6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak hazırlanmış Sigorta Hukuku adlı eserimizin baskısının tükenmesi nedeniyle, yeni baskının hazırlanması gereği doğmuştur. Bu baskıda, mevzuatta meydana gelen bazı değişiklikler (6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Sigorta Acenteleri Yönetmeliği, Sigorta ve Reasürans Brokerleri Yönetmeliği gibi), ilgili yerlere işlenmiştir. (Önsöz'den)

İÇİNDEKİLER
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL OLARAK SİGORTA HUKUKU
§1-Genel Olarak Sigortacılık ve Sigorta Hukuku
§2-Sigorta Sözleşmesinin Tanımı, Unsurları, Özellikleri, Sigorta Hukuku Alanında Yapılan Tasnifler ve Sigorta Sözleşmesindeki İlgili Kişiler Ve Temel Kavramlar
I. GENEL OLARAK
II. SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN TANIMI VE UNSURLARI
III. SİGORTA HUKUKU ALANINDA YAPILAN TASNİFLER
IV. TEMEL KAVRAMLAR ve İLGİLİ KİŞİLER
İKİNCİ BÖLÜM
SİGORTA ARACILARI
§3-Sigorta Aracıları
I. GENEL OLARAK
II. SİGORTA ACENTELERİ
III. SİGORTA BROKERLERİ
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SİGORTA SÖZLEŞMESİ, SÖZLEŞMENİN
KURULMASI ve SONA ERMESİ, SÖZLEŞMENİN BAŞLANGICI, SİGORTA POLİÇESİ, SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN HÜKÜMLERİ, SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ İLE ZORUNLU SİGORTALAR
§4-Sigorta Sözleşmesi ve Bu Sözleşmenin Kurulması
I. GENEL OLARAK
II. ÖZELLİKLERİ
III. SÖZLEŞMENİN ŞEKLİ ve KURULMASI
IV. SİGORTA POLİÇESİ
V. SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN BAŞLANGICI
VI. SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN HÜKÜMLERİ
VII. SİGORTA HUKUKUNDA SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ ve ZORUNLU SİGORTALAR
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
SİGORTA SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN TARAFLARIN BORÇ ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ
§5-Borç ve Yükümlülükler
I. GENEL OLARAK
II. SİGORTACININ BORÇ ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ
III. SİGORTA ETTİRENİN BORÇ ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ
IV. KANUNUN UYGULAMA ALANI ile KORUYUCU HÜKÜMLER
BEŞİNCİ BÖLÜM
TÜRK TİCARET KANUNU'NUN SİGORTA KİTABININ
SİSTEMATİĞİ ve SİGORTA TÜRLERİNE İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER
§6-Sistematik
§7-Zarar Sigortaları
I. GENEL OLARAK ve TÜRLERİ
II. MAL SİGORTALARI
III. SORUMLULUK SİGORTALARI
IV. ZARAR SİGORTALARINDA KORUYUCU HÜKÜMLER
V. ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTALARI İLE İLGİLİ ÖZEL HÜKÜMLER
VI. BAZI SORUMLULUK SİGORTALARINDAN ÖRNEKLER
ALTINCI BÖLÜM
CAN SİGORTALARI
§8-Can Sigortaları
I. GENEL OLARAK
II. TÜRLERİ
III. KORUYUCU HÜKÜMLER
POLİÇE ÖRNEKLERİ
KAYNAKÇA