213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tutulması ve düzenlenmesi zorunlu olan defter ve belgelerin saklanması ve yetkili memur ve makamlar tarafından istenilmesi halinde ibraz edilmesi, kanun koyucu tarafından mükelleflere getirilmiş zorunluluklardandır. "Mükelleflerin Defter ve Belge Muhafaza ve İbraz Mecburiyetleri" isimli bu çalışma, bahsi geçen mecburiyetlere ilişkin kuralları ve bu mecburiyetlerin yerine getirilmemesinin sonuçlarını incelemek amacıyla hazırlanmıştır. Bu kapsamda önce muhafaza ve ibraz ödevlerinin yasal dayanakları ve kapsamı ele alınmış; ardından defter, belge ve kayıtların ibraz edilmesi süreci ve bu sürece etki eden hususlara yer verilmiştir. İbraz sürecinde karşılaşılan ihtilaflı durumlar bakımından yargı organlarının içtihatları göz önüne alınarak çözüm önerilerinde bulunulmuştur. Son olarak, ibraz mecburiyetinin yerine getirilmemesinin adli ve idari sonuçlarının neler olduğu ve ibraz etmeme (gizleme) suçunun cezalandırılmasına etki eden haller incelenmiştir.(ARKA KAPAKTAN)

İçindekiler

Giriş
Birinci Bölüm
Vergi Hukukunda Muhafaza ve İbraz Mecburiyetlerinin Yasal Dayanakları ve Kapsamı
1.1. Muhafaza ve İbraz Müesseselerinin Vergisel Zorunluluk Haline Getirilmesinin Dayanakları ve İlgili Yasal Düzenlemeler
1.1.1. Defter ve Belgelerin Muhafaza ve İbraz Edilmesi Gereksinimi
1.1.2. Muhafaza ve İbraz Mecburiyetlerine İlişkin Yasal Dayanaklar
1.2. Muhafaza ve İbraz Mecburiyetinin Kapsamı
1.2.1. Kendilerine Muhafaza ve İbraz Mecburiyeti Getirilen Kişiler
1.2.2. Muhafaza ve İbraz Mecburiyeti Bulunan Defter ve Belgeler
1.3. Defter Tutma ve Belge Düzenlemede Fiziki Ortamdan Dijital Ortama Geçişin Getirdiği Yenilikler
1.3.1. E-Defter Uygulaması
1.3.2. E-Fatura ve E-Arşiv Fatura Uygulamaları
1.3.3. Defter-Beyan Sistemi Uygulaması
1.3.4. Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi Uygulaması

İkinci Bölüm
Defter ve Belge İbraz Mecburiyetinin Yerine Getirilmesi Süreci ve İbraz Mecburiyeti ile Etkileşimde Bulunan Müesseseler
2.1. Vergi Hukuku Yönünden Defter ve Belge İbraz Etme Sürecinin İşleyişi
2.1.1. Defter ve Belgelerin İbraz Edilmesi Sürecine İlişkin Türk Vergi Hukukundaki Uygulamalar
2.1.2. Defter ve Belgelerin İncelemeye İbrazına İlişkin Bazı Ülkelerdeki Uygulamalar
2.2. Mücbir Sebep Hallerinin İbraz Ödevine Etkileri
2.2.1. Ağır Kaza, Ağır Hastalık ve Tutukluluk Halleri
2.2.2. Yangın, Yer Sarsıntısı ve Su Basması Gibi Haller
2.2.3. Kişinin İradesi Dışında Meydana Gelen Mecburi Gaybubetler
2.2.4. Defter ve Belgelerin Sahibinin İradesi Dışındaki Nedenlerle Elinden Çıkmış Olması
2.3. Muhafaza Ve İbraz Mecburiyetlerinin Tarh Zamanaşımı Karşısındaki Durumu
2.3.1. Muhafaza ve İbraz Mecburiyetlerinin Tarh Zamanaşımı Bağlamında Değerlendirilmesi
2.3.2. Tarh Zamanaşımı Bakımından Özellik Arz Eden Durumlar
2.3.3. Bazı Ülkelerde Tarh Zamanaşımına Yönelik Uygulamalar
2.3.4. Kişisel Görüşümüz
2.4. İbraz Mecburiyetinin Ceza Hukukuna İlişkin Dava Zamanaşımı Karşısındaki Durumu
2.5. Defter ve Belge İbraz Etme Mecburiyetinin Susma Hakkı Bakımından Değerlendirilmesi
2.5.1. Susma Hakkına İlişkin Genel Açıklamalar
2.5.2. Türk İç Hukukunda Susma Hakkını İçeren Düzenlemeler
2.5.3. AİHM'nin Vergi Yükümlülerinin Susma Hakkına İlişkin Yaklaşımı
2.5.4. Defter ve Belge İbraz Etmeme Fiili İle İlgili Olarak VUK'ta Yer Alan Yaptırımların Susma Hakkı Karşısındaki Durumu

Üçüncü Bölüm
Defter ve Belge İbraz Etmeme Fiilinin Sonuçları
3.1. Vergi Usul Kanunu Yönünden Sonuçları
3.1.1. İbraz Etmeme Fiilinin İlk Görünüş Karinesini Çürütmesi ve Re'sen Matrah Takdirini Gerektirmesi
3.1.2. Vergi Kabahati Teşkil Etmesi
3.1.3. Vergi Kaçakçılığı Suçu Oluşturması
3.2. Katma Değer Vergisi Kanunu Yönünden Sonuçları
3.2.1. Defter ve Belgelerini İbraz Etmeyen Mükelleflerin KDV İndirimlerinin Reddedilmesi
3.2.2. Defter ve Belgelerini İbraz Etmeyen Mükelleflerin Özel Esaslar Kapsamına Alınması
3.3. Defter ve Belge İbraz Etmeme Fiiline İlişkin Vergi Kanunları Dışındaki Bazı Kanunlarda Öngörülen Cezasal Yaptırımlar
3.3.1. 4458 Sayılı Gümrük Kanunu'nda Öngörülen Yaptırımlar
3.3.2. 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nda Öngörülen Yaptırımlar
3.3.3. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda Öngörülen Yaptırımlar
3.3.4. 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'nda Öngörülen Yaptırımlar
3.3.5. 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nda Öngörülen Yaptırımlar
Sonuç

Kaynakça