Matrah Aşındırma ve Kar Kaydırma Çok Taraflı Sözleşmesi, son yıllarda gelişen teknolojik olanaklarla oldukça kolaylaşan vergiden kaçınma ve vergi kaçırma çabalarına karşı kapsamı ve kapsayıcılığı geniş çok taraflı bir tepkiyi ortaya koymaktadır. Mevcut uluslararası vergi sisteminin ileri düzeyde vergi işbirliklerinin ve ülkeler arasında eşit ve adil rekabet şartlarının oluşturulmasındaki yetersizliği sisteme yönelik etkin bir güncelleme gereğini ortaya çıkarmıştır. Sözleşmenin günümüzde sayısı üç bini aşan çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarına doğrudan etkileri söz konusudur. Ülkemiz vergi anlaşmalarının önemli bir kısmında değişikliklerin meydana geleceği ve bunun, diğer ülkelerle olan mali ilişkilerimizi ve çok uluslu şirketlerin vergi planlamalarını derinden etkileyeceği anlaşılmaktadır. Bu çalışma, matrah aşındırma ve kar kaydırmanın engellenmesine dair çok taraflı sözleşmeden doğan yükümlülükler karşısında Türkiye'nin konumunu ve yaklaşımını inceleyerek, sözleşmenin çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarına ve çok uluslu şirketlerine olan etkileriyle birlikte Türkiye için önemini ortaya koymayı amaçlamaktadır.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI
1.1. Çifte Vergilendirme ve Çifte Vergi Yükü Kavramı
1.2. Çifte Vergilendirmenin Türleri
1.3. Uluslararası Hukuki Çifte Vergilendirmenin Nedenleri, Etkileri ve Çözüm Yolları
1.4. Çifte Vergilendirmeme
1.5. Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarında Kavramsal Boyut

İKİNCİ BÖLÜM
MATRAH AŞINDIRMA VE KAR KAYDIRMA ÇOK TARAFLI SÖZLEŞMESİ'NİN GELİŞİMİ, NİTELİĞİ VE KAPSAMI
2.1. Vergide Çok Taraflı Sözleşme Kavramı
2.2. Vergide Çok Taraflılaşma
2.3. Vergide Çok Taraflılaşmada "Şeffaflık ve Bilgi Değişiminde Küresel Forum"un Rolü
2.4. Vergide Çok Taraflılaşmada Önemli Enstrümanlar
2.5. Matrah Aşındırma ve Kar Kaydırma Projesi'nin Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarını Doğrudan Etkileyen Eylemleri
2.6. Matrah Aşındırma ve Kar Kaydırma Çok Taraflı Sözleşmesi'nin Özellikleri ve Çalışma Esasları

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
MATRAH AŞINDIRMA VE KAR KAYDIRMA ÇOK TARAFLI SÖZLEŞMESİ'NİN TÜRKİYE'NİN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI İTİBARIYLA ETKİLERİ VE ÖNEMİ
3.1. Matrah Aşındırma ve Kar Kaydırma Çok Taraflı Sözleşmesi'nin Model Anlaşmalara Etkileri
3.2. Matrah Aşındırma ve Kar Kaydırma Çok Taraflı Sözleşmesi Karşısında Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları İtibarıyla Türkiye'nin Konumu ve Uygulamaya Dair Değerlendirmeler
3.3. Matrah Aşındırma ve Kar Kaydırma Çok Taraflı Sözleşmesi'nin Opsiyonel Hükümleri Karşısında Bazı Önemli Ülke Konumları ve Türkiye Eşleşimleri
3.4. Matrah Aşındırma ve Kar Kaydırma Çok Taraflı Sözleşmesi'nin Türk Şirketlerine Operasyonel Etkilerinin İlgili Maddeleri İtibarıyla Değerlendirilmesi
3.5. Matrah Aşındırma ve Kar Kaydırma Çok Taraflı Sözleşmesi'nin Türkiye'nin Vergi Gelirleri Bakımından Önemi
SONUÇ

KAYNAKÇA
EKLER