Borçlar Hukuku Genel Hükümler Ders Notları isimli bu çalışmamız, Borçlar Hukuku dersinin Genel Hükümler bölümünün ders notları ile ortaya çıkmıştır. Çalışmanın amacı, başta İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri olmak üzere, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokulu gibi hukuk fakülteleri dışında, Borçlar Hukuku dersi okutulan bölümlerin öğrencilerine yönelik yardımcı bir ders kitabı oluşturmaktır. Bu nedenle de kapsamı Borçlar Hukuku Genel Hükümler ile sınırlı tutulan kitapta, ilgili konulara teorik tartışmalara fazla girmeden, daha öz ve genel hatlarıyla yer verilmiştir. Bununla birlikte, yeri geldikçe, konuyla ilgili önemli bazı Yargıtay kararları ile bir kısım temel hukuk kavramına ilişkin açıklamalara da kitabın dipnotlarında yer verilmiştir.(TANITIM YAZISI) İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Borçlar Hukukuna İlişkin Genel Bilgiler-Temel Kavramlar § 1. Borçlar Hukukunun Konusu ve Borçlar Kanunu I. GENEL OLARAK II. BORÇLAR KANUNUNUN SİSTEMATİĞİ III. BORÇ VE BORÇ İLİŞKİSİ IV. BORÇ İLİŞKİSİNİN UNSURLARI V. BORÇ İLİŞKİSİNİN NİTELİKLERİ VI. BORÇ İLİŞKİSİNDEN DOĞAN NİSPİ HAKLARIN KUVVETLENDİRİLMESİ VII. BORÇ VE SORUMLULUK § 2. İtiraz ve Def'i § 3. Eksik Borçlar I. KAVRAM II. TÜRLERİ İKİNCİ BÖLÜM Borcun Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM Borcun Kaynağı Olarak Hukuki İşlem, Özellikle Sözleşme § 4. Hukuki Açıdan Önemli Olaylar I. HUKUKİ OLAYLAR II. HUKUKİ FİLLER III. HUKUKİ İŞLEMLER IV. HUKUKİ İŞLEM TÜRLERİ V. HUKUKİ İŞLEM EHLİYETİ § 5. Sözleşmeden Doğan Borçlar I. GENEL OLARAK II. İÇERİĞİ AÇISINDAN SÖZLEŞMELERİN SINIFLANDIRILMASI III. SÖZLEŞMENİN KURULMASI IV. ÖNERİ (İCAP) V. KABUL VI. SÖZLEŞMENİN KURULMASI VE HÜKÜMLERİNİ DOĞURMASI ANI VII. SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ VE SINIRLARI VIII. GENEL İŞLEM KOŞULLARI IX. SÖZLEŞMENİN GEÇERLİLİĞİ SORUNU X. SÖZLEŞMENİN ŞEKLİ § 6. İrade ile Beyan Arasında Uyumsuzluk Halleri I. GENEL OLARAK İRADE BOZUKLUĞU KAVRAMI II. İRADE İLE BEYAN ARASINDA BİLEREK VE İSTEYEREK YARATILAN UYUMSUZLUK III. İRADE İLE BEYAN ARASINDA BİLMEDEN VEYA İSTEMEDEN YARATILAN UYUMSUZLUK IV. İRADE İLE BEYAN ARASINDAKİ UYUMSUZLUKLARIN HUKUKİ SONUÇLARI § 7. Aşırı Yararlanma (Gabin) I. GENEL OLARAK II. AŞIRI YARARLANMANIN KOŞULLARI III. AŞIRI YARARLANMANIN SONUÇLARI § 8. Temsil I. TEMSİL KAVRAMI II. DOLAYLI TEMSİL-DOĞRUDAN DOĞRUYA TEMSİL III. TEMSİL YETKİSİ IV. YETKİSİZ TEMSİL § 9. Ön Sözleşme I. KAVRAM II. ÖN SÖZLEŞMENİN YAYGIN BİR TÜRÜ OLARAK TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ § 10. İlan Yoluyla Ödül Sözü Verme I. ŞARTLARI II. SONUÇLARI III. ÖDÜL SÖZÜNDEN CAYMA İKİNCİ AYIRIM HAKSIZ FİİLLERDEN DOĞAN BORÇLAR (KUSURA DAYANAN SORUMLULUK) § 11. Haksız Fiillerden Doğan Borçlar I. GENEL OLARAK II. HAKSIZ FİİLİN UNSURLARI ÜÇÜNCÜ AYIRIM § 12. Kusursuz Sorumluluk Halleri I. GENEL OLARAK II. KUSURSUZ SORUMLULUĞUN KABUL EDİLMESİNDE İLKELER III. KUSURSUZ SORUMLULUK HALLERİ DÖRDÜNCÜ AYIRIM § 13. Haksız Fiilin Hüküm ve Sonuçları I. MADDİ ZARAR VE TAZMİNİ II. MANEVİ TAZMİNAT III. MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI IV. SORUMLULUK SEBEPLERİNİN ÇOKLUĞU VE SEBEPLERİN YARIŞMASI V. CEZA MAHKEMESİ KARARININ HUKUK DAVASINA ETKİSİ VI. HAKSIZ FİİL SORUMLULUĞUNDA ZAMANAŞIMI ÜÇÜNCÜ BÖLÜM SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMEDEN DOĞAN BORÇ İLİŞKİLERİ § 14. Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borç İlişkileri I. SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMENİN KOŞULLARI II. SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME DAVASININ AÇILAMAYACAĞI HALLER III. SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME DAVASININ NİTELİĞİ, KONUSU VE KAPSAMI IV. SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME DAVASINDA ZAMANAŞIMI DÖRDÜNCÜ BÖLÜM BORÇLARIN SONUÇLARI BİRİNCİ AYIRIM BORÇLARIN İFA EDİLMESİ § 15. Borçların İfa Edilmesi I. "İFA" KAVRAMI II. "İFA"NIN TARAFLARI III. İFANIN KONUSU IV. İFANIN İSPATI V. İFA YERİ VI. İFA ZAMANI VII. İKİ TARAFA BORÇ YÜKLEYEN SÖZLEŞMELERDE İFA § 16. Borca Aykırılık ve Sonuçları I. BORCA AYKIRILIK KAVRAMI VE BORCA AYKIRILIĞIN ÇEŞİTLERİ II. SÖZLEŞME ÖNCESİ KUSURLU DAVRANIŞ III. AYNEN İFA DAVASI VE CEBRİ İCRA IV. BORCUN İFA EDİLMEMESİ VE BORÇLUNUN SORUMLULUĞU § 17. Temerrüt I. ALACAKLININ TEMERRÜDÜ II. BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ İKİNCİ AYIRIM BORÇ İLİŞKİSİNİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE ETKİLERİ VE BORCUN SONA ERMESİ § 18. Borç İlişkisinin Üçüncü Kişilere Etkileri I. BORÇ İLİŞKİSİNİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE ETKİLERİ II. BORCUN SONA ERME HALLERİ III. Zamanaşımı BEŞİNCİ BÖLÜM BORÇ İLİŞKİLERİNDE ÖZEL DURUMLAR § 19. Borç İlişkilerinde Özel Durumlar I. MÜTESELSİL BORÇLAR II. KOŞULA VEYA ŞARTA BAĞLI BORÇLAR III. BAĞLANMA PARASI, CAYMA PARASI, CEZA KOŞULU IV. ALACAĞIN DEVRİ V. BORCUN ÜSTLENİLMESİ VI. BORCA KATILMA VII. BİR MALVARLIĞININ VEYA BİR İŞLETMENİN AKTİF VE PASİFİ İLE DEVRALINMASI VIII. İŞLETMELERİN BİRLEŞMESİ VE ŞEKİL DEĞİŞTİRMESİ YARARLANILAN KAYNAKLAR