Bu çalışmada, milletlerarası özel hukukta çevre zararı kavramı ve bu zararlardan doğan sorumluluğa uygulanacak hukuk incelenmektedir. Günümüzde çevre sorunları giderek artmakta ve çevresel değerler zarara uğramaktadır. Bu nedenle çalışmanın amacı, çevrenin korunmasını hedefleyen ve çevre değerlerini gözeten bir hukukun uygulanmasını sağlamaktır. Çalışmada karşılaştırmalı bir yöntem izlenmekte; sadece Türk hukuk sistemi değil, diğer devletlerin hukuk sistemleri ve özellikle Avrupa Birliği yasal düzenlemeleri de incelenmektedir.(ARKA KAPAKTAN)

İçindekiler

Giriş
Birinci Bölüm
Genel Olarak Çevre Hukuku ve Çevre Hukukuna İlişkin Temel Kavramlar
I. Çevre Hukukunun Tarihsel Gelişimi, Temel İlkeleri ve Diğer Hukuk Dallarıyla İlişkisi
A. Çevre Hukukunun Ortaya Çıkışı ve Tarihsel Gelişimi
1. Roma Hukukunda Çevrenin Korunması
2. Osmanlı Hukukunda Çevrenin Korunması
3. Milletlerarası Çevre Hukukunun Gelişimi
B. Çevre Hukukunun Temel İlkeleri
1. Önleme İlkesi
2. İhtiyat İlkesi
3. Katılım İlkesi
4. Kirleten Öder İlkesi
C. Çevre Hukukunun Diğer Hukuk Dallarıyla İlişkisi
II. Çevre Hukukuna İlişkin Temel Kavramlar
A. Çevre Kavramı
1. Çevre Kavramının Alt Ayrımları
2. Çevre Kavramını Oluşturan Unsurlar
B. Çevre Zararı Kavramı
1. Çevre Zararlarının Nedenleri
2. Çevre Zararı Türleri

İkinci Bölüm
Türk Hukukunda Çevre Zararlarından Doğan Hukuki Sorumluluk
I. Maddi Sorumluluk Düzenlemeleri Getiren Milletlerarası Antlaşmalar
A. Nükleer Enerji Sahasında Hukuki Mesuliyete Dair Sözleşme
B. Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Sözleşme (MARPOL)
C. Petrol Kirliliğinden Doğan Zararın Hukuki Sorumluluğu ile İlgili Sözleşme
D. Petrol Kirliliği Zararının Tazmini İçin Bir Uluslararası Fonun Kurulması ile İlgili Sözleşme
E. Gemi Yakıtlarından Kaynaklanan Petrol Kirliliği Zararının Hukuki Sorumluluğu Hakkında Sözleşme
II. Çevre Kanunu'na Göre Sorumluluğun Belirlenmesi
A. Sorumluluğun Hukuki Niteliği
B. Sorumluluğun Şartları
1. Hukuka Aykırılık
2. Zarar
3. Uygun Nedensellik Bağı
III. Çevre Kanunu'na Dayanan Sorumluluğun Diğer Sorumluluk Halleri İle Karşılaştırılması
A. Türk Medeni Kanunu Uyarınca Taşınmaz Malikinin Çevre Zararlarından Sorumluluğu
B. Türk Borçlar Kanunu'na Göre Çevre Zararlarından Sorumluluk
1. Adam Çalıştıranın Sorumluluğu
2. Yapı Malikinin Sorumluluğu
3. Tehlike Sorumluluğu

Üçüncü Bölüm
Milletlerarası Özel Hukukta Çevre Zararı Kavramı ve Uygulanacak Hukukun Belirlenmesi
I. Milletlerarası Özel Hukukun Kapsamına Giren Çevre Zararları ve Bu Zararlardan Doğan Sorumluluğun Vasıflandırılması
A. Çevre Zararlarının Milletlerarası Özel Hukukun Kapsamına Girmesi İçin Gereken Şartlar
1. Yabancılık Unsuru Taşıması
2. Özel Hukuk İlişkilerinden Doğması
B. Çevre Zararlarından Doğan Sorumluluğun Vasıflandırılması
II. Uygulanacak Hukukun Belirlenmesinde Başvurulan Bağlama Noktaları
A. Hukuk Seçimi İmkanı
1. Tarafların Hukuk Seçimine Yönelik İrade Beyanları
2. Hukuk Seçiminin Yapılabileceği Zaman
3. Taraflarca Seçilebilecek Hukuk ve Sınırları
B. Hukuk Seçiminin Olmadığı Haller: Objektif Bağlama Noktaları
1. Zarara Neden Olan Fiilin İşlendiği Yer ve Zararın Meydana Geldiği Yer
2. Tarafların Müşterek Mutad Meskenleri
3. En Sıkı İlişkili Hukuk
4. Lex Fori
III. Uygulanacak Hukukun Kapsamı ve Sınırları
A. Uygulanacak Hukukun Kapsamı
B. Uygulanacak Hukuka Müdahale Eden Kurallar
1. Kamu Düzeni
2. Doğrudan Uygulanan Kurallar
3. Fiilin İşlendiği Yerdeki Güvenlik ve Davranış Kuralları
Sonuç

Kaynakça