6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak hazırlanmış Sigorta Hukuku adlı eserimizin baskısının tükenmesi nedeniyle, yeni baskının hazırlanması gereği doğmuştur. Bu baskıda, mevzuatta meydana gelen bazı değişiklikler (4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu gibi), ilgili yerlere işlenmiştir.(ÖNSÖZDEN) İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm GENEL OLARAK SİGORTA HUKUKU §1. Genel Olarak Sigortacılık ve Sigorta Hukuku §2. Sigorta Sözleşmesinin Tanımı, Unsurları, Özellikleri, Sigorta Hukuku Alanında Yapılan Tasnifler ve Sigorta Sözleşmesindeki İlgili Kişiler Ve Temel Kavramlar I. GENEL OLARAK II. SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN TANIMI VE UNSURLARI A. Tanım ve Temel Kavramlar 1. Tanım 2. Ruhsat Almayan Sigortacı ile Yapılan Sözleşme 3. Karşılıklı (Mütüel) Sigorta 4. Reasürans B. Unsurlar III. SİGORTA HUKUKU ALANINDA YAPILAN TASNİFLER A. Genel Olarak B. Ana Ayırım: Zarar Sigortaları-Meblağ Sigortaları 1. Zarar Sigortaları 2. Meblağ Sigortaları IV. TEMEL KAVRAMLAR ve İLGİLİ KİŞİLER A. Genel Olarak B. Sigortacı 1. Genel Olarak 2. Özel Koşullar 3. Faaliyet İzni İle İlgili Koşullar C. Sigorta Ettiren-Sigortalı-Lehtar 1. Genel Olarak 2. Zarar Sigortalarında "Sigorta Ettiren"-"Sigortalı" 3. Meblağ Sigortalarında Sigorta Ettiren-Sigortalı ve Lehtar Kavramları 4. Sigorta Ettirenin Dışındakilerin Bilgisi ve Davranışının Sigorta Sözleşmesi Üzerindeki Etkisi D. Sigorta Bedeli-Sigorta Değeri ve Sigorta Tazminatı Kavramları [Özellikle Zarar Sigortalarında] 1. Sigorta Bedeli 2. Sigorta Değeri (Menfaat Değeri) 3. Sigorta Tazminatı 4. Değerlendirme E. Prim F. Riziko (Tehlike) G. Menfaat İkinci Bölüm SİGORTA ARACILARI §3. Sigorta Aracıları I. GENEL OLARAK II. ACENTELERİ A. Genel Olarak B. Kavram, Tanım ve Unsurlar 1. Kavram ve Tanım 2. Unsurlar C. Sigorta Acentesi Olabilmenin Koşulları D. Sigorta Acentelerinin Yükümlülük ve Sorumlulukları 1. Sigorta Acentelerinin Uygunluk Belgesi Alma ve Levhaya Kayıt Yükümlülüğü 2. Acentelik Dışında Bir Ticari Faaliyette Bulunma Yasağı 3. Ticari Faaliyetlerini İyiniyetli Olarak Yürütme, Sigortalıları Yanıltmama 4. Belli Kişileri Ortak Olarak Kabul Edememe ve Çalıştıramama 5. Sır Saklama 6. Mesleki Sorumluluk Sigortası Yaptırma 7. Asgari Sermaye 8. Tüketiciye Karşı Sorumluluk E. Sigorta Acentelerinin Hakları, Yetkilerini Kullanması ve Faaliyetlerinin İcrası ile İlgili Hususlar 1. Hakları 2. Acentelik Yetkilerinin Tecil-İlanı, Kaldırılması ile Faaliyetlerin İcrası ile İlgili Hususlar III. SİGORTA BROKERLERİ A. Genel Olarak B. Kavram, Tanım ve Unsurlar 1. Kavram ve Tanım 2. Unsurlar 3. Hukuki Nitelik C. Sigorta Brokeri Olabilmenin Koşulları D. Sigorta Brokerlerinin Yükümlülük ve Sorumlulukları 1. İzin 2. Başka Ticari İşle Uğraşamama 3. Aracılık Görevini En İyi Şekilde Yerine Getirme 4. Ödeme Yapamama ve Faaliyet Esasları 5. Menfaat Temin Edememe 6. Mesleki Sorumluluk Sigortası Yaptırma 7. Ticaret Unvanı ile İlgili Yükümlülük Üçüncü Bölüm SİGORTA SÖZLEŞMESİ, SÖZLEŞMENİN KURULMASI VE SONA ERMESİ, SÖZLEŞMENİN BAŞLANGICI, SİGORTA POLİÇESİ, SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN HÜKÜMLERİ, SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ İLE ZORUNLU SİGORTALAR §4. Sigorta Sözleşmesi ve Bu Sözleşmenin Kurulması I. GENEL OLARAK II. ÖZELLİKLERİ III. SÖZLEŞMENİN ŞEKLİ ve KURULMASI IV. SİGORTA POLİÇESİ A. Genel Olarak B. İçeriği 1. Genel Olarak 2. Poliçenin Teslimi ve Sigortacının Sorumluluğu V. SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN BAŞLANGICI A. Şekli Başlangıç B. Teknik Başlangıç C. Maddi Başlangıç 1. Genel Olarak 2. İstisnalar VI. SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN HÜKÜMLERİ A. Genel Olarak B. Sigorta Sözleşmesinin Hükümleri İle İlgili Düzenlemeler 1. Sigortanın Kapsamı, Süresi ve Dönemi 2. Sigorta Sözleşmesinin Feshi ve Sözleşmeden Cayma 3. Sigorta Sözleşmesinin Sona Ermesi ve Sonuçları VII. SİGORTA HUKUKUNDA SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ ve ZORUNLU SİGORTALAR A. Genel Olarak B. Türk Hukukunda Zorunlu Sigortalar ve Örnekleri 1. Genel Olarak 2. Kanunla Getirilen Zorunlu Sigortalar 3. Bakanlar Kurulu Kararları 4. Yönetmelik ve Tebliğlerle Getirilen Zorunlu Sigortalar Dördüncü Bölüm SİGORTA SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN TARAFLARIN BORÇ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ §5. Borç ve Yükümlülükler I. GENEL OLARAK II. SİGORTACININ BORÇ ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ A. Rizikoyu Taşıma Yükümlülüğü B. Sigorta Poliçesi Verme Yükümlülüğü C. Giderleri Ödeme Yükümlülüğü D. Sigorta Tazminatı veya Bedelini Ödeme Yükümlülüğü 1. Genel Olarak 2. Kısmi Ödemeler 3. Kusurun Etkisi E. Aydınlatma Yükümlülüğü 1. TTK Açısından 2. "Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik" Açısından III. SİGORTA ETTİRENİN BORÇ ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ A. Prim Ödeme Borcu 1. Genel Olarak 2. Prim Ödeme Borçlusu ve Alacaklısı 3. Prim Ödeme Zamanı 4. Prim Ödeme Şekli 5. Prim Ödemede Temerrüt 6. Prim Ödeme Yeri B. Beyan Yükümlülüğü 1. Sözleşmenin Yapılması Sırasında 2. Sözleşme Süresi İçinde [Rizikonun Ağırlaştığını Bildirim] 3. Riziko Gerçekleştiğinde Bildirim C. Bilgi Verme ve Sigortacının Araştırma Yapmasına İzin Verme Yükümlülüğü D. Koruma Yükümleri E. Sigortacının İncelemesine İzin Verme Yükümü F. Zarar Gören Mal ve Zararın Gerçekleştiği Yerde Değişiklik Yapmama Yükümlülüğü G. Sözleşmede Öngörülen Yükümlülüklerin İhlali IV. KANUNUN UYGULAMA ALANI ile KORUYUCU HÜKÜMLER A. Uygulama Alanı B. Koruyucu Hükümler Beşinci Bölüm TÜRK TİCARET KANUNU'NUN SİGORTA KİTABININ SİSTEMATİĞİ ve SİGORTA TÜRLERİNE İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER §6. Sistematik §7. Zarar Sigortaları I. GENEL OLARAK ve TÜRLERİ II. MAL SİGORTALARI A. Genel Olarak B. Mal Sigortalarına Hâkim Olan Genel İlkeler ve Bu İlkelerin Görünüm Şekilleri 1. Genel Olarak 2. Menfaat İlkesi, Kapsam ve Sigorta Sözleşmesini Yapabilecek Kişiler 3. Tazminat İlkesi ve Bu İlkenin Uygulama Ayakları 4. Halefiyet İlkesi C. Sigorta Edilen Menfaatin Sahibinin Değişmesi III. SORUMLULUK SİGORTALARI A. Genel Olarak B. Sorumluluk Sigortalarında Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı C. Sorumluluk Sigortalarında Taraflar Arasındaki İlişki ve Tarafların Hak ve Yükümlülükleri 1. Genel Olarak 2. Sigortacının 3. Sigorta Ettirenin 4. Üçüncü Kişinin D. Halefiyet E. Zamanaşımı F. Sorumluluk Sigortalarına Uygulanacak Hükümler IV. ZARAR SİGORTALARINDA KORUYUCU HÜKÜMLER V. ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTALARI İLE İLGİLİ ÖZEL HÜKÜMLER A. İlke B. Zarar Görenle İlişkide İfa Yükümlülüğü VI. BAZI SORUMLULUK SİGORTALARINDAN ÖRNEKLER A. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'ndaki Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ile İlgili Temel Bilgiler B. Mesleki Sorumluluk Sigortası Altıncı Bölüm CAN SİGORTALARI §8. Can Sigortaları I. GENEL OLARAK II. TÜRLERİ A. Hayat Sigortaları 1. Genel Olarak 2. Taraflar, İlgili Kişiler ve Temel Kavramlar 3. Türleri 4. Hayat Sigortalarında Tarafların Durumu B. Kaza Sigortası 1. Genel Olarak ve Kapsam 2. Uygulanacak Hükümler C. Hastalık ve Sağlık Sigortası 1. Genel Olarak, Amaç, Kapsam ve Lehtar 2. Kapsam 3. Sigorta Değeri 4. Bilgi İsteme Hakkı 5. Hastalık ve Sağlık Sigortasına Uygulanacak Hükümler III. KORUYUCU HÜKÜMLER POLİÇE ÖRNEKLERİ KAYNAKÇA