Çalışmada navlun sözleşmesinden doğan sorumluluğunun sınırlandırılması incelenmiştir. Değerlendirme yapılırken Türk Ticaret Kanunu'nun sorumluluğu sınırlandırma hakkı hükümlerinin mehazı olan Lahey-Visby Kuralları ve Hamburg Kuralları'nın düzenlemeleri de göz önünde tutulmuş ve mehaza uygun yorum yapılmaya çalışılmıştır. Aynı şekilde bu milletlerarası sözleşmeleri benimseyen ülkelerde verilen yargı kararlarına değinilerek milletlerarası hukukta hükümlerin ne şekilde yorumlandığı tespit edilmiştir. Türk Ticaret Kanunu'nun yürürlüğe girmesinden sonra yayımlanan içtihatlar da değerlendirilerek taşıyanın, fiili taşıyanın ve bu kişilerin adamlarının sorumluluğunu sınırlandırma hakkı açıklanmıştır.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
§ 1. Sorumluluğunun Sınırlandırılmasının Sebepleri
I. Milletlerarası Hukukun Yeknesaklaştırılması
II. Sorumluluk Sınırının Navluna ve Sigorta Primine Olumlu Etkisi
III. Yük Sigortası Kuran Yükle İlgilinin Çıkarının Olumsuz Etkilenmemesi
IV. Sorumluluk Sınırının Tarafların Hızlıca Sulh Olmalarına Olumlu Yönde Etkisi

§ 2. Sorumluluğunun Sınırına İlişkin Türk Ticaret Kanunu Hükümlerinin Emredici Niteliği
I. Türk Ticaret Kanunu'nun İlgili Hükümleri
II. Hükümlerin Emredici Niteliğinin Ortaya Konulması

§ 3. Sorumluluğunu Sınırlandırma Hakkı Sahipleri
I. Taşıyan
II. Fiili Taşıyan
III. Taşıyanın ve Fiili Taşıyanın Adamları
IV. Donatan
V. Taşıma İşleri Komisyoncusu

§ 4. Sorumluluk Sınırına Tabi Sorumluluk Sebepleri
I. 1924 Lahey Sözleşmesi
II. Visby Protokolü
III. Türk Ticaret Kanunu Düzenlemesi
IV. Alman Ticaret Kanunu Düzenlemesi

§ 5. Eşyanın Cinsinin ve Değerinin Bildirilmesinin Sorumluluğu Sınırlandırma Hakkına Etkisi
I. Düzenleme ve Mehazın Tespiti
II. Deniz Taşımalarında Cins ve Değer Bildirimi
III. Beyanın Kasten Yanlış Yapılmasının Sonucu
IV. Alman Ticaret Kanunu

§ 6. Eşyanın Piyasa Değerinin Taşıyanın Sorumluluğunu Sınırlandırma Hakkına Etkisi ve Tazminatın Hesaplanması
I. İlgili Hüküm ve Mehazın Tespiti
II. Mehaz Milletlerarası Sözleşmenin Hazırlık Sürecinin Değerlendirilmesi
III. Hamburg Kuralları'na Göre Değerlendirme Yapılması
IV. Taşıma Hukukuna İlişkin Diğer Milletlerarası Sözleşmelerde Eşyanın Değeri ile Sınırlı Sorumluluk
V. Hükmün Diğer Ülkeler Tarafından Yorumlanması
VI. Türk Ticaret Kanunu Düzenlemesinin Değerlendirilmesi

§ 7. Tarafların Sorumluluk Sınırını Değiştirme İmkânı
I. İlgili Hüküm ve Mehazın Tespiti
II. Sorumluluk Sınırının Konişmento Dışındaki Senette ya da Navlun Sözleşmesinde Yükseltilmesinin Mümkün Olup Olmadığı
III. Sınırın Hem Koli ya da Ünite Hem de Ağırlık Üzerinden Hesaplanan Sınırdan Yüksek Olması
IV. Fiili Taşıyan ve Taşıyanın Adamları Bakımından Hükmün Değerlendirilmesi
V. Alman Ticaret Kanunu

§ 8. Eşya Zararlarında Sorumluluğun Sınırlandırılması
I. Eşya Kavramı
II. Zıya Kavramı
III. Hasar Kavramı
IV. Kısmi Zıya ya da Hasarın Eşyanın Ekonomik Bütünlüğüne Etki Etmesi
V. Sorumluluk Sınırında Esas Alınan Değer
VI. Koli veya Ünite ve Ağırlık Sınırı

§ 9. Gecikme Zararlarında Sorumluluğun Sınırlandırılması
I. İlgili Hükümler ve Mehazın Tespiti
II. Türk Ticaret Kanunu'nun Gecikme Zararları Sınırının Açıklanması

§ 10. Sorumluluk Sınırlarının Kalkması
I. Milletlerarası Taşıma Hukukunda Kusurun Sorumluluk Sınırına Etkisi
II. Türk Ticaret Kanunu Düzenlemesi ve Mehazın Tespiti
III. Hükümlerin Mehazının Değerlendirilmesi
IV. Hükümlerin Kişi Bakımında Uygulama Alanı
V. Hükümlerin Kusur Derecesi Bakımından Uygulama Alanı
VI. Pervasızca Davranış Kusurunun Yargı Kararları Çerçevesinde Değerlendirilmesi
VII. Haksız Sapmanın Sorumluluk Sınırına Etkisi
VIII. Alman Ticaret Kanunu Düzenlemesi
SONUÇ

KAYNAKÇA