Elinizdeki eserde, vekalet ilişkileri açısından vekalet verenin talimatı ve hukuki sonuçları, Eşya Hukuku, Miras Hukuku, Kat Mülkiyeti Hukuku, Ticaret Hukuku, Medeni Usul Hukuku, İş Hukuku gibi değişik alanlar ile bağlantılı olmak üzere ve Medeni Hukuk ile Borçlar Hukuku açısından tüm yönleriyle ele alınmıştır. Eserde, öncelikle vekalet sözleşmesi hakkında genel bilgiler aktarılmış; vekalet verenin talimat verme hakkı, vekilin talimata uyma borcu ve bu borcun tarafların diğer borçları ile ilişkisi, talimata uyma borcunun hukuki niteliği, talimatın hükümsüzlüğü halinde oluşacak durum ve sonuçlar, vekilin talimattan ayrılma hakkı, talimata aykırı davranış halinde sorumluluk ile talimata aykırı davranışın, hukuki işlemlere ve maddi fiillere ilişkin vekalet sözleşmeleri açısından sonuçları gibi konulara detaylı bir şekilde yer verilmiştir. Eserde, vekalet sözleşmesi hükümlerinin diğer iş görme sözleşmeleri bakımından uygulanabilirliği irdelenmiş; Türk Borçlar Kanunu'nda düzenlenen vekalet ilişkileri ve kanunlarda açıkça vekalet sözleşmesi hükümlerinin uygulanabilir olduğu kabul edilen iş görme ilişkileri ile çoğunlukla vekalet ilişkisi niteliği gösteren ve vekalet ilişkisi olup olmadığı tartışmalı olan bazı ilişkiler ele alınarak, bu ilişkilerde vekalet verenin talimatı ve hukuki sonuçları bakımından değerlendirmeler yapılmıştır. Bu kapsamda; "kredi mektubu gönderilen kişinin", "kredi emri verilen kişinin", "simsarın", "komisyoncunun", "adi ortaklık sözleşmesinde yönetici ortağın", "kat mülkiyeti ilişkisinde yöneticinin", "ticari vekilin", "ticari temsilcinin", "acentelik sözleşmesinde acentenin", "vasiyeti yerine getirme görevlisinin", "avukatın", "sözlü vasiyetnamede tanıkların", "anonim şirketlerde, derneklerde ve vakıflarda yöneticilerin", "hekim ile hasta arasındaki ilişkide hekimin", "özel ders veren öğretmen ile öğrenci arasındaki ilişkide öğretmenin" ve "gezi sözleşmesinde gezi düzenleyenin" hukuki durumu, başlıca inceleme konusu yapılan alanlar olmuştur.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
ÇALIŞMANIN AMACI VE KONUNUN SINIRLANDIRILMASI

BİRİNCİ BÖLÜM
VEKALET SÖZLEŞMESİ
1. TARİHİ BİLGİ
2. TERMİNOLOJİ VE TANIM
3. SÖZLEŞMENİN KONUSU
4. SÖZLEŞMENİN KURULMASI VE SONA ERMESİ
5. VEKALET SÖZLEŞMESİ HÜKÜMLERİNİN DİĞER İŞ GÖRME SÖZLEŞMELERİ BAKIMINDAN UYGULANABİLİR OLMASI

İKİNCİ BÖLÜM
VEKİLİN TALİMATA UYMA BORCU VE BU BORCA AYKIRILIĞIN HUKUKİ SONUÇLARI

BİRİNCİ KISIM
VEKALET SÖZLEŞMESİNDE TALİMAT VE VEKİLİN TALİMATA UYMA BORCU
1. GENEL OLARAK TALİMAT KAVRAMI
2. HİZMET VE ESER SÖZLEŞMELERİNDE TALİMAT
3. TEMSİLİN VE VEKALET SÖZLEŞMESİNİN TÜRLERİ İLE TEMSİL İLİŞKİSİNDE TALİMAT
4. VEKALET SÖZLEŞMESİNİN KAPSAMI VE VEKALET SÖZLEŞMESİNDE TALİMAT KAVRAMI
5. TALİMATIN YÖNELDİĞİ KİŞİNİN HUKUKİ DURUMU
6. TALİMAT VERME HAKKI SAHİBİNİN HUKUKİ DURUMU

İKİNCİ KISIM
TALİMATA UYMA BORCU VE SORUMLULUK
1. VEKİLİN TALİMATA UYMA BORCU
2. VEKİLİN TALİMATTAN AYRILMA HAKKI
3. VEKİLİN TALİMATTAN AYRILMASININ ŞARTLARI
4. VEKİLİN TALİMATA UYMA BORCUNA AYKIRI DAVRANIŞINDAN DOĞAN SORUMLULUĞU
5. VEKİLİN TALİMATA UYMA BORCUNA AYKIRILIĞI HALİNDE UYGULANABİLECEK YAPTIRIMLAR
6. VEKİLİN TALİMATA UYMA BORCUNUN HUKUKİ NİTELİĞİ VE ÖZELLİKLERİ
7. VEKİLİN TALİMATA AYKIRI DAVRANMASININ HUKUKİ SONUÇLARI
8. VEKİLE YÖNELTİLEN TALİMATIN HÜKÜMSÜZ OLMASI HALİNDE OLUŞACAK HUKUKİ DURUM VE SONUÇLAR

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
BAZI VEKALET TÜRLERİNDE, ÖZELLİKLİ VEKALET İLİŞKİLERİNDE VE VEKALET SÖZLEŞMESİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANABİLİR OLDUĞU DİĞER İŞ GÖRME İLİŞKİLERİNDE, VEKALET VERENİN TALİMATI VE HUKUKİ SONUÇLARI
I. TÜRK BORÇLAR KANUNU'NDA DÜZENLENEN VEKALET İLİŞKİLERİNDE, VEKALET VERENİN TALİMATI VE HUKUKİ SONUÇLARI
1. Kredi Mektubu ve Kredi Emri
2. Simsarlık Sözleşmesinde Simsarın Hukuki Durumu ve Talimata Uyma Borcu
3. Komisyon Sözleşmesinde Komisyoncunun Hukuki Durumu ve Talimata Uyma Borcu
4. Adi Ortaklık Sözleşmesinde Yönetici Ortakların Hukuki Durumu ve Talimata Uyma Borcu
II. KANUNLARDA AÇIKÇA VEKALET SÖZLEŞMESİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANABİLİR OLDUĞU KABUL EDİLEN BAZI İŞ GÖRME İLİŞKİLERİNİN, VEKALET VERENİN TALİMATI VE HUKUKİ SONUÇLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
1. Kat Mülkiyeti Kanunu Hükümlerine Göre Yöneticinin Hukuki Durumu ve Talimata Uyma Borcu
2. Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine Göre Acentenin Hukuki Durumu ve Talimata Uyma Borcu
3. Türk Borçlar Kanunu Hükümlerine Göre Ticari Temsilci ile Ticari Vekilin Hukuki Durumu ve Talimata Uyma Borcu
4. Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisinin Hukuki Durumu
III. ÇOĞUNLUKLA VEKALET İLİŞKİSİ NİTELİĞİ GÖSTEREN VE VEKALET İLİŞKİSİ OLUP OLMADIĞI TARTIŞMALI OLAN BAZI İŞ GÖRME İLİŞKİLERİNİN, VEKALET VERENİN TALİMATI VE HUKUKİ SONUÇLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
1. Avukatın Hukuki Durumu ve Talimata Uyma Borcu
2. Sözlü Vasiyetnamede Tanıkların Hukuki Durumu
3. Anonim Şirkette Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki Durumu ve Talimata Uyma Borcu
4. Derneklerde Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki Durumu ve Talimata Uyma Borcu
5. Vakıf ile Yönetim Organı Arasındaki İlişkide Hukuki Durum
6. Hekim ile Hasta Arasındaki İlişkide Hekimin Hukuki Durumu ve Talimata Uyma Borcu
7. Eğitim-Öğretim Faaliyetlerini Konu Edinen Sözleşmelerde Eğitmenin veya Öğretmenin Hukuki Durumu ve Talimata Uyma Borcu
8. Gezi Düzenleme Sözleşmesinde Gezi Düzenleyenin Hukuki Durumu
SONUÇ

KAYNAKÇA