2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nda kaynak kanun İsviçre İcra ve İflas Kanunu'ndan farklı olarak, para alacaklısına iflasa tabi borçlusu aleyhine yapacağı takiplerde, tercihine göre haciz veya iflas yoluna başvurma hususunda bir seçim hakkı tanınmıştır. Bu seçim hakkını bir adım öteye taşıyan kanun koyucu, İcra ve İflas Kanunu madde 43 fıkra 2'de para alacaklısına iflasa tabi borçlusu aleyhine giriştiği haciz veya iflas yoluyla takiplerde, başlangıçta seçmiş olduğu takip yolunu bir defaya mahsus olmak üzere harçsız olarak değiştirme hakkı tanımıştır. Doktrinde ve yargı kararlarında takip yolunun değiştirilmesi olarak adlandırılan bu istisnai düzenleme çerçevesinde alacaklı, iflasa tabi borçlusu aleyhine giriştiği ilk takip yoluyla bağlı olmayıp, takip sürecinde başlangıçta seçmiş olduğu takip yolunu değiştirebilmektedir. Çalışmamızda, takip yolunun değiştirilmesine ilişkin düzenlemenin tüm yönleriyle, doktrin ve yargı kararları çerçevesinde ele alınması amaçlanmıştır.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
İFLASA TABİ ŞAHISLAR HAKKINDA YAPILAN TAKİPLERDE ALACAKLININ TAKİP YOLUNU SEÇME VE DEĞİŞTİRME HAKKI
1.1. Genel Olarak Hukukumuzdaki Takip Yolları
1.2. İflasa Tabi Şahıslar Hakkında Yapılan Takiplerde Alacaklının Takip Yolunu Seçme Hakkı
1.2.1. Genel Olarak
1.2.2. Para Alacaklarından Başka Alacaklarda Alacaklının Takip Yolunu Seçme Hakkı
1.2.3. Para Alacaklarında Alacaklının Takip Yolunu Seçme Hakkı
1.2.4. Önce Rehne Başvuru Kuralı Karşısında Alacaklının Takip Yolunu Seçme Hakkı
1.3. İflasa Tabi Şahıslar Hakkında Yapılan Takiplerde Alacaklının Takip Yolunu Değiştirme Hakkı
1.3.1. Takip Yolu Değişikliğinin Amacı ve İşlevi
1.3.2. Takip Yolu Değişikliğinin Hukuki Niteliği
1.3.3. Takip Yolu Değişikliğinin Kapsamı
1.3.4. İcra ve İflas Hukukunda Takip Yolunun Değiştirilmesine Benzer Düzenlemeler

İKİNCİ BÖLÜM
TAKİP YOLUNUN DEĞİŞTİRİLMESİNİN ŞARTLARI, USULÜ VE SÜRESİ
2.1. Takip Yolunun Değiştirilmesinin Şartları
2.1.1. Genel Olarak
2.1.2. Takip Yolu Değişikliğine Elverişli Bir Takibin Bulunması
2.1.3. Borçlunun İflasa Tabi Şahıslardan Olması
2.1.4. Geçerli Bir Takibin Bulunması
2.1.5. Takibin Kesinleşmiş Olmasının Aranmaması
2.1.6. Bir Defaya Mahsus Olmak Üzere Mevcut Takip Yolunun Bırakılması ve Yeni Baştan Müracaatın Harçsız Olması
2.1.7. Alacağın Sebebinin, Alacak Miktarının ve Takip Taraflarının Değiştirilememesi
2.1.8. Alacaklının Takip Yolunu Değiştirmeye Yönelik İradesini Ortaya Koyması
2.2. Takip Yolunun Değiştirilme Usulü
2.2.1. Talebin Şekli
2.2.2. Talep Üzerine İcra Dairesince Yapılacak İşlemler
2.3. Takip Yolunun Değiştirilme Zamanı
2.3.1. Genel Olarak
2.3.2. Haciz Yoluyla Takiplerde
2.3.3. İflas Yoluyla Takiplerde

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TAKİP YOLUNUN DEĞİŞTİRİLMESİNİN HUKUKİ SONUÇLARI VE ETKİSİ
3.1. Genel Olarak
3.2. Maddi Hukuk Açısından Sonuç ve Etkileri
3.2.1. Zamanaşımına Etkisi
3.2.2. Borçlunun Mütemerrit Haline Etkisi
3.3. Takip Hukuku Açısından Sonuç ve Etkileri
3.3.1. Aynı Dosya Üzerinden Takibe Devam Edilmesi
3.3.2. Borçluya Yeni Ödeme Emrine Karşı Koyma İmkanı Sağlaması
3.3.3. Terk Edilen Takip Yolundaki Hacizlere ve Muhafaza Tedbirlerine Etkisi
3.3.4. Takibin Derdestliğine Etkisi
3.4. Terk Edilen Takip Yoluna Özgü Dava ve Hukuki Yollara Etkisi
3.4.1. Genel Olarak
3.4.2. Terk Edilen Takip Yolunun Haciz Yoluyla Takip Olması Halinde
3.4.3. Terk Edilen Takip Yolunun İflas Yoluyla Takip Olması Halinde
SONUÇ

KAYNAKÇA