İş Hukukunda işçi ile işveren arasındaki ilişki taraflara bir takım haklar verirken bir taraftan da borçlar yüklemektedir. İş ilişkilerinin iyiniyetli olarak yürütülmesi beklenmektedir. Ancak zaman zaman bu iyiniyetin sürdürülmediği ya da sürdürülemediği durumlar da ortaya çıkabilmektedir. Bu noktada iş ilişkilerinin sona erdirilmesi gerekecektir. Eserde işverenin iş sözleşmesini nasıl sona erdirebileceği, hangi hallerde sözleşmenin feshinin haklı nedene dayandığı doktriner görüşler ve yargı kararları ışığında incelenmeye çalışılmıştır.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
TEMEL KAVRAMLAR
1. AHLAK
2. İYİNİYET
3. HAKLI NEDEN KAVRAMI

İKİNCİ BÖLÜM
İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ
1. İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESİH DIŞINDA SONA ERMESİ
1.1. Genel Olarak
1.2. Tarafların Anlaşması
1.3. Belirli Sürenin Sona Ermesi
1.4. Ölüm
1.5. Özel Kanunlarda Düzenlenen İş Sözleşmelerinin Sona Erme Halleri
2. İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESİH YOLUYLA SONA ERMESİ
2.1. Feshin Tanımı ve Hukuki Niteliği
2.2. Fesih Bildiriminin İçeriği ve Şekli
2.3. Fesih Türleri

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İŞVEREN AÇISINDAN HAKLI NEDENLE DERHAL FESİH SEBEPLERİ
1. AHLAK VE İYİNİYET KURALLARINA UYMAYAN HALLER VE BENZERLERİ
1.1. İşçinin İşvereni Yanıltması (İK 25/II-a)
1.2. İşçinin, İşveren veya Aile Üyelerine Karşı Söz, Davranış veya İhbarda Bulunması (İK 25/II-b)
1.3. İşçinin, İşverenin Başka Bir İşçisine Cinsel Tacizde Bulunması (İK 25/II-c)
1.4. İşçinin Sataşması veya Madde Kullanımı Halleri (İK 25/II-d)
1.5. İşçinin, Doğruluk ve Bağlılığa Uymayan Davranışlarda Bulunması (İK 25/II-e)
1.6. İşçinin, İşyerinde Bir Suç İşlemesi (İK 25/II-f)
1.7. İşçinin Haklı Bir Sebebe Dayanmaksızın İşe Devamsızlığı (İK 25/II-g)
1.8. İşçinin Görevleri Kendisine Hatırlatıldığı Halde Yapmamakta Israr Etmesi (İK 25/II-h)
1.9. İşçinin, İşin Güvenliğini Tehlikeye Düşürmesi, İşverenin Mallarını Hasara ve Kayba Uğratması (İK 25/II-ı)
2. İŞVEREN AÇISINDAN DİĞER HAKLI FESİH SEBEPLERİ
2.1. Sağlık Sebepleri
2.2. Zorlayıcı Sebepler
2.3. İşçinin Gözaltına Alınması Veya Tutuklanması Hali

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİNİN HUKUKİ SONUÇLARI
1. GENEL OLARAK
2. ÇALIŞMA BELGESİNİN VERİLMESİ
3. İBRANAME VERİLMESİ
4. YENİ İŞVERENİN SORUMLULUĞU
5. BORÇLARIN MUACCEL OLMASI
6. GERİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ
7. KIDEM TAZMİNATI
SONUÇ

KAYNAKLAR