Ekonomik ve ticari hayatın önemli unsurları olan şirketler, meşru araçlar vasıtasıyla kar elde etme amacıyla faaliyette bulunurlar. Şirketlerin bazen meşru araçlar vasıtasıyla kar elde etme amaçlarından saptıkları ve suç işlenmesinde araç olarak kullanıldıkları görülmektedir. Bu bakımdan şirketlerin suç işlenmesinde araç olarak kullanıldıkları durumlarda, faaliyetleri çerçevesinde suç işlenip işlenmediğinin belirlenmesi, yargılama süresince faaliyetlerinin gözetim altında alınarak suç işlenmesine engel olunması ve bu süreçte önemli ölçüde ekonomik kayıplara maruz kalmamalarını sağlamak amacıyla bir düzenleme yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bu itibarla ceza muhakemesi hukukunda bir koruma tedbiri olarak şirket yönetimi için kayyım tayini tedbiri düzenlenmiştir. Şirket yönetimi için kayyım tayini, 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu döneminde mevcut olmayan ilk kez Türk Ceza Hukuku Reformu kapsamında hazırlanan 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile hukuk düzenimize dahil olan özel bir elkoyma tedbiridir. Bu özel elkoyma tedbiri ağır ve istisnai nitelikte bir koruma tedbiri olup ancak kanunda belirtilen koşulların mevcudiyeti halinde uygulanabilir.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL OLARAK KAYYIMLIK MÜESSESESİ
I. KAYYIM KAVRAMI
II. ROMA HUKUKU'NDA KAYYIMLIK (CURATIO)
III. TÜRK ÖZEL HUKUKU'NDA VESAYETİ BİR TEDBİR OLARAK KAYYIMLIK
A. GENEL OLARAK
B. KAYYIMIN VE KAYYIMLIK İLİŞKİSİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ
C. KAYYIMLIĞA UYGULANACAK HÜKÜMLER
D. KAYYIMLIK TÜRLERİ
E. KAYYIM TAYİNİ USULÜ
F. KAYYIMLIĞIN SONA ERMESİ
G. TÜZEL KİŞİLER BAKIMINDAN KAYYIMLIK
IV. 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU'NDA BİR İDARİ VESAYET DENETİMİ YOLU OLARAK KAYYIMLIK
V. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA BİR KORUMA TEDBİRİ OLARAK ŞİRKET YÖNETİMİ İÇİN KAYYIM TAYİNİ
A. KANUNİ DÜZENLEME
B. HUKUKİ NİTELİĞİ
C. ÖNEMİ VE DÜZENLENME SEBEBİ
D. UYGULANMA AMACI VE İŞLEVİ

İKİNCİ BÖLÜM
ŞİRKET YÖNETİMİ İÇİN KAYYIM TAYİNİ TEDBİRİNİN KOŞULLARI VE UYGULANMASI
I. TEDBİRİN UYGULANABİLME KOŞULLARI
A. SORUŞTURMA VEYA KOVUŞTURMA KONUSU SUÇUN KATALOGDA YER ALMASI
B. SUÇUN BİR ŞİRKETİN FAALİYETİ ÇERÇEVESİNDE İŞLENMEKTE OLDUĞU HUSUSUNDA KUVVETLİ ŞÜPHE SEBEPLERİNİN VARLIĞI
C. MADDİ GERÇEĞİN ORTAYA ÇIKARILABİLMESİ İÇİN GEREKLİ OLMASI
D. HAKİM VEYA MAHKEME KARARININ VARLIĞI
II. KAYYIM TAYİNİ KARARININ İÇERİĞİ, İLANI VE DENETİMİ
A. KARARIN İÇERİĞİ
B. KARARIN İLANI
C. KARARIN DENETİMİ
III. TEDBİRİN SÜRESİ, SONA ERMESİ VE TEDBİR NEDENİYLE TAZMİNAT
A. TEDBİRİN SÜRESİ
B. TEDBİRİN SONA ERMESİ
C. TEDBİR NEDENİYLE TAZMİNAT

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ŞİRKET YÖNETİMİNE TAYİN OLUNAN KAYYIMA İLİŞKİN ESASLAR İLE TEDBİR BAKIMINDAN ÖNEM ARZ EDEN HUSUSLAR
I. ŞİRKET YÖNETİMİNE TAYİN OLUNAN KAYYIMA İLİŞKİN ESASLAR
A. KAYYIMIN NİTELİĞİ
B. KAYYIMIN DENETİMİ
C. KAYYIMIN GÖREV SÜRESİ
D. KAYYIMIN CEZAİ SORUMLULUĞU
E. KAYYIMIN HUKUKİ SORUMLULUĞU
II. OHAL SÜRECİNDE TMSF'NİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KAYYIM OLARAK TAYİNİ
A. GENEL OLARAK
B. 674 SAYILI KHK VE 6758 SAYILI KANUN BAĞLAMINDA ŞİRKET YÖNETİMİ İÇİN KAYYIM TAYİNİ TEDBİRİ
III. MÜLKİYET HAKKI BAĞLAMINDA ŞİRKET YÖNETİMİ İÇİN KAYYIM TAYİNİ
A. MÜLKİYET HAKKI KAVRAMI
B. MÜLKİYET HAKKININ SINIRLANDIRILMASI
C. MÜLKİYET HAKKINA YÖNELİK BİR MÜDAHALE OLARAK ŞİRKET YÖNETİMİ İÇİN KAYYIM TAYİNİ TEDBİRİ
IV. ŞİRKET YÖNETİMİ İÇİN KAYYIM TAYİNİ TEDBİRİNİN BENZER MÜESSESELER İLE MUKAYESESİ
A. MÜSADERE İLE MUKAYESESİ
B. TAŞINMAZLARA, HAK VE ALACAKLARA ELKOYMA İLE MUKAYESESİ
C. ZORLAMA AMAÇLI ELKOYMA İLE MUKAYESESİ
SONUÇ

KAYNAKÇA