İş hukukunda bildirim dendiğinde genelde akla yalnızca fesih bildirimi gelir. İş hukuku uyuşmazlıklarının temel nedeni, fesih bildirimi yapılmasına neden olan vakıalardır. Bu nedenle öğretide ve yargı kararlarında, fesih bildirimine ilişkin çok sayıda kaynağa rastlamak mümkündür. Öte yandan iş hukukunda, fesih bildiriminin yanında çok sayıda bildirim bulunmaktadır. İş hukuku mevzuatında, iş ilişkisinin kurulması, devamı ve sona ermesi aşamalarında iş sözleşmesi taraflarınca yapılması gereken çok sayıda bildirim öngörülmüştür. Bu çalışmada iş ilişkisi; kurulması, devamı ve sona ermesi olarak üç bölüme ayrılmıştır. Her bölümde, işçi ve işverenin yapması gereken bildirimlere ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. Yine her bildirimin hukuki niteliği, bildirimin yapılmasında uyulması gereken esasa ve usule ilişkin kurallar, bildirimin hüküm ve sonuçları ile bildirimin yapılmamasının sonuçları ele alınmıştır.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL OLARAK BİLDİRİM KAVRAMI VE İŞ İLİŞKİSİNİN KURULMASINDA BİLDİRİM
I. GENEL OLARAK BİLDİRİM
A. Bildirim Kavramı
B. Bildirimin Hukuki Niteliği
C. İş Hukukunda Bildirim
II. İŞ İLİŞKİSİNİN KURULMASINDA BİLDİRİM
A. İşyerinin Bildirilmesi
B. Alt İşveren İşyerinin Bildirilmesi
C. İşçinin İlgili Kamu Kurumlarına Bildirilmesi
D. Veri Sorumluları Siciline Kayıt Bildirimi

İKİNCİ BÖLÜM
İŞ İLİŞKİSİNİN DEVAMI SIRASINDA BİLDİRİM
I. İŞ SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN BİLDİRİMLER
A. İş Sözleşmesinin Türüne Göre Bildirimler
B. Ücret ve Ücretin Korunmasına İlişkin Bildirimler
C. Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik Bildirimi
D. İşçi Buluşları Hakkında Taraflarca Yapılması Gereken Bildirimler
II. İŞİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN BİLDİRİMLER
A. Günlük Çalışmanın Başlama ve Bitiş Saatlerinin Bildirimi (Duyuru)
B. Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışmada Bildirim
C. Telafi Çalışmasında Bildirim
D. Kısa Çalışma Uygulamasında Bildirim
E. Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Sürelerinin Uygulandığı İşyerlerinde Bildirim
F. Postalar Halinde Çalışmada Bildirim
G. Günde Azami 7,5 Saat Çalıştırılabilecek İşlerde Bildirim
H. Yıllık Ücretli İzinde Bildirim
III. Ebeveynlerin Yarım Çalışma İzni, Ücretsiz İzin ve Kısmi Süreli Çalışmaya Geçişinde Bildirim
A. Açılan Emzirme Odalarına ve Yurtlara (Kreş) İlişkin Bildirim

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İŞ İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİNDE BİLDİRİM
I. İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİNDE BİLDİRİM
A. Genel Olarak Fesih Bildirimi ve Fesih Türleri
B. Süreli Fesih Bildirimi Yoluyla Sözleşmenin Feshi
C. Haklı Nedenle Fesih Bildirimi
II. TOPLU İŞÇİ ÇIKARMADA BİLDİRİM
A. Genel Olarak Toplu İşçi Çıkarma
B. Toplu İşçi Çıkarmada İşverenin Yapması Gereken Bildirim
C. Bildirim Yapılmamasının Sonuçları
III. İŞYERİNİN KAPATILMASINDA BİLDİRİM
A. İşyerinin Kapatılmasının Kuruma Bildirilmesi
B. İşyerinin Kapatılmasına İlişkin Bildirimin Yapılmamasının Sonuçları
IV. İŞÇİ HAKKINDA SGKYA YAPILACAK BİLDİRİM
A. Sosyal Güvenlik Kurumuna İşten Ayrılış Bildirimi Yapılması
B. Bildirim Yapılmamasının Sonuçları
SONUÇ

KAYNAKÇA