"Uluslararası İnsancıl Hukukta İnsani Yardım" adlı bu eserde öncelikle insani yardım faaliyetinin hukuki ve yapısal olarak geçmişten günümüze geçirdiği değişimler ve günden güne artarak devam eden insani yardım ihtiyacının önemi güncel veriler eşliğinde gözler önüne serilmiştir. Ardından insani yardımda bulunan aktörlerin uyması gereken temel ilkeler incelenmiş ve uluslararası insancıl hukukun insani yardım faaliyetini nasıl düzenlediği, insani yardımın her bir aşamasına (teklif, müzakere, rıza, yardımın gerçekleştirilmesi/kısıtlanması) ve unsuruna (yardım malzemeleri, ekipmanları, çalışanları) göre alt başlıklara ayrılarak ele alınmıştır. Bu sırada insani yardıma ilişkin hükümlerin doktrinde yarattığı tartışmalara ve pratikte karşılaşılan problemlere de dikkat çekilmiştir. Devamında insani yardım hükümlerinin ihlal edilmesinden doğan uyuşmazlıkların farklı yargı mekanizmaları altında ne şekilde ve ne seviyede çözüme kavuşturulduğu araştırılmıştır. Sonuç olarak insani yardımın etkili bir şekilde sivillerin ihtiyacını karşılamasına engel olan sebepler ortaya çıkarılmıştır.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ

I. Geçmişten Günümüze İnsani Yardım
A. İnsani Yardımın Tarihçesi
1. Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin Kuruluşuna Kadar İnsani Yardım
2. Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin Kuruluşundan 1. Dünya Savaşına Kadar İnsani Yardım
3. 1. Dünya Savaşından 20. Yüzyıl Sonuna Kadar İnsani Yardım
B. Günümüzde İnsani Yardım

II. İnsani Yardımın Temel İlkeleri
A. İnsanilik İlkesi
B. Yansızlık İlkesi
C. Tarafsızlık İlkesi
D. Bağımsızlık İlkesi

III. Uluslararası İnsancıl Hukuk Bağlamında Silahlı Çatışmalarda İnsani Yardım
A. Sivillerin İhtiyaçlarının Karşılanması Sorumluluğu
B. İnsani Yardım Teklifi
C. İnsani Yardım Müzakereleri
1. Müzakere Usulleri
2. Devlet Dışı Silahlı Aktörlerle Müzakere
D. İnsani Yardıma Rıza
1. Uluslararası Silahlı Çatışmalarda Rıza
2. İşgal Durumunda Rıza
3. Uluslararası Nitelikte Olmayan Silahlı Çatışmalarda Rıza
4. Rızanın Verilme Usulü
5. Rızanın Verilmemesi
6. Rızanın Verilmesinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararları
E. Çatışmaya Taraf Olmayan Devletler Açısından İnsani Yardım
1. Rıza
2. İnsani Yardımın Geçişi ve Kolaylaştırılması
F. İnsani Yardımın Gerçekleştirilmesi
1. Giriş-Geçiş-Dağıtım
2. İnsani Yardımın Rızasız Gerçekleştirilmesi ve Sonuçları
G. İnsani Yardımın Kısıtlanması
1. Bürokratik ve Fiziki Kısıtlamalar
2. Terör Karşıtı Kanunlar
3. Abluka
4. Kuşatma
H. İnsani Yardım Malzemeleri, Ekipmanları ve Çalışanları
1. İnsani Yardım Malzemeleri ve Ekipmanları ve Korunması
2. İnsani Yardım Çalışanları
3. Sağlık Çalışanları

IV. İnsani Yardımda Sorumluluk ve Yargı Yolları
A. Uluslararası Ceza Mahkemesi
B. Birleşmiş Milletler
C. Uluslararası İnsani Bilgi Toplama Komisyonu
D. Ulusal Yargı
SONUÇ

KAYNAKÇA
EKLER