İçinde bulunduğumuz bilgi çağında yaşanan teknolojik gelişmeler sayesinde ekonomik faaliyetlerin çevrim içi ortamlara taşınması dijital ekonomi kavramının ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bu yeni ekonomi içerisinde kişisel veriler birçok dijital pazarın belkemiği haline gelmiştir. Bu durum üzerinde "büyük veri" olgusunun önemli bir rolü bulunmaktadır. Zira büyük veri, teşebbüslerin neredeyse gerçek zamanlı olarak verileri toplamasına, analiz etmesine ve bunlardan sonuç çıkarmasına olanak tanımaktadır. Kişisel verilerin bu şekilde kullanılmasının bireylerin menfaatleri ile çatışabilecek olması ihtimali bu verilerin korunması gerekliliğini gündeme getirmektedir. Dijital pazarlarda büyük veri setlerinin hızla artan ekonomik kullanımı rekabet hukuku kapsamında da birçok etki yaratmaktadır. Kişisel verilerin korunması, büyük veri ve rekabet hukuku alanları arasındaki etkileşimi konu alan bu çalışma temelde üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde öncelikle kişisel veri kavramı açıklanmış ve bu kavrama ilişkin düzenlemeler Avrupa Birliği ile Türk hukuku açısından karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır. Çalışmanın ikinci bölümü büyük veri kavramı ve teknolojisinin anlamlandırılmasına ayrılmış; büyük veri uygulamalarının veri koruma hukukunda geçerli olan birtakım düzenlemelerle çelişebileceği veya bunları etkisiz kılabileceği haller üzerinde durulmuştur. Son bölümde ise rekabet hukuku kapsamında önem taşıyan düzenlemelerin büyük veri temelli pazarlardaki görünüm şekilleri yansıtılmıştır.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
KİŞİSEL VERİ
1.1. Veri Kavramı
1.2. Kişisel Veri Kavramı
1.2.1. Kişisel Verinin Tanımı
1.2.2. Kişisel Verinin Unsurları
1.2.3. Özel Nitelikli (Hassas) Kişisel Veri
1.3. Kişisel Verilerin Korunması Hakkı
1.3.1. Kişisel Verilerin Korunması Hakkının Hukuki Niteliği
1.3.2. Kişisel Verilerin Korunmasının Tarihsel Gelişimi
1.4. Karşılaştırmalı Olarak Avrupa Birliği ile Türk Hukukundaki Mevcut Düzenlemelerin Değerlendirilmesi
1.4.1. Çeşitli Kavramlar Açısından
1.4.2. Kişisel Verilerin İşlenmesine Hakim Olan İlkeler
1.4.3. Kişisel Verilerin İşlenmesinde Hukuka Uygunluk Sebepleri
1.4.4. Kişisel Verilerin Korunmasında Karşılaşılan Zorluklar

İKİNCİ BÖLÜM
BÜYÜK VERİ
2.1. Veriden Büyük Veriye
2.2. Büyük Verinin Bileşenleri
2.2.1. Hacim
2.2.2. Hız
2.2.3. Çeşitlilik
2.2.4. Değer
2.2.5. Doğruluk
2.3. Büyük Veri Teknolojisi
2.3.1. Verinin Toplanması
2.3.2. Verinin Depolanması
2.3.3. Verinin Analiz Edilmesi
2.4. Ekonomik Aktivitelerde Verinin Rolü
2.4.1. Ürün ve Hizmetlerin Geliştirilmesinde Büyük Veri
2.4.2. Hedef Odaklı ve Kişiselleştirilmiş İş Modellerinin Geliştirilmesinde
2.5. Büyük Veri Uygulama Örnekleri
2.5.1. Netflix
2.5.2. Uber
2.5.3. İskoçya Kraliyet Bankası
2.5.4. Türkiye'den Örnekler
2.6. Büyük Veri Uygulamaları Bakımından Kişisel Verilerin Korunması
2.6.1. Açık Rıza
2.6.2. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlar için İşleme
2.6.3. İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma
2.6.4. Özel Nitelikli (Hassas) Kişisel Veriler
2.6.5. Anonimleştirme

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
REKABET HUKUKU AÇISINDAN BÜYÜK VERİ
3.1. Kişisel Verilerin Korunması ve Rekabet Hukuku İlişkisi
3.2. BÜYÜK VERİ PAZARLARINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN ANLAŞMA VE UYUMLU EYLEMLER
3.2.1. Algoritma Kavramı
3.2.2. Algoritma Kullanımının Rekabet Üzerindeki Olumlu Etkileri
3.2.3. Algoritma Kullanımıyla Gerçekleştirilen Rekabet İhlalleri
3.3. BÜYÜK VERİ PAZARLARINDA HAKİM DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASI
3.3.1. Büyük Veri Temelli Pazarlarda Hakim Durumun Tespiti
3.3.2. Büyük Veri Pazarlarında Hakim Durumun Kötüye Kullanılması
3.4. BÜYÜK VERİ PAZARLARINDA BİRLEŞME VE DEVRALMALARIN DENETLENMESİ
3.4.1. Google/DoubleClick
3.4.2. Microsoft/Yahoo! Search Business
3.4.3. Microsoft/Skype
3.4.4. Telefonica UK/Vodafone UK/Everything Everywhere/JV
3.4.5. Facebook/WhatsApp
3.4.6. Sanofi/Google/DMI JV
3.4.7. Microsoft/LinkedIn
3.4.8. Değerlendirme
3.5. Dijital Pazarlara Müdahalede Güncel Yaklaşımlar
SONUÇ

KAYNAKÇA