Bu kitap, temelde eşlerden birinin, diğerinin katılma alacağını azaltmak veya onun katılma alacağına kavuşmasını engellemek amacıyla yaptığı kazandırmaları ve devirleri konu almaktadır. Kanun koyucu, hem uygulamada "eşten mal kaçırma" olarak bilinen ve diğer eşin katılma alacağını azaltmak kastıyla yapılan devirlerin (TMK m. 229/f. 1, b. 2) hem de bu kastı taşıdığını varsaydığı belirli karşılıksız kazandırmaların (TMK m. 229/f. 1, b. 1) işlemi yapan eşin edinilmiş mallarına değer olarak ekleneceğini öngörmüştür. Çalışmada bu eklenecek değerlerin kapsamı belirlenmeye çalışılmış ve eklemenin nasıl yapılacağı açıklanmıştır. Katılma alacağı hesabının doğru bir şekilde yapılması sağlandıktan sonra sıra katılma alacağının elde edilmesine gelmektedir. Kanun koyucu burada da eklenecek değerleri dikkate almış ve katılma alacaklısı eşe, kazandırmadan yararlanan üçüncü kişilere TMK m. 241'e dayanan özel bir taleple başvurma imkanı tanımıştır. Uygulamada ise katılma alacağının ifası için üçüncü kişilere genellikle tasarrufun iptali davası açılarak ya da borçlu eş ile üçüncü kişi arasındaki işlemin muvazaalı olduğu iddiasında bulunularak başvurulduğu görülmektedir. Çalışmada, sözü edilen bütün bu hukuki yollar karşılaştırılmış ve Yargıtay uygulaması dikkate alınarak sınırları belirlenmiştir.(ARKA KAPAKTAN)

İçindekiler

Giriş
Birinci Bölüm
Eklemenin Konusu Olan Değerler
I. Genel Olarak
II. Karşılıksız Kazandırmalar
A. Karşılıksız kazandırma yapılmış olması
B. Edinilmiş mallardan yapılmış olması
C. Olağan hediye sayılmaması
D. Üçüncü kişilere yapılmış olması
E. Sağlararası işlem yoluyla yapılmış olması
F. Mal rejiminin sona ermesinden önceki bir yıl içinde yapılmış olması
G. Diğer eşin rızası olmadan yapılmış olması
III. Diğer Eşin Katılma Alacağını Azaltmak Kastıyla Yapılan Devirler
A. Devir
B. Edinilmiş mallardan yapılmış olması
C. Mal rejiminin devamı süresince gerçekleşmesi
D. Diğer eşin katılma alacağını azaltmak kastı

İkinci Bölüm
Eklemenin Gerçekleştirilmesi
I. TMK m. 229/f. 1'e Dayanan Talep
A. Talepte bulunmaya yetkili kişi
B. Yükümlü
C. İspat yükü
D. Eklemenin etkisi
II. Değerleme
A. Esas alınan değer türü
B. Değerleme anı
III. Eklemenin Gerçekleştirilmesinde Özel Durumlar
A. Eklenecek değerin konu edildiği işleminin muvazaalı olması
B. Eklenecek değerlerin inançlı işleme konu edilmesi
C. Eşlerden birinin doğrudan üçüncü kişi adına satın aldığı malvarlığı değerleri

Üçüncü Bölüm
Üçüncü Kişilere Karşı İleri Sürülmesi
I. Genel Olarak
II. TMK m. 241 Uyarınca Üçüncü Kişiye Başvuru
A. TMK m. 241'in uygulanma şartları
B. Üçüncü kişinin sorumluluğu
C. Üçüncü kişinin ödeme yapmasının sonuçları
III. TMK m. 241 Uyarınca Açılan Dava
A. Davanın hukuki niteliği ve talebin konusu
B. Davacı
C. Davalı
D. Uygulanacak usul
IV. Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi Dışında Üçüncü Kişiye Başvuru İmkânları
A. Üçüncü kişiye İcra ve İflas Kanunu m. 277 vd. uyarınca iptal davası yoluyla başvuru
B. Üçüncü kişiye işlemin muvazaalı olduğu iddiasını ileri sürerek başvurma
Sonuç

Kaynakça