Zilyetlik ve tapu siciline ilişkin ders kitabımız ile rehin hukukuna ilişkin ders kitabımız yeniden gözden geçirilmiş ve ayrıca bu basıda birleştirilerek tek bir cilt halinde yayımlanmıştır.(ÖNSÖZDEN)

İÇİNDEKİLER

Birinci Bölüm
ZİLYETLİK
§ 1. Zilyetlik Kavramı ve Zilyetliğin Hukuki Niteliği
I. GENEL OLARAK
II. ZİLYETLİĞİN ÖZELLİKLERİ VE UNSURLARI
A. Zilyetliğin Özellikleri
B. Zilyetliğin Unsurları
III. ZİLYETLİĞİN KAPSAMI
IV. ZİLYETLİĞİN TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ
§ 2. Zilyetlik Türleri ve Zilyet Yardımcılığı
I. ZİLYETLİK TÜRLERİ
A. Malik Sıfatıyla Zilyetlik-Başka Sıfatla Zilyetlik
B. Asli Zilyetlik-Fer'i Zilyetlik
C. Dolaysız Zilyetlik-Dolaylı Zilyetlik
D. Hakka Dayanan Zilyetlik-Haksız Zilyetlik
E. İyiniyetli Zilyetlik-Kötüniyetli Zilyetlik
F. Tek Başına Zilyetlik-Birlikte Zilyetlik
G. Eşya Zilyetliği-Hak Zilyetliği
H. Sicil Zilyetliği
II. ZİLYET YARDIMCILIĞI
§ 3. Zilyetliğin Kazanılması ve Kaybedilmesi
I. ZİLYETLİĞİN KAZANILMASI
A. Aslen Kazanma
B. Devren Kazanma
C. Miras Yoluyla Kazanma
II. ZİLYETLİĞİN DEVRİ YOLLARI
A. Dolaysız Zilyetliğin Devri
1. Eşyanın Teslimi
2. Araçların Teslimi
3. Zilyetlik Sözleşmesi (Uzak Elden Teslim)
4. Kısa Elden Teslim
B. Dolaylı Zilyetliğin Devri
1. Temsilci Aracılığıyla Zilyetliğin Kazanılması
2. Hükmen Teslim
3. Zilyetliğin Havalesi
4. Emtiayı Temsil Eden Senetlerin Teslimi
III. ZİLYETLİĞİN KAYBEDİLMESİ
§ 4. Zilyetliğin Korunması
I. GENEL OLARAK
II. ZİLYEDİN KUVVET KULLANMASI
III. ZİLYETLİK DAVALARI
A. Zilyetliğin Gasbında Dava Hakkı
B. Zilyetliğe Saldırıda Dava Hakkı
C. Davaların Tabi Olduğu Hak Düşürücü Süre
IV. ZİLYETLİĞİN İDARİ YOLDAN KORUNMASI
§ 5. Zilyetliğe Dayanarak Hakkın Korunması
I. GENEL OLARAK
II. TAŞINIRLARDA ZİLYETLİĞE BAĞLANAN KARİNELER
A. Mülkiyet Karinesi
B. Fer'i Zilyetlikte Karine
1. Asli Zilyedin Mülkiyet Karinesine Dayanma
2. Sınırlı Ayni Hak Veya Nispi Hak Karinesi
III. DAVADA SAVUNMA YAPMA (ÜSTÜN HAK KARİNESİNE DAYANMA)
IV. TAŞINIR DAVASI
A. Şartları
B. Mevcut Zilyedin Üstün Hak Karinesinin Çürütülmesi
1. Mevcut Zilyedin Zilyetliği Kötüniyetle Kazanması
2. Taşınırın Önceki Zilyedin Elinden Rızası Dışında Çıkması
C. Taşınır Davasının Benzer Davalar İle Karşılaştırılması
1. Taşınır Davası İle Zilyetlik Davalarının Karşılaştırılması
2. Taşınır Davası İle Mülkiyet Hakkına Dayanan İstihkak Davasının Karşılaştırılması
V. İYİNİYETLE HAK KAZANMA
A. Genel Olarak
B. İyiniyetle Hak Kazanmanın Tam Olarak Korunması
1. Emin Sıfatıyla Zilyetten Ayni Hak Kazanılması
2. Para ve Hamile Yazılı Senetlerin Kazanılması
C. İyiniyetle Hak Kazanmanın Kısmi Olarak Korunması
D. İyiniyetle Hak Kazanmanın Korunmaması
VI. TAŞINMAZLARDA HAK KARİNESİ
§ 6. Haksız Zilyetlikte İade
I. GENEL OLARAK
II. HAKSIZ ZİLYEDİN İYİNİYETLİ OLMASI
A. İadenin Kapsamı
B. Giderleri Talep Hakkı
III. HAKSIZ ZİLYEDİN KÖTÜNİYETLİ OLMASI
A. İadenin Kapsamı
B. Giderleri Talep Hakkı

İkinci Bölüm
TAPU SİCİLİ
§ 1. İşlevi
§ 2. Unsurları
I. ANA SİCİLLER
A. Tapu kütüğü
B. Kat mülkiyeti kütüğü
C. Zabıt defteri veya kat mülkiyeti zabıt defteri
II. TAMAMLAYICI UNSURLAR
A. Yevmiye defteri
B. Belgeler
C. Planlar
III. YARDIMCI SİCİLLER
A. Aziller sicili
B. Düzeltmeler sicili
C. Kamu orta malları sicili
D. Tapu envanter defteri
E. İdari sınırlar kayıt defteri
§ 3. Tapu İdareleri
§ 4. Devletin Sorumluluğu
§ 5. Tapu Siciline Hakim Olan Temel Esaslar
§ 6. Taşınmazların Tapu Siciline Kaydedilmesi
I. GENEL OLARAK
II. ARAZİLER BAKIMINDAN
A. Mahkeme kararı ile:
B. 3402 sayılı Kadastro Kanunu'na göre:
1. Kadastro süreci ve hukuki sonuçları
2. Mülkiyet hakkının tespitine ilişkin esaslar
III. TAŞINMAZLAR ÜZERİNDEKİ BAĞIMSIZ VE SÜREKLİ HAKLAR BAKIMINDAN
IV. KAT MÜLKİYETİNE KONU OLAN BAĞIMSIZ BÖLÜMLER BAKIMINDAN
V. TAPU KÜTÜĞÜNE KAYDEDİLMEYECEK TAŞINMAZLAR
A. Genel Olarak
B. Türleri
1. Sahipsiz yerler
2. Kamu malları
VI. TAŞINMAZIN BÖLÜNMESİ VEYA BİRLEŞTİRİLMESİ
§ 7. Tapu Kütüğü Sayfasına Yapılan Kayıt Türleri
I. BİLGİ AMAÇLI KAYITLAR
II. AYNİ HAKLARA İLİŞKİN KAYITLAR (TESCİL, TESCİLİN TERKİNİ VE DEĞİŞTİRİLMESİ)
A. Tescil
1. Kavram
2. Şartları
3. Tescilin Yapılması
4. Tescil İsteminin Reddi
5. Tescilin Hükmü
B. Terkin
1. Kavram
C. Değişiklik
III. ŞERHLER
A. Nispi (Kişisel) Hakların Şerhi
1. Şerh Verilebilecek Nispi Haklar
2. Şerhin Verilmesi
3. Şerhin Hükmü
4. Şerhin Terkini
B. Ayni Hukuksal İlişkileri Yapılandıran Şerhler
C. Tasarruf Yetkisi Kısıtlamalarının Şerhi
1. Medeni Kanun'da Öngörülen Haller
2. Tasarruf Yetkisi Kısıtlaması Şerhinin Hükmü
D. Geçici Tescil Şerhi
1. Medeni Kanun'da Geçici Tescile İmkan Tanınan Haller
2. Geçici Tescil Şerhinin Hükmü
IV. BEYANLAR
A. Medeni Kanunda Belirtilenler
1. Taşınmazın Eklentileri
2. Taşınmaz Mülkiyetine İlişkin Kamu Hukuku Kısıtlamaları
3. Doğrudan doğruya kanundan kaynaklanan ve sürekli nitelikte olan geçit hakları (TMK 748 III)
4. Taşınmazın heyelan bölgesinde bulunması (TMK 710 III)
5. Kanuni ipotek hakkına sahip zanaatkarlar veya yüklenicilerin işe başlaması (TMK 897 III; TST 56)
B. Tapu Sicili Tüzüğü'nde Belirtilenler
1. Tapuda işlem yapılmasına ilişkin istemlerin reddine dair kararlar (TST 26 II)
2. Ortaklaşa kullanılan taşınmazların hangileri olduğu
3. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulmaları artık mümkün olmayan ayni haklar
4. Tapu müdürlüğünce tespit edilen yolsuzluk sebepleri (TST 52 II).
5. Hak sahibinin vesayet altına alındığına veya vesayetin kaldırıldığına dair mahkeme kararları (TST 55).
6. Yararlanan ve yüklü taşınmazın bölünmesinde aradaki bağlantı
C. Kat Mülkiyeti Kanunu'nda Belirtilenler
1. Bağımsız bölüme ait eklentiler
2. Bir bağımsız bölümün diğer bağımsız bölümlerle ortaklaşa kullanılması
3. Anagayrimenkulün leh ve aleyhine tesis edilen irtifak hakları
4. Kat irtifakında bağımsız bölümlere tahsis edilecek arsa payları, bağımsız bölüm numaraları ve bağlı eklentiler
5. Yönetim planı ve onda sonradan yapılan değişikliklerin tarihi (KMK 28 V)
6. Tamamen harap olan bağımsız bölümün arsa paylarının diğer kat malikleri tarafından devralınması halinde devralınan arsa payı
7. Devre mülk hakkı ve devre mülk sözleşmesi (KMK 60, 61)
V. DÜŞÜNCELER
§ 8. Tapu Memurunun Tebliğ Yükümlülüğü
§ 9. Yolsuz Kayıtların Düzeltilmesi
I. KAVRAM
II. BAŞTAN İTİBAREN YOLSUZ OLAN KAYITLARIN DÜZELTİLMESİ
A. Yolsuzluğun Hukuki İşlemlerdeki Eksiklik veya Geçersizlikten Kaynaklanması Halinde
1. Yolsuz Tescilin Düzeltilmesi
2. Yolsuz Şerhin Düzeltilmesi
3. Yolsuz Beyanın Düzeltilmesi
B. Yanlışlıktan Kaynaklanan Yolsuz Kayıtların Düzeltilmesi
1. Tapu memurunun hatasından kaynaklanan yanlışlıklar
2. Tescil talebindeki yanlışlıklar
3. Belgelerdeki yanlışlıklar
4. Yüz ölçümüne ilişkin yanlışlıklar
III. SONRADAN YOLSUZ HALE GELEN KAYDIN DÜZELTİLMESİ
A. Tescilin Yolsuz Hale Gelmesi
B. Şerhlerin Yolsuz Hale Gelmesi
1. Kişisel hakların şerhinde
2. Tasarruf yetkisi kısıtlamalarının şerhinde
3. Geçici tescil şerhinde

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
REHİN HAKLARI
BİRİNCİ AYIRIM
SINIRLI AYNİ HAKLARA VE REHİN HAKKINA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER
§ 1. Sınırlı Ayni Haklara İlişkin Genel Bilgiler
I. Türleri
II. Hukuki Niteliği
III. Konusu
IV. Bir Taşınmazda Malikinin Aynı Zamanda Sınırlı
Ayni Hak Sahibi Olması
V. Ayni Haklarda Sıra
§ 2. Rehin Hakkına İlişkin Genel Bilgiler
İKİNCİ AYIRIM
TAŞINMAZ REHNİ
§ 1. Genel Olarak
§ 2. Genel Kurallar
I. Güvence Görevi
A. Güvencenin, Güvence Oluşturan Değerler Bakımından Kapsamı ve Korunması
1. Kapsamı
2. Korunması
B. Güvencenin, Güvence Altına Alınan Alacak Bakımından Kapsamı
1. Anapara İpoteğinde
2. Üst Sınır İpoteğinde
C. Güvenceden Yararlanma/Rehnin Paraya Çevrilmesi
D. Taşınmazların Birleştirilmesinde Güvencenin Durumu
II. Belirlilik İlkesi
A. Rehin Yükü Bakımından
1. Alacağın Miktarının Belli Olduğu Durumlarda
2. Alacağın Miktarının Belli Olmadığı Durumlarda
3. Yabancı Para Üzerinden Taşınmaz Rehni Kurmak İçin Gerekenler
B. Taşınmaz Bakımından
1. Genel Olarak
2. Birden Fazla Taşınmazın Aynı Alacak İçin Rehnedilmesi
III. Kamuya Açıklık İlkesi
A. Taşınmaz Rehninin Kurulması
1. Hukuki Sebep
2. Tescilin Gerçekleştirilmesi
B. Taşınmaz Rehninin Sona Ermesi
IV. Sabit Dereceler Sistemi
A. Kural
B. İstisnaları
1. Kanundan Doğan İstisnalar
2. Sözleşmeden Doğan İlerleme Hakkı
V. Kayyım Atanması
VI. Yeni Malikin Taşınmazı Rehin Yükünden Kurtarması
§ 3. İpotek
I. Kavram, İpotekli Borç Senedi ve İrat Senedinden Farkı
II. Özellikleri
A. Her Türlü Alacak İçin Kurulabilmesi
B. Alacağa Bağlı (Fer'i) Hak Olması
C. Malik ile Borçlunun Ayrı Kişiler Olabilmesi
1. Genel Olarak
2. Özellikleri
III. Hükümleri
A. Yeni Malikin Borcu Üstlenmesi
B. İpotekli Alacağın Devri
C. İpotek Yükünün Bölünmesi
IV. Kanuni İpotek Hakları
A. Genel Olarak
B. Tescile Tabi Olmayan Kanuni İpotek Hakları
C. Tescile Tabi Kanuni İpotek Hakları
1. Türleri
2. Alacaklının Tescili İsteme Hakkının Hukuki Niteliği
3. Önceden Feragatin Mümkün Olmaması
4. Tescili İsteme Hakkının Tabi Olduğu Süreler
5. Kanuni İpotek Hakkının Tescili
6. Tescile Tabi Kanuni İpotek Hakkının Sırası
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Taşınır Rehni
§ 1. Taşınır Rehnine İlişkin Genel Bilgiler
I. TAŞINIR REHNİNİN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ
A. Taşınır Rehninin Tanımı
B. Taşınır Rehninin Özellikleri
II. TAŞINIR REHNİ TÜRLERİ
A. Medeni Kanunda Yer Alan Taşınır Rehni Türleri
B. Diğer Kanunlarda Yer Alan Taşınır Rehni Türleri
1. Teslimsiz Sicilli Taşınır Rehni Türleri
2. Teslimsiz ve Sicilsiz Taşınır Rehni Türleri
§ 2. Taşınır Rehnine Hakim Olan İlkeler
I. ALACAĞA BAĞLILIK
II. BELİRLİLİK
A. Rehin Konusunun Belirli Olması
B. Alacağın Belirli Olması
III. KAMUYA AÇIKLIK
IV. İYİNİYETİN KORUNMASI
V. TEMİNATIN BÖLÜNMEZLİĞİ
VI. ÖNCELİK
VII. LEX COMMISSORIA
§ 3. Teslime Bağlı Rehin
I. GENEL OLARAK
II. REHİN HAKKININ KONUSU
III. REHİN HAKKININ KURULMASI A. Borçlandırıcı İşlem: Rehin Sözleşmesi
B. Tasarruf İşlemi: Ayni Sözleşme + Zilyetliğin Devri
1. Ayni Sözleşme
2. Zilyetliğin Devri
IV. ART REHİN HAKKININ KURULMASI
V. REHİN HAKKININ ZAMANAŞIMI İLE KAZANILMASI
VI. REHİN HAKKININ KAPSAMI
VII. REHİN HAKKININ HÜKÜMLERİ
A. Rehinli Alacaklının Hakları
B. Rehinli Alacaklının Borçları
VIII. REHİN HAKKININ SONA ERMESİ
A. Alacağın Sona Ermesi
B. Alacaklının Feragat Etmesi
C. Taşınırın Yok Olması
D. Taşınırın Paraya Çevrilmesi
E. Sürenin Dolması veya Bozucu Koşulun Gerçekleşmesi
F. Alacaklı ve Malik Sıfatlarının Birleşmesi
G. Alacaklının Rehin Zilyetliğini Kaybetmesi
IX. REHİN HAKKININ HÜKÜMLERİNİN ASKIDA KALMASI
§ 4. Hayvan Rehni
I. GENEL OLARAK
II. REHİN HAKKININ KURULMASI
III. REHİN HAKKININ HÜKÜMLERİ
IV. REHİN HAKKININ SONA ERMESİ
§ 5. Bir Sicile Tescili Zorunlu Olan Taşınırların
(Özellikle Motorlu Araç) Rehni
§ 6. Hapis Hakkı
I. GENEL OLARAK
II. HAPİS HAKKININ KONUSU
III. HAPİS HAKKININ DOĞUMU
A. Alacaklı Borçluya Ait Taşınıra veya Kıymetli Evraka Zilyet Olmalıdır
B. Alacak Mevcut ve Muaccel Olmalıdır
C. Alacak İle Alacaklının Zilyetliğindeki Taşınır veya Kıymetli Evrak Arasında Bağlantı Bulunmalıdır
D. Hapis Hakkı, Alacaklının Yüklendiği Borç veya Borçlunun Verdiği Talimatla Bağdaşmalıdır
E. Hapis Hakkının Kullanılması Kamu Düzenine Aykırılık Teşkil Etmemelidir
IV. HAPİS HAKKININ HÜKÜMLERİ
V. HAPİS HAKKININ SONA ERMESİ
§ 7. Alacaklar ve Diğer Haklar Üzerinde Rehin
I. GENEL OLARAK
II. REHİN HAKKININ KONUSU
III. REHİN HAKKININ KURULMASI
A. Borçlandırıcı İşlem: Rehin Sözleşmesi
B. Tasarruf İşlemi
1. Alacakların Rehni
2. Emtia Senetlerinin Rehni
3. Diğer Hakların Rehni
IV. ART REHİN HAKKININ KURULMASI
V. REHİN HAKKININ KAPSAMI
VI. REHİN HAKKININ HÜKÜMLERİ
VII. REHİN HAKKININ SONA ERMESİ
§ 8. Rehin Karşılığında Ödünç Verme İşi İle Uğraşanlara Yapılan Rehin
I. GENEL OLARAK
II. REHİN HAKKININ KURULMASI
III. REHİN HAKKININ HÜKÜMLERİ
IV. GERİ ALIM HAKKI TANIYARAK SATIŞ
§ 9. Rehinli Tahvil
§ 10. Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi ve Teminatın Kapsamı
I. Alacaklının Rehni Paraya Çevirme Yetkisi
II. Teminatın Alacak Yönünden Kapsamı

KAYNAKÇA