Uluslararası suçların tanımlanması ve bu suçları işleyenlerin bireysel olarak cezalandırılması konusundaki gelişmelerle birlikte, devletlerin konuya ilişkin eğilimleri, uluslararası yapılageliş hukuku bağlamında yeni tartışmalara neden olmuştur. Devlet eliyle gerçekleştirilen ihlallerde devletin tüzel kişiliğinin "cezai sorumluluğu"ndan bahsedilemeyeceğine göre, ağır insan hakları ihlali olarak nitelendirilebilecek suçlarda, devlet görevlilerinin bireysel sorumlulukları gündeme gelmektedir. İnsan haklarının ağır biçimde ihlal edilmesi ve yargı bağışıklığının ilgi odağı haline gelmesi Pinochet davasıyla gerçekleşmiştir. Hem siyasi hem de akademik açıdan yargı bağışıklığı ve insan hakları konusunda hararetli tartışmalar başlatan bu davanın ardından "Pinochet Etkisi" olarak literatüre geçen devlet görevlilerinin uluslararası hukuk suçları nedeniyle başka devletlerin yargı yetkisi çerçevesinde bireysel sorumlulukları ve bağışıklığın kaldırılması meselesi, son 15 yılda uluslararası hukukta en çok tartışılan konulardan biridir. Pinochet davasının ardından uluslararası ve ulusal mahkeme kararları da bu tartışmaları iyice yoğunlaştırmıştır. Türkiye'de bu konu üzerine yapılmış monografik bir çalışmanın olmaması karşısında doktora tezi olarak hazırlanmış bu kitabın, dünyanın pek çok yerindeki uluslararası örgütler, hükümet dışı kuruluşlar, üniversiteler nezdinde yapılmış ve yapılmakta olan çalışmalar göz önüne alındığında, Türk literatüründeki eksikliğin giderilmesine mütevazi bir katkı sağlaması ve ilerleyen dönemlerde konunun ülkemizde daha fazla tartışılmasına vesile olması amaçlanmaktadır.(Tanıtım yazısı)

İÇİNDEKİLER
GİRİŞ
I. Çalışmanın Sınırlandırılması
II. Çalışmanın Metodu
III. Çalışmanın Planı
Birinci Bölüm
Devlet Görevlilerinin Yargı Bağışıklığının Temelleri ve Kaynağı
I. Devletin Yetkisini Sınırlandıran Bir Neden: Bağışıklık
A. "Bağışıklık" Kavramının Anlamı
B. Bağışıklık ile İlişkili Kavramlar
C. Yargılama Yetkisini Sınırlandıran Diğer Yöntemler
II. Devlet Görevlilerinin Yargı Bağışıklığının Temelleri
A. Devletin Yargı Bağışıklığının Temelleri
B. Diplomatik Bağışıklığın Temelleri
C. Devlet Başkanının Yargı Bağışıklığının Temelleri
III. "Devlet" Olmanın Devlet Görevlisinin Bağışıklığına Etkisi
A. Bir Oluşumun Egemen Bir Devlet Olup Olmadığının Belirlenmesi
B. Tanımanın Bağışıklığa Etkisi
C. Ortadan Kalkan Bir Devletin Görevlisinin Bağışıklığı
IV. Devlet Görevlilerinin Yargı Bağışıklığının Kaynağı ve Konunun Kurallarının Belirlenmesine İlişkin Çalışmalar
A. Antlaşmalar Hukuku
B. Yapılageliş Hukuku
C. BM Uluslararası Hukuk Komisyonu'nun Çalışmaları
D. Uluslararası Hukuk Enstitüsü'nün Çalışmaları
E. Diğer Çalışmalar
F. İç Hukuktaki Bağışıklık Kurallarının Uluslararası Hukukta Devlet Görevlilerinin Yargı Bağışıklığına Etkisi
İkinci Bölüm
Kişisel (Ratione Personae) Bağışıklık
I. Kişisel Bağışıklığın Bahşedildiği Devlet Görevlileri ve Bağışıklıklarının Kapsamı
A. Ratione Personae Bağışıklığa Sahip Kişilerin Sınıflandırılması
II. Ağır İnsan Hakları İhlallerinde Kişisel Bağışıklık
A. Arrest Warrant (Yakalama Müzekkeresi) Davası
B. Yapılageliş Hukuku
C. Uluslararası Ceza Mahkemelerinin Statülerinin Kişisel Bağışıklığa Etkisi
Üçüncü Bölüm
İşlevsel (Ratione Materiae) Bağışıklık
I. Tavuk ve Yumurta Paradoksu? Devletin Yargı Bağışıklığı Mı İşlevsel Bağışıklık Mı?
A. Başlarken: Devletin Yargı Bağışıklığı
B. Paradoksun Kaynağı
II. Ağır İnsan Hakları İhlallerinde İşlevsel Bağışıklık
A. Başlarken: Pinochet Davası
B. Jus Cogens Kurallar ve İşlevsel Bağışıklık
C. Devletin Ülke Dışı Cezai Yargılama Yetkisi ve İşlevsel Bağışıklık
D. Bireysel Cezai Sorumluluk ve İşlevsel Bağışıklık
SONUÇ VE DEĞERLENDİRMELER
KAYNAKÇA