Kulüpler ile profesyonel futbolcular arasında kurulan profesyonel futbolcu sözleşmesi, hizmet sözleşmesi olarak nitelendirilir. Kanun koyucunun sporcular ile kurulan hizmet sözleşmelerini 4857 sayılı İş Kanunu'nun kapsamına almamış olması karşısında profesyonel futbolcu sözleşmesi, TBK madde 393 vd. hükümlerinde yer alan hizmet sözleşmesine ilişkin kurallara tabidir. Ulusal futbol federasyonları ise kulüp ile futbolcu arasında kurulan bu hukuki ilişkiye, özellikle, rekabetin adil bir düzen çerçevesinde gerçekleşmesini sağlamak amacıyla müdahale eder. Ulusal federasyonlar, üyesi oldukları uluslararası federasyonlar tarafından öngörülen kuralları da gözetlemekle yükümlüdür. Bu şekilde, futbol uygulamasının yeknesaklaştırılması amaçlanır. Tüm bu hususlar, profesyonel futbolcu sözleşmesinin düzenlenmesinde birden fazla kişiye ait menfaatin gözetilmesini gerektirir. Uygulamada, profesyonel futbolcu sözleşmesinden doğan ihtilafların sıklıkla ücret ödeme borcunun ihlalini konu edindikleri görülür. Bu sebeple çalışmada, kulübün ücret ödeme borcu konu edilmiştir. Çalışmanın amacı, profesyonel futbolcu sözleşmesinden doğan ücret ödeme borcunun, gözetilmesi gereken farklı menfaatler ve profesyonel futbolun özellikleri dikkate alınarak, incelenmesidir. Eserin sistematiği, uygulamada ortaya çıkan hukuki sorunlar temelinde şekillendirilerek, çalışmada, öğretinin yanı sıra uygulamada verilen kararlar da değerlendirilmiştir.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
I. Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi
A. Genel Olarak
B. Sözleşmenin Unsurları
1. İşgörme Unsuru
2. Zaman Unsuru
3. Ücret Unsuru
4. Bağımlılık
C. Sözleşmenin Hukuki Niteliği
D. Sözleşmenin Şekli
1. Genel Olarak
2. Şeklin Kapsamı
E. Tarafların Hak ve Borçları
1. Genel Olarak
2. Kulübün Borçları
3. Profesyonel Futbolcunun Borçları

II. Ücret Ödeme Borcu
A. Konusu
B. Ücretin Yabancı Para Üzerinden veya Yabancı Paraya Endeksli Olarak Kararlaştırılması Sorunu
C. Ücrete Dair Anlaşmanın Diğer Geçerlilik Şartları
D. Ücret Türleri
1. Genel Olarak
2. İmza Parası
3. Zamana Göre Kararlaştırılan Ücretler
4. Yapılan İşe Göre Kararlaştırılan Ücret Olarak Maç Başı Ücreti
5. Prim
E. Ücret Ödeme Borcunun İfası
1. Ücret Ödeme Borcunun Borçlusu
2. Ücret Ödeme Borcunun Kime İfa Edileceği
3. Ödeme Zamanı
4. Ödeme Yeri
5. Ödemenin Belgelendirilmesi
6. Kulüp Tarafından Yapılan Ödemelerin Mahsubu
F. Ücretin Korunması
1. Genel Olarak
2. Profesyonel Futbolcunun Ücretinin Kulübe Olan Borcu İle Takas Edilmesi
3. İbra Yasağı
4. Profesyonel Futbolcunun Ücret Alacağının Haczi, Devri ve Rehnedilmesi
G. Profesyonel Futbolcunun İşgörme Borcunu İfa Etmemesine Rağmen Ücrete Hak Kazandığı Haller
1. Genel Olarak
2. Kulübün Profesyonel Futbolcunun İşgörme Edimini İfa Etmesini Engellemesi
3. Profesyonel Futbolcunun Şahsında Ortaya Çıkan Sebeplerle İşgörme Edimini İfa Edememesi
4. Profesyonel Futbolcunun Ceza Alması Dolayısıyla İşgörme Borcunu İfa Edememesi

III. Kulübün Ücret Ödeme Borcunu İhlal Etmesinin Sonuçları
A. Genel Olarak
B. Profesyonel Futbolcunun Ödemezlik Def'i İleri Sürmesi
1. Ödemezlik Def'inin Şartları
2. Ödemezlik Def'inin Kullanılmasının Sınırları
3. Ödemezlik Def'inin Kullanılmasının Sonuçları
C. Kulübün Ödeme Güçsüzlüğüne Düşmesi
D. Kulübün Borçlu Temerrüdüne Düşmesi
1. Kulübün Temerrüde Düşmesinin Şartları
2. Kulübün Temerrüde Düşmesinin Sonuçları
E. TFF Tarafından Kulübe Yaptırım Uygulanması
SONUÇ

KAYNAKÇA