"Bir gün adamın biri, restorana gider ve menüden tavuk seçer. Ancak garson, tavuğun bittiğini söyler. Bunun üzerine adam, "o zaman et olsun" der ancak garson, etin de bittiğini söyler. Adam, sormaya devam eder ve menüden neyi istese "bitti" şeklinde yanıt alır. Bunun üzerine adam, garsona dönerek şöyle der: "Ben bunun menü olduğunu düşünmüştüm, anayasa değil! "
()
Anayasalar halka hangi seçenekleri sunuyor? Ya da halk, hangi tercihlerini, nasıl anayasaya aktarabiliyor? Dünyada temsili demokrasiler krizde, demokrasinin popülizme yönelimi aşikar, demokrasiyi anayasacılık fikriyle örtüştürme telaşı belirgin; yöneticiler belirsiz ya da anonim, politik zeminler olabildiğince kaygan ve geçişken. Ayrıca bir çok anayasal devlette politikaya dair sorumluluk mekanizmalarının güvenilirliği, şeffaflığı ve etkinliği tartışmalı. Bu yüzden "halka ait anayasacılık"tan medet umuyoruz ancak "anayasal erozyon", "anayasal çürüme", "anayasal kriz", "suistimalci anayasacılık", "popülist anayasalar" arasında anayasaların kim/kimlere ait olduğunu da netleştiremiyoruz. Anayasacılığın ezeli problemi "aidiyet", anayasa yazımıyla tamamlanmıyor bilakis anayasa yazımıyla başlıyor (ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
ANAYASACILIĞIN TEORİK ZEMİNİNDEN HAREKETLE "HALKA AİT" OLANIN BELİRLENMESİ
I. Çalışmanın Zemini Olarak Karşılaştırmalı Anayasa Hukuku
II. Anayasacılık ve Demokrasi İlişkisi
A. Anayasa Yapımından Anayasacılığa
B. "Popüler" ve "Popülist" Kavramları Arasında "Halka Ait" Olanı Tespit Edebilmek
III. Demokrasi ve Popülizm Arasında Halk
A. Demokrasilerdeki Anlam Farkları
B. Demokrasi ve Anayasal Devlet Gerilimi
IV. Popülizmde Halkın Anlamı ve Yeri
A. Popülizm Kavramı
B. Popülizmin Ortaya Çıkış Nedenleri
C. Popülizme İlişkin Değerlendirmeler
D. Popülizm ve Anayasa Yapımı
E. Popülizmle Mücadele Yöntemleri

İKİNCİ BÖLÜM
"ANAYASAL AN"LARDA HALK
I. Anayasal Değişim ve Dönüşümlerde Halkın Yeri
A. "Anayasal An"ların Anlamı ve Önemi
B. Anayasa Yapımında Halk
C. Anayasalarda Değişiklik Yapma Nedenleri
II. Kurucu İktidar Kavramı ve Özellikleri
III. Kurucu Meclislerde Halk
A. Kurucu Meclis Tipleri
B. Kurucu Meclisin Özellikleri
C. Katılımcı Anayasalar
D. Halkoylamasında "Halkın İradesi"

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
EVRENSELCİ VE İŞLEVSELCİ ANAYASAL TASARIMDA HALK
I. Evrenselci Anayasal Tasarım
A. Küresel Anayasacılığın Bir Göstergesi/Sonucu Olarak Evrenselcilik
B. Modeller Üzerinden Anayasa Yazımı
C. Anayasaların Etkileşimi
D. Neoliberalizmin ve Küreselleşmenin Anayasa Yapımına Etkisi
II. İşlevselci Anayasal Tasarım
A. İşlevselci Anayasal Tasarımın Anlamı ve İçeriği
B. İşlevselci Model, Toplumsal Sorunları Çözebilir mi?: "Derinden Bölünmüş Toplumlarda" Anayasanın Halka Aidiyet
C. İşlevselciliğin Penceresinden Japon ve Alman Anayasaları
D. İşlevselci Bakış Açısıyla Temel Hak ve Özgürlüklerin Tasarımında Evrensel Kriterlerin Geçerliliği ve Halk Tarafından Sahiplenilmesi
III. Evrenselci ve İşlevselci Anayasal Tasarıma Yön Veren Etkiler
A. Kültürel Değişim ve Anayasalar
B. Müzakerenin Niteliği ve Anayasa Yapımı
SONUÇ

KAYNAKÇA