Roma Borçlar Hukuku Ders Notları, öğretim üyesinin ders içi çalışmalarının kişisel bir özetidir. Bu notlarda dersin ana kaynağı olarak okutulan kitaplardaki bilgilerden farklı bilgiler verme çabası içinde olunmadan öğretim üyesince en basit ve genel hatlarıyla her bir konu ortaya konulmaya çalışılmış, her bir konunun sonunda öğrencinin sorumlu olduğu makaleler, kitaplar veya pratik çalışmalar ayrıca belirtilerek öğrencilere ders öncesi hazırlık yapma sorumluluğu yüklenmiştir.

İÇİNDEKİLER
Giriş
Birinci Bölüm
Borç, Borç İlişkisi ve Sorumluluk Kavramı
1. BORÇ VE BORÇ İLİŞKİSİ KAVRAMI İLE BORCUN UNSURLARI
I. Borç ve Borç İlişkisi Kavramı
II. Borç İlişkisinin Unsurları
2. ROMA HUKUKUNDA SORUMLULUK KAVRAMI
I. Genel Olarak
II. Roma Hukukunda Sorumluluk Türlerinin Gelişim Aşamaları
III. Roma Hukukunda Sorumluluk İlkeleri
IV. Roma Hukukunda Sorumluluk Açısından Borç İlişkisinden Doğan Borçların Türleri
Birinci Bölüm İçin Kaynakça
İkinci Bölüm
Borç İlişkisinin Kaynakları: Sözleşmelerden, Haksız Fiillerden ve Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borçlar
3. Borç İlişkisinin Kaynakları
I. Genel Olarak Borç İlişkisinin Kaynakları
II. Sözleşmelerden Doğan Borç İlişkileri
III. Sözleşme Benzerlerinden (Quasi Contractus) Doğan Borç İlişkileri
IV. Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borçlar
V. Haksız Fiillerden Doğan Borçlar
VI. Haksız Fiil Benzerlerinden Doğan Borçlar (Quasi Delictum)
İkinci Bölüm İçin Kaynakça
Üçüncü Bölüm
Roma Hukukunda Borçları ve Borç İlişkisini Sona Erdiren Nedenler
4. Genel Olarak Borcu ve Borç İlişkisini Sona Erdiren Nedenler
I. Borcun İfası
II. Yenileme (Novatio)
III. İbra Sözleşmesi (Acceptilatio)
IV. Litis Contestatio
V. Alacaklı ve Borçlu Sıfatının Birleşmesi (Confusio)
VI. Takas (Compensatio)
VII. Edimin İmkansızlığı
VIII. Ölüm ve Capitis Deminutio
IX. Tarafların İradesiyle Borcun Sukutu
X. Praescriptio Longi Temporis
Üçüncü Bölüm İçin Kaynakça