Yasal önalım hakkı niteliğindeki hak (sınırdaşlık ilişkisine dayalı tarımsal önalım hakkı), çalışmamızda kapsamlı bir şekilde incelenmiştir. Bu çerçevede; birinci bölümün ilk kısmında önalım hakkı genel olarak ele alınmış, eski hukukumuzda (Mecelle'de), İsviçre Hukuku'nda ve Türk Medeni Kanunu ile Türk Borçlar Kanunu'nda hakkın düzenleniş biçimine kısaca değinilmiştir. Daha sonra tarımsal önalım hakkının temel özellikleri ortaya konulmuştur. Hakkın hukuki niteliği ise birinci bölümün ikinci kısmında açıklığa kavuşturulmuştur. İkinci bölümde, tarımsal önalım hakkının doğumu ve kullanılması koşulları etraflı bir şekilde inceleme konusu yapılmıştır. Üçüncü ve son bölümde ise tarımsal önalım hakkının kullanılma şekli olan önalım davası detaylı bir şekilde inceleme konusu yapılmıştır.(ÖNSÖZDEN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
I. KONUNUN TAKDİMİ ve ÖNEMİ
II. TERMİNOLOJİ
III. KONUNUN SINIRLANDIRILMASI ve ARAŞTIRMA PLANI

Birinci Bölüm
TARIM ARAZİLERİNDE YASAL ÖNALIM HAKKI ve HUKUKİ NİTELİĞİ
I. TARIM ARAZİLERİNDE YASAL ÖNALIM HAKKI
A. Genel Olarak Önalım Hakkı
II. TARIM ARAZİLERİNDE YASAL (TARIMSAL) ÖNALIM HAKKININ HUKUKİ NİTELİĞİ
A. Genel Olarak
B. Ayni Hak Görüşü
C. Özel Bir Borç İlişkisinden Doğan Alacak Hakkı Görüşü
D. Yenilik Doğuran Hak Görüşü
E. Değerlendirme ve Kanaatimiz

İkinci Bölüm
TARIM ARAZİLERİNDE YASAL ÖNALIM HAKKININ DOĞUMU ve KULLANILMASI KOŞULLARI
I. TARIM ARAZİLERİNDE YASAL ÖNALIM HAKKININ DOĞUMU KOŞULLARI
A. Önalım Konusu Arazi ile Önalım Hakkı Tanınan Arazinin Tarım Arazisi Niteliğinde Olması
B. Önalım Konusu Tarım Arazisi ile Önalım Hakkı Tanınan Tarım Arazisinin Sınırdaş Olması (Sınırdaşlık İlişkisi-Sınır Komşusu Olma)
C. Önalım Konusu Tarım Arazisinin Tam ve Geçerli Bir Satış Sözleşmesiyle Üçüncü Bir Kişiye Satılmış Olması (Önalım Olayının Gerçekleşmesi Koşulu)
D. Önalım Hakkından Mutlak Feragat Edilmemiş Olması
II. TARIM ARAZİLERİNDE YASAL ÖNALIM HAKKININ KULLANILMASI İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR
A. Sınırdaş Tarım Arazisinde Malik Olma
B. Önalım Olayını Oluşturan Tarım Arazisinin Satışı ile Temel Koşullarının Sınırdaş Maliklere Bildirilmesi
C. Önalım Hakkından Nisbi Feragat Edilmemiş Olması
D. Önalım Hakkının Dürüstlük Kuralına Aykırı Kullanılmamış Olması

Üçüncü Bölüm
TARIM ARAZİLERİNDE YASAL ÖNALIM HAKKININ KULLANILMA ŞEKLİ ve SONA ERMESİ
I. TARIM ARAZİLERİNDE YASAL ÖNALIM HAKKININ KULLANILMA ŞEKLİ
A. Önalım Hakkının Kullanılmasının Dava Açma Koşuluna Bağlı Olması
B. Önalım Davasında Hükmün Verilmesi
II. TARIM ARAZİLERİNDE YASAL ÖNALIM HAKKININ SONA ERMESİ
A. Önalım Hakkının Kullanılmakla Sona Ermesi
B. Önalım Hakkı Sahibi veya Yükümlüsünün Ölümü ve Mirasçılarının Mirası Reddetmeleri Halinde Önalım Hakkının Sona Ermesi
C. Önalım Konusu Tarım Arazisinin Mülkiyetinin Kaybı
D. Alacaklı ve Borçlu Sıfatlarının Birleşmesi
SONUÇ

KAYNAKÇA