Ülkemizde gelişen inşaat sektöründe geniş bir uygulama alanı bulan arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinde yüklenici, sözleşmede kararlaştırılan ve dürüstlük kuralının gerektirdiği niteliklere uygun bir yapı meydana getirmekle yükümlüdür. Aksi takdirde arsa sahibine karşı ayıplı ifa nedeniyle sorumluluğu söz konusu olur. Arsa sahibinin yüklenicinin ayıptan doğan sorumluluğuna gidebilmesi için birtakım şartların gerçekleşmesi gerekir. Bu şartlar; yapının teslim edilmesi, yapının ayıplı olması, muayene ve ihbar külfetlerinin yerine getirilmesidir. Bu şartların sağlanması halinde arsa sahibi ayıplı ifa nedeniyle yükleniciye karşı, sözleşmeden dönme, bedelden indirim isteme, ayıbın giderilmesini isteme şeklindeki seçimlik haklara sahip olur. Ayrıca arsa sahibi genel hükümlere göre tazminat isteyebilir. Yapıdaki ayıbın arsa sahibine isnat edilebilecek bir sebepten doğması, yapının arsa sahibince kabul edilmiş olması veya zamanaşımı sürelerinin geçmiş ve yüklenicinin de zamanaşımı definde bulunmuş olması hallerinde ise yüklenicinin ayıptan doğan sorumluluğu ortadan kalkar, dolayısıyla arsa sahibi de ayıptan doğan haklarını kaybeder. Kitapta yüklenicinin teslimden sonraki ayıplardan doğan sorumluluğu bu kapsamda incelenmiş olup, konu ile ilgili ihtilafların çözümünde doktrin ve uygulamada başvurulan çözüm yolları açıklanmış, uygulamaya yön veren yayımlanmamış ve güncel emsal Yargıtay kararlarına da sıklıkla yer verilmeye çalışılmıştır.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNE GENEL BAKIŞ VE ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE AYIP KAVRAMI
I. Arsa payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Tanımı ve Unsurları
A. Arsa payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Tanımı
B. Arsa payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Unsurları
II. Arsa payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Hukuki Niteliği
III. Arsa payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Şekil
A. Arsa payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Geçerlilik Şekli
B. Şekle Aykırılığın Sonuçları
IV. Ayıp Kavramı, Ayıp Çeşitleri ve Ayıp Sayılmayan Haller
A. Ayıp Kavramı
B. Ayıp Çeşitleri
C. Ayıp Sayılmayan Haller

İKİNCİ BÖLÜM
AYIPTAN DOĞAN SORUMLULUĞUN ŞARTLARI VE ORTADAN KALKTIĞI HALLER
I. Yüklenicinin Ayıptan Doğan Sorumluluğunun Şartları
A. Yapının Teslim Edilmiş Olması
B. Teslim Edilen Yapının Ayıplı Olması
C. Arsa Sahibinin Muayene ve İhbar Külfetini Yerine Getirmiş Olması
II. Yüklenicinin Ayıptan Doğan Sorumluluğunun Ortadan Kalktığı Haller
A. Yapıdaki Ayıpların Arsa Sahibine İsnat Olunması
B. Ayıplı Yapının Arsa Sahibince Kabul Edilmiş Olması
C. Zamanaşımı Süresinin Geçmiş Olması

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ARSA SAHİBİNİN AYIPTAN DOĞAN HAKLARI
I. Genel Olarak
II. Sözleşmeden Dönme Hakkı
A. Hukuki Niteliği ve Kullanılması
B. Dönme Hakkının Kullanılabilmesinin Özel Şartları
C. Dönme Hakkının Sınırlandırılması
D. Sözleşmeden Dönmenin Sonuçları
III. Bedel İndirimi İsteme Hakkı
A. Hukuki Niteliği ve Kullanılması
B. Bedelden İndirim Hakkının Kullanılabilmesinin Özel Şartları
C. Bedelden İndirilecek Tutarın Hesaplanması
IV. Ayıbın Giderilmesini (Yapının Ücretsiz Onarılmasını) İsteme Hakkı
A. Hukuki Niteliği ve Kullanılması
B. Ayıbın Giderilmesi Hakkının Kullanılabilmesinin Özel Şartları
C. Yüklenicinin Ayıbın Giderilmesinde Temerrüde Düşmesi
V. Tazminat Hakkı
A. Hukuki Niteliği ve Kullanılması
B. TBK m. 475/2 Hükmüne Göre Tazmini Talep Edilebilecek Ayıp Sonucu Ortaya Çıkan Zarar Kavramı
C. Ayıp Sonucu Ortaya Çıkan Zarar Kalemleri
D. Kusur Şartı
SONUÇ

KAYNAKÇA