Kat mülkiyeti, ihtilafların kaynağı olarak görülse de asıl ihtilaf kaynağı kat mülkiyeti değil, kat mülkiyetini düzenleyen hükümler ve onların uygulanmasıdır. Bu çalışmada bu prensip ışığında Kat Mülkiyeti Kanunu'nun hükümleri yorumlanarak, halkımızın yaşadığı sorunlara ışık tutulmaya çalışılmıştır. Kitapta kat mülkiyetinin temel kavramları, kuruluşu ve sona ermesi ve toplu yapı ilgili hukuki sorunlar, öğretideki görüşler ve içtihatlar çerçevesinde ele alınmıştır. Yönetim planının hazırlanması, değiştirilmesi, hukuki niteliği ve bağlayıcılığı, hükümsüzlüğü hakkındaki sorunlar ele alınmış; kapsamı altında yönetim planının bağlayıcı etkisi çerçevesinde yer verilebilecek konular örneklendirilmiştir. Ayrıca kat maliklerinin bağımsız bölümleri ile eklentilerinde ve ortak yerlerdeki haklarının niteliği esas alınarak sahip oldukları yetkiler ile kat mülkiyeti açısından bu hakkın sınırlandırıldığı haller, KMK md.18 vd. hükümlerindeki kat maliklerinin yükümlülükleri ve bu yükümlülüklerin ihlal edilmesi halinde uygulanabilecek yaptırımlar incelenmiştir. Özellikle Yargıtay kararlarına da konu olan tartışmalı hukuki sorunlara değinilerek, çözüm önerileri getirilmeye çalışılmıştır. Son olarak, KMK md.18/f.2 ve 22/f.2 çerçevesinde bağımsız bölümden devamlı suretle faydalananların kimler olabileceği, hangi haklara sahip oldukları, kat mülkiyetine ilişkin hangi yükümlülüklere uymakla yükümlü oldukları ve bunların ihlali halinde doğan sorumluluğun özellikleri incelenmiştir.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA KAT MÜLKİYETİ, TÜRK HUKUKUNDA KAT MÜLKİYETİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ, KAT MÜLKİYETİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE TÜRLERİ
I. KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA KAT MÜLKİYETİ
A. Roma Hukukundan Yirminci Yüzyıla Kıta Avrupası Hukukunda Kat Mülkiyeti
B. İsviçre Hukukunda Kat Mülkiyeti
C. Alman Hukukunda Kat Mülkiyeti
D. İspanya Hukukunda Kat Mülkiyeti
E. Fransız Hukukunda Kat Mülkiyeti
F. Avusturya Hukukunda Kat Mülkiyeti
G. İtalya Hukukunda Kat Mülkiyeti
II. TÜRK HUKUKUNDA KAT MÜLKİYETİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ
A. Kat Mülkiyeti Kanunu'nun Yürürlüğe Girmesinden Önceki Durum
B. Kat Mülkiyeti Kanunu Yürürlüğe Girdikten Sonraki Durum
III. KAT MÜLKİYETİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ
A. Genel Olarak
B. Kat Mülkiyetinin Özel Bir Mülkiyet Türü Olduğu Görüşü
C. Kat Mülkiyetinin Katlarda Yerelleştirilmiş Kendine Özgü Bir Egemenlik Hakkı Olduğu Görüşü
D. Kanaatimiz
IV. KAT MÜLKİYETİNİN TÜRLERİ
A. Klasik Kat Mülkiyeti
B. Toplu Yapı ve Türleri

İKİNCİ BÖLÜM
KAT MÜLKİYETİNİN TEMEL KAVRAMLARI
I. GENEL OLARAK
II. ANAGAYRİMENKUL, ANAYAPI, BLOK YAPI- BLOK NİTELİĞİNDE OLMAYAN YAPI
A. Anagayrimenkul
B. Anayapı - Blok Yapı Blok Niteliğinde Olmayan Yapı
III. BAĞIMSIZ BÖLÜM
A. Tanımı
B. Unsurları
IV. ARSA PAYI
A. Tanımı
B. Arsa Payının Belirlenmesi
C. Arsa Payının Düzeltilmesi ve Değiştirilmesi
D. Arsa Payına Bağlanan Hukukî Sonuçlar
V. EKLENTİ
A. Tanımı
B. Unsurları
C. Hukuki Niteliği
D. Kat Mülkiyeti Kanunu'ndaki Eklenti ile Türk Medeni Kanunu'ndaki Eklenti Kavramı Arasındaki Farklar
VI. ORTAK YERLER
A. Tanımı
B. Unsurları
C. Ortak Yerlerin Türleri
D. Toplu Yapıda Ortak Yerler
E. Eşyaya Bağlı Mülkiyet Esaslarına Göre Belirlenen Ortak Yerler
F. Ortak Yerin Belirlenmesi
G. Hukuki Niteliği
VII. KAT İRTİFAKI
A. Genel Olarak Kat Mülkiyeti ile İlişkisi ve Hukuki Niteliği
B. Kat İrtifakının Kurulması
C. Kat İrtifakı Sahiplerinin Hakları ve Yükümlülükleri
D. Kat İrtifakı Hakkının Sona Ermesi

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KAT MÜLKİYETİNİN KURULMASI
I. GENEL OLARAK
II. KLASİK KAT MÜLKİYETİNİN KURULMASI
A. Genel Olarak
B. Kat Mülkiyetinin İradi Olarak Kurulması
C. Kat Mülkiyetinin Mahkeme Kararıyla Kurulması
D. Kat Mülkiyetinin Kat İrtifakının Kat Mülkiyetine Çevrilmesiyle Kurulması
III. TOPLU YAPININ KURULMASI
A. Genel Olarak
B. Toplu Yapının Kuruluş Türleri
C. Toplu Yapının İradi Kuruluşu
IV. ÖZEL MÜLKİYETE TABİ OLMAYAN TAŞINMAZLARDA KAT MÜLKİYETİNİN KURULMASININ OLANAKLI OLUP OLMADIĞI
V. KONUT YAPI KOOPERATİFLERİNDE FERDİLEŞTİRME SURETİYLE KAT MÜLKİYETİNİN KURULMASI

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
KAT MÜLKİYETİNİN SONA ERMESİ
I. GENEL OLARAK
II. KLASİK KAT MÜLKİYETİNİN SONA ERMESİ
A. Terkin ile Sona Erme (KMK md.46/f.1-4)
B. Anagayrimenkulün Yok Olması (KMK md.46/f.5)
C. Anagayrimenkulün Kamulaştırılması (KMK md.46/f.5)
D. Anayapının Harap Olması (KMK md.47-48)
III. TOPLU YAPIDA KAT MÜLKİYETİNİN VE TOPLU YAPI İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ
A. Genel Olarak
B. Tek Parsel Üzerinde Kurulan Toplu Yapıda Kat Mülkiyetinin ve Toplu Yapı İlişkisinin Sona Ermesi
C. Birden Fazla Parsel Üzerinde Kurulan Toplu Yapıda Kat Mülkiyetinin ve Toplu Yapı İlişkisinin Sona Ermesi
IV. 6306 SAYILI AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDAKİ KANUN KAPSAMINDA KAT MÜLKİYETİNİN SONA ERMESİ
A. Genel Olarak
B. Riskli Yapı Tespiti Yaptırılması
C. Yapının Yıkılmasıyla Birlikte Kat Mülkiyetinin Sona Ermesi
D. Toplu Yapılarda Kentsel Dönüşüm

BEŞİNCİ BÖLÜM
YÖNETİM PLANI
I. GENEL OLARAK
II. YÖNETİM PLANI
A. Tanımı
B. Yönetim Planının Zorunluluğu İlkesi
C. Yönetim Planının Hazırlanması, Değiştirilmesi ve Beyan Edilmesi
D. Yönetim Planının Hukukî Niteliği ve Bağlayıcı Etkisi
E. Yönetim Planının Kapsamı
F. Yönetim Planının Hükümsüzlüğü
G. Yönetim Planının Yorumu
III. KAT MALİKLERİNİN ANLAŞMALARI, YÖNETİME İLİŞKİN DÜZENLEYİCİ İŞLEMLERİ (İÇ YÖNETMELİKLER)

ALTINCI BÖLÜM
KAT MALİKLERİNİN KAT MÜLKİYETİNE İLİŞKİN HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
I. KAT MALİKLERİNİN HAKLARI
A. Kat Maliki
B. Kat Maliklerinin Bağımsız Bölümleri ve Eklentileri Üzerindeki Hakları
C. Kat Maliklerinin Ortak Yerler Üzerindeki Hakları
D. Kat Maliklerinin Anagayrimenkul Üzerindeki Hakları
E. Kat Maliklerinin Yönetime Katılma Hakkı
II. KAT MALİKLERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
A. Genel Olarak
B. Komşuluk Hukukundan Doğan Kısıtlamalara Aykırılık Halinde Taşınmaz Malikinin Sorumluluğuna (TMK m.730) ve Yapı Malikinin Kusursuz Sorumluluğuna (TBK md.68) İlişkin Hükümlerin Kat Mülkiyetinde Uygulanması
C. Kat Mülkiyetine Özgü Yükümlülükler
D. Kat Mülkiyetinden Doğan Yükümlülüklerin İhlal Edilmesi Halinde Kat Maliki Hakkında Açılacak Davaların Ortak Özellikleri ve Bağımsız Bölümün Devrine İlişkin Dava

YEDİNCİ BÖLÜM
KAT MÜLKİYETİ KANUNU UYARINCA BAĞIMSIZ BÖLÜMDEN DEVAMLI SURETLE FAYDALANANLARIN HAKLARI, YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE SORUMLULUKLARI
I. GENEL OLARAK
II. BAĞIMSIZ BÖLÜMDEN DEVAMLI SURETLE FAYDALANANLAR
A. Bağımsız Bölümden Faydalanan Olmalı
B. Bağımsız Bölümden Faydalanmanın Devamlı Suretle Olması
III. BAĞIMSIZ BÖLÜMDEN DEVAMLI SURETLE FAYDALANANLARIN KAT MÜLKİYETİ HUKUKUNDAN DOĞAN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİN İHLALİ HALİNDE UYGULANABİLECEK YAPTIRIMLAR İLE İLGİLİ SORUNLAR
A. Bağımsız Bölümden Devamlı Suretle Faydalananların Kat Mülkiyeti Hukukundan Doğan Yükümlülükleri
B. Kat Mülkiyetinden Doğan Yükümlülüklerin İhlali Halinde Uygulanabilecek Yaptırımlar
IV. BAĞIMSIZ BÖLÜMDEN DEVAMLI SURETLE FAYDALANANLARIN KAT MALİKİYLE BİRLİKTE MÜTESELSİL SORUMLULUĞU
A. KMK md.18/f.2 Çerçevesinde Müteselsil Sorumluluk
B. KMK md.22/f.1 Çerçevesinde Müteselsil Sorumluluk
V. BAĞIMSIZ BÖLÜMDEN DEVAMLI SURETLE FAYDALANANLARIN KAT MÜLKİYETİNDEN DOĞAN HAKLARI
A. Genel Haklar Bakımından
B. Dava Hakları Bakımından

KAYNAKÇA