Anayasa, Anayasa Mahkemesi iptal kararlarının zaman bakımından etkisini nasıl belirlemiştir? Uygulamada, mahkemeler Anayasaya uygun karar vermekte midir? Neden mahkemeler Anayasa Mahkemesi iptal kararının etkisini belirlerken birbirine tamamen zıt gerekçeler kullanmaktadır? Bu sorulara cevap verebilmek için, bugüne kadar verilen tüm iptal kararlarının mahkemelerce nasıl uygulandığı incelenmiştir. Birinci bölümde, varılan sonuç, Avrupa'nın yerleşmiş demokrasilerinin uygulamasıyla da karşılaştırılmaktadır. Anayasa Mahkemesi iptal kararlarının egemenliği kullanan organlar üzerindeki etkisinin incelendiği ikinci bölümde ise şu sorulara cevap aranmıştır: Anayasa Mahkemesi kararları bağlayıcı olduğuna göre, iptal edilen normun bir kez daha aynı şekilde düzenlenmesi mümkün müdür? Yasama organı kendisine verilen süre içinde, iptal kararının gereğini yerine getirmek için yeni düzenleme yapmak zorunda mıdır? Bugüne kadar nasıl bir yol izlenmiş, karşılaşılan sorunlar hangi ilke ve kurallara göre çözülmüştür? Devletin anayasaya aykırı normun uygulanmasından doğan sorumluluğu var mıdır? Bireysel başvuru yolu iptal kararının etkisini güçlendirebilir mi? ( Tanıtım yazısı)

İÇİNDEKİLER
GİRİŞ
Birinci Bölüm
ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARLARININ ZAMAN BAKIMINDAN ETKİSİ
I. İPTAL KARARLARININ ZAMAN BAKIMINDAN ETKİSİNİN BELİRLENMESİ
A. Teorik Olarak Anayasa Yargısında İptal Kararının Zaman Bakımından Etkisinin Belirlenmesi
1. İptal Kararının Zaman Bakımından Etkisinin Belirlenmesinde Alternatifler
2. İptal Kararının Zaman Bakımından Etkisini Belirleme Yetkisi
B. Türk Hukukunda Anayasa Mahkemesi İptal Kararının Zaman Bakımından Etkisinin Belirlenmesi
1. Anayasa Mahkemesi İptal Kararlarının Yürürlüğe Girmesi
2. Anayasal Kural: İptal Kararlarının Derhal Etkisi
A. Anayasa Mahkemesi İptal Kararlarının Uygulanmasında Temel Kural: Derhal Etki
1. Kesinleşmemiş hukuki durumların iptal kararına göre sonuçlanması
2. İptal Kararının Kesinleşmiş Hukuki Durumları Etkilememesi
B. Anayasa Mahkemesi İptal Kararlarının Uygulanmasında Temel Kuralın İstisnaları
1. İptal Kararının Zaman Bakımından Etkisini Değiştiren İstisnalar
2. İptal Kararının Uygulanmamasına Neden Olan İstisnalar
İkinci Bölüm
ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARLARININ EGEMENLİĞİ KULLANAN ORGANLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
I. ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARININ YASAMA/YÜRÜTME İŞLEMLERİNE ETKİSİ
A. ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARININ ANAYASAYA AYKIRILIK SORUNUNU ÇÖZMEMESİ
1. Anayasa Mahkemesi İptal Kararının Sonuçları
2. Anayasa Mahkemesi İptal Kararının Yasal Boşluk Doğurması
B. YASAMA ORGANININ ANAYASA MAHKEMESİ KARARI DOĞRULTUSUNDA DÜZENLEME YAPMA SORUMLULUĞU
1. Yasal Düzenleme Yapmada Yasama Organının Takdir Yetkisi
2. Yasama Organının İradesinin Yeniden Düzenleme Yapma Yönünde Olması
II. DEVLET ORGANLARININ ANAYASAYA UYGUN DAVRANMA SORUMLULUĞU
A. YASAMA ORGANININ ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARI DOĞRULTUSUNDA DÜZENLEME YAPMAMA SORUMLULUĞU
1. Yasama Organının Aynı Doğrultuda Düzenleme Yapmasının Mümkün Olduğu Haller
2. Anayasa Mahkemesi Kararlarının Bağlayıcılığı
B. HUKUK DÜZENİNİN ANAYASAYA UYGUN OLMAMASINDAN DEVLETİN SORUMLULUĞU
1. Yasama Organının Anayasaya Aykırı Kurallardan Doğan Sorumluluğu
SONUÇ
KAYNAKLAR