Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk dönemlerinde yurttaşlık müslüman olan-olmayan ekseninde bir karşılık bulmuştur. İmparatorluğun gerileme dönemine girmesiyle birlikte kapitülasyonlarla mücadele etmeye başlanmasının sonucunda ortaya çıkan reformlar gayrimüslimlerin de ayrımcılığa uğramadan tanımlandığı bir yurttaşlık anlayışını doğurmuştur. Osmanlı İmparatorluğu'nun sona ermesinden sonra kurulan Türkiye Cumhuriyeti ulus-devletiyle birlikte de bu durum devam etmiştir. Ancak Türkiye Cumhuriyeti ulus-devletinin kurulmasını sağlayan Lozan Barış Antlaşması'nda gayrimüslim yurttaşlara tanınan azınlık statüsü günümüze kadar tartışılan bir konu olmuştur. Eserde Lozan Barış Antlaşması sonrasındaki süreçte ortaya çıkan yasal metinlerde ve bu metinlerin uygulanmasında gayrimüslim yurttaşları ilgilendiren durumlar ele alınarak Türkiye Cumhuriyeti'nde ulus-devletin ve yurttaşlık algısının özel olarak gayrimüslimleri ilgilendiren yönü inceleme konusu yapılmıştır. (Tanıtım yazısı)

İÇİNDEKİLER
GİRİŞ
Birinci Bölüm
Tarihsel Süreçte Yurttaşlık ve Azınlık
1. Yurttaşlık Kavramı
2. Yurttaşlığın Hukuki Tanımları
3. Azınlık Kavramı
İkinci Bölüm
Osmanlı Devleti'nde ve Cumhuriyetin İlk Döneminde Yurttaşlık
1. İslam ve Osmanlı Devleti'nde Yurttaşlık 37
2. Osmanlı Devleti'nin İmparatorluktan Ulus-Devlete Evrilme Çabaları
3. Milli Mücadele Döneminde Yurttaşlık ve Lozan Rejimi (1919-1923)
4. Tek Parti Döneminde Yurttaşlık
5. Çok Partili Dönemde Yurttaşlık
Üçüncü Bölüm
1961-1982 Anayasalarında Yurttaşlık ve Gayrimüslimlerin Statüsü
1. 1961 Anayasasında Yurttaşlık Tanımı ve Gayrimüslimlere Yönelik Uygulamalar
2. 1982 Anayasasında Yurttaşlık Tanımı ve Gayrimüslimlere Yönelik Uygulamalar
3. Gayrimüslimlerin Durumunu İyileştirmek İçin Yapılan Reformlar
SONUÇ
KAYNAKÇA