1982 Anayasasında sağlık hizmetlerinin kamu ve özel sağlık kuruluşları tarafından sunulması öngörülmüş ve Devletin sağlık hizmetlerini düzenleme, planlama ve denetleme işlevlerine vurgu yapılmıştır. Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında, özel sağlık yatırımlarının sosyal güvenlik sisteminin içinde yer almasıyla birlikte özel sağlık kuruluşlarının sayıları hızla artış göstermiştir. Bu durum Devletin sağlık hizmetlerinin sunumu yanında planlama, düzenleme ve denetleme görev ve yetkisinin önemini de artırmıştır. Bu çerçevede, bu çalışmada Sağlık Bakanlığının özel hastanelerin ruhsatlandırılması ve denetimine ilişkin yetkileri, idare hukukunun genel ilkeleri ve yargı içtihatları göz önünde bulundurularak değerlendirilmiştir. Böylelikle sağlık hizmetinin asıl sahibi olan idarenin, denetim ve gözetim görevinin kapsamı ile bu göreve koşut olarak sorumluluğunu ortaya koymak amaçlanmıştır.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
ÖZEL HASTANELERİN HUKUKİ ÇERÇEVESİ
1. ÖZEL HASTANE KAVRAMI
2. ÖZEL HASTANE TESİSLERİ VE PERSONELİ
2.1. Özel Hastane Tesisleri
2.2. Özel Hastane Personeli
3. ÖZEL HASTANE FAALİYETLERİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ
3.1. Kamu Hizmeti Niteliği
3.2. Eşitlik İlkesi
3.3. Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi
3.4. Değişkenlik İlkesi
3.4.1. Özel Hastane Tesis, Personel ve Hizmet Standartları Yönetmelikle mi Düzenlenmelidir?
3.4.2. Özel Hastane Tesis, Personel ve Hizmet Standartlarını Düzenleme Yetkisinin Sınırları
3.5. Bedelsizlik İlkesi

İKİNCİ BÖLÜM
ÖZEL HASTANELERİN RUHSATLANDIRILMASI
1. TÜRK İDARE HUKUKUNDA RUHSAT KAVRAMI
1.1. Kamu Hizmetinin Görülüş Usulü Olarak Ruhsat
1.2. Kolluk Usulü Olarak Ruhsat
2. ÖZEL HASTANELERİN RUHSATLANDIRILMA SÜRECİ
2.1. Hukuki Dayanak
2.2. Özel Hastaneleri Ruhsatlandırma Usulü
3. ÖZEL HASTANELERİN TAŞINMASI, DEVRİ VE ÖZEL HASTANE STATÜSÜNDE BİRLEŞME
4. ÖZEL HASTANE RUHSATININ SONA ERME HALLERİ

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ÖZEL HASTANELERİN DENETLENMESİ
1. İDARENİN DENETİM VE GÖZETİM GÖREVİ
2. ÖZEL HASTANELERİN DENETİM VE GÖZETİMİ
2.1. Özel Hastanelerin Denetim Usulü
2.2. Özel Hastanelerin Yükümlülükleri ve İdari Yaptırımlar
2.3. Özel Hastanelere Uygulanan İdari Yaptırımların Hukuki Rejimi
2.4. İdari Yaptırımların Denetimi
3. İDARENİN ÖZEL HASTANELERİ DENETİM VE GÖZETİM GÖREVİNDEN DOĞAN SORUMLULUĞU
3.1. İdarenin Kusur Sorumluluğuna İlişkin Genel Esaslar
3.2. İdarenin Denetim ve Gözetim Görevinden Doğan Sorumluluğuna İlişkin Şartlar
3.3. Zararın Tazmin Edilme Usulü
SONUÇ

KAYNAKÇA