Kişiler Hukuku Kitabı'nın bundan önceki basılarında da özellikle "Tüzel Kişiler" bölümünün boyutunu ayarlamada çok tereddüt etmiştim. Birinci sınıf ve birinci yarıyılda, Medeni Hukuka Giriş ile birlikte, haftada üç saat zaman sınırlamasıyla, bu bölümün sahife sayısı sınırlamam gerekiyordu. Ancak, bu basıda Tüzel Kişiler Bölümü'nü az da olsa genişletme gereğini duydum.(SUNUŞTAN)

İÇİNDEKİLER

BİRİNCİ KISIM
§1. Kişi Kavramı
§2. Gerçek Kişinin "Hak Ehliyeti"
§3. Kişiliğin Başlangıcı
§4. Fiil Ehliyeti
§5. Gerçek Kişilerin Hısımlık Bağları
§6. Gerçek Kişilerin Yerleşim Yeri
§7. Kişinin Adı
§8. Kişilik Hakkı
§9. Kişiliğin Sona Ermesi
§10. Kişisel Durum Kayıtları, Değiştirilmeleri ve Düzeltilmeleri

İKİNCİ KISIM

Birinci Fasıl
Giriş
§1. Tüzel Kişiler ve Medeni Hukuk Tüzelkişileri Kavramı
§2. Dernek ve Vakıf Türünden Tüzel Kişilerin Genel Karşılaştırması
§3. "Numerus Clausus" İlkesi

İkinci Fasıl
Dernekler
§4. Dernek Kurma İşlemi
§5. Üye-Dernek İlişkisi
§6. Dernek Tüzel Kişiliğinin Ehliyeti
§7. Dernek Tüzel Kişiliğinin Organları
§8. Dernek Tüzel Kişiliğinin Sona Ermesi
§9. Tasfiye ve Özgülenme
§10. Geniş İncelenmeyen Bazı Kavram ve Düzenlemeler

Üçüncü Fasıl
Vakıflar
§11. Genel Giriş
§12. Vakıf ve Dernek Farkları
§13. Vakfın Tüzel Kişilik Kazanması İçin Gerekli İşlemler ve Aranan Kanuni Şartlar (Yasal Koşullar)
§14. Vakfın Örgütü
§15. Vakıf Yapısında Değişiklik
§16. Vakıf Tüzel Kişiliğinin Sona Ermesi
§17. Tasfiye ve Malvarlığının Özgülenmesi