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu'nun Uygulama Alanının Tespiti
A. Ticari İşlem Kavramı
B. Rehin Sözleşmesinin Tarafları
C. Rehne Konu Olan Varlıklar Bakımından Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu'nun Uygulama Alanı
II. Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu Uyarınca Temerrüt Kavramı
A. TBK Hükümleri Uyarınca Temerrüt
B. Temerrüt Klozları
C. TİTRK m. 14 Uyarınca Temerrüt
D. Teminat Altına Alınan Alacağın Kapsamı
III. Genel Olarak Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu Uyarınca Temerrüt Sonrası Haklar
A. 7099 sayılı Kanunla Yapılan Değişikliğin İncelenmesi
B. TİTRK m. 14'te Tanınan Hakların Hukuki Niteliği

İkinci Bölüm
Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu Kapsamında Rehinli Varlığın Devri Sonucunu Doğuran Temerrüt Sonrası Haklar
I. Mülkiyetin Devrini Talep Hakkı
A. Mülkiyetin Devrini Talep Hakkının Hukuki Niteliği
B. Lex Commissoria Yasağına Aykırılık Bakımından İnceleme
C. Hakkı Kullanabilecek Rehinli Alacaklı
D. Mülkiyetin Devri Talebine Konu Olabilecek Rehinli Varlıkların Niteliği
E. Hakkın Kullanımı
F. Değerleme
G. Derece veya Sıra Bakımından Sonra Gelen Rehin Alacaklıları Tarafından Rehinli Taşınırın Devralınması
H. Müteselsil Sorumluluk
I. Hakkın Kullanımı Bakımından Özellikli Rehin Konusu Varlıklar
II. Genel Hükümler Uyarınca Takip İmkanı
A. Genel Hükümler Kavramının Değerlendirilmesi
B. Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Başlatılacak Takibe Uygulanacak Hükümlerin Tespiti

Üçüncü Bölüm
Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu Kapsamında Rehinli Varlığın Devri Sonucunu Doğurmayan Temerrüt Sonrası Haklar
I. Kiralama ve Lisanslama Hakkı
A. Hakkın Konusunu Oluşturan Taşınır Varlıklar
B. Kiralama ve Lisans Hakkı Tanınması
C. Lisans Hakkı
D. Kiralama Hakkı
E. Hakkı Kullanmaya Yetkili Rehin Alacaklısı
F. Hakkın Kullanımı
G. Çatışan Menfaatler
II. Alacağın Varlık Yönetim Şirketlerine Devri
A. Hakkı Kullanmaya Yetkili Rehin Alacaklısı
B. Alacağı Devralmaya Yetkili 3. Kişi
III. Hakkın Kullanımı

Dördüncü Bölüm
Rehin Hakkının Sona Ermesi
I. Rehin Hakkının Alacağa Bağlı Olarak Sona Ermesi
A. Alacağın Sona Ermesi
B. Sicilden Terkin Yükümlülüğü
II. Rehin Hakkının Temerrüt Sonrası Hakların Kullanımına Bağlı Olarak Sona Ermesi
A. Seçilen Temerrüt Sonrası Hakka Bağlı Olarak Rehin Hakkının Sona Ermesi
B. Yarışan Temerrüt Sonrası Hakların Varlığı Halinde Rehin Hakkının Sona Ereceği An
III. Rehin Hakkının Alacaktan Bağımsız Olarak Sona Ermesi
A. Sürenin Sona Ermesi Üzerine Rehin Hakkının Son Bulması
B. Rehinli Taşınır Varlığın Tamamen Yok Olması
C. Rehnin Terkin Edilmesi
Sonuç

Kaynakça