İÇİNDEKİLER
Birinci Bölüm
Genel Hükümler
A. Amaç
B. Kapsam
C. Genel Esas
D. İstisnalar
E. Tanımlar
İkinci Bölüm
İmar Planları ile İlgili Esaslar
A. Planlama kademeleri
B. Ülke ve Bölge Planları
C. İmar Planı
D. Planların Kademeli Birlikteliği
E. PLANLAMANIN TEMEL DAYANAKLARI
1. Kamu Yararı
2. Şehircilik İlkeleri ve Planlama Esasları
F. Planların Aleniyeti
G. Nazım İmar Planı
H. Uygulama İmar Planı
I. İl Çevre Düzeni Planı
J. Çevre Düzeni Planı
K. Metropoliten Alan Planı
L. Mekansal Strateji Planı
M. YENİLEYEN, DESTEKLEYEN VE DEĞİŞTİREN PLANLAR
1. Revizyon Plan
2. İlave Plan
3. Mevzii İmar Planı
4. İmar Planı Değişikliği
5. İmar Planı Değişikliklerinde Uyulması Gereken Esaslar
N. ÖZEL ALANLARA İLİŞKİN PLANLAR
1. Islah İmar Planı
2. Koruma Amaçlı İmar Planı
3. Kıyı Kanunu Uyarınca Yapılan İmar Planı
4. Bütünleşik Kıyı Alanları Planı
5. Turizm Amaçlı İmar Planları
6. Korunan Alanlarda Yapılan Planlar
7. Boğaziçi Alanı Planı
8. Köylerde Planlama
9. GAP Bölgesi Planları
10. Özelleştirme Alanı Planları
11. Toplu Konut Planları
12. Organize Sanayi Bölgeleri ve Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri Planı
13. Endüstri Bölgeleri Planı
14. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Planı
15. Afet Bölgesi Planları
16. Serbest Bölge Planları
17. Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Planları
18. Kentsel Dönüşüm Planları
O. YARDIMCI PLANLAMA ARAÇLARI
P. HALİHAZIR HARİTA VE İMAR PLANLARI
Q. PLANLARIN HAZIRLANMASI VE YÜRÜRLÜĞE KONULMASI
R. İMAR PLANLARINDA BAKANLIĞIN YETKİSİ
S. İMAR PROGRAMLARI, KAMULAŞTIRMA VE KISITLILIK HALİ
T. KAMUYA AİT GAYRİMENKULLER
U. CEPHE HATTI
V. İMAR PLANLARINDA UMUMİ HİZMETLERE AYRILAN YERLER
W. İRTİFAK HAKLARI
Üçüncü Bölüm
İfraz ve Tevhid İşleri
A. İFRAZ VE TEVHİD
B. YOLA TERK VE YOLDAN İHDAS
C. TESCİL VE ŞÜYUUN İZALESİ
D. KAMULAŞTIRMADAN ARTA KALAN KISIMLAR
Dördüncü Bölüm
Arazi ve Arsa Düzenlemesi
A. ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ
1. Tarihsel Süreç
2. Tanımı, Niteliği ve İçeriği
3. Yetki
4. Hukuki Dayanak
5. Uygulama İmar Planının Bulunması Zorunluluğu
6. Parselasyon Planı
7. Özel Parselasyon Planı
8. Arazi ve Arsa Düzenlemesinde Yetkili Müellifler
B. ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMELERİNE İLİŞKİN GENEL ESASLAR VE İŞLEM AŞAMALARI
1. Düzenleme Sahasının Belirlenmesi
2. Düzenleme Sınırının Geçirilmesi
3. Düzenleme Alanında Umumi Hizmet Alanlarının Sağlanması
4. Korunacak Yapıların Belirlenmesi
5. Toplu İnşaatlarda İmar Düzeni
6. Uygulama Masraflarının Tahsili
7. Hisseli Arazi ve Arsa Satışının Yasaklanması
C. DÜZENLEME HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
1. Tapu Kayıtlarının ve Haritalarının Elde Edilmesi
2. Haritaların Revizyonu ve Müktesep Hakların Tespiti
3. Uygulama Haritalarının Hazırlanması
4. İmar Adalarının Numaralandırılması
5. Adaların Araziye Aplikasyonu
6. Ada Köşelerinin Arazide Belirtilmesi
7. Yapı ve Tesislerin Korunması
8. Yapı Adalarının Kesin Boyutlarının Belirlenmesi
9. Hata Sınırı
10. Parselasyon Planlarının Düzenlenmesi
11. Parsel Alanında Farkın Giderilmesi
D. DÜZENLEME İŞLERİ
1. Kadastro Ayırma Çapı
2. Tapu Kayıtlarına Belirtme Yapılması
3. İmar Parsellerinin Oluşumu
4. İmar Adalarının Parsellenmesi
5. Parsel Numarası Verilmesi
6. Kadastro Yapılmayan Yerlerdeki Düzenleme İşleri
7. Parselasyon Planlarının Onayı
8. Parselasyon Planlarının Kontrolü
9. Tapu Siciline Beyan ve Tescil
10. Hisse Hesabı
11. Parselasyon Planlarının Hukuki Geçerliliği
E. DÜZENLENEN CETVELLER
1. Özet Cetveli
2. Dağıtım Cetveli
3. Tahsis Cetveli
4. Tescile Esas Dağıtım Cetveli
5. Kadastro Ayırma Çapı
6. Düzenleme Ortaklık Payı Hesap Cetveli
7. İhdas Krokileri
Beşinci Bölüm
Düzenleme Ortaklık Payı ve Kamu Ortaklık Payı
A. DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI
1. Hukuki Niteliği
2. Umumi Hizmet Alanları
3. Düzenleme Ortaklık Payı Oranı
4. Düzenleme Ortaklık Payının Eşit Oranda Alınması
5. Düzenleme Ortaklık Payı Oranı Hesabı
6. Tahsis Miktarının Hesabı
7. Düzenleme Ortaklık Payı Oranına İlişkin Özel Durumlar
8. Düzenleme Ortaklık Payından Fazla Çıkan Miktarın Sağlanması
9. İkinci Bir Düzenleme Ortaklık Payı Kesintisi Yapılamaması
10. Değerlendirme Resminin Alınmaması
11. Eş Değerlik İlkesi
B. KAMU ORTAKLIK PAYI
1. Genel olarak Kavram
2. Amacı
3. Yasal Dayanak
4. Kamu Ortaklık Payından Oluşturulacak Alanlar
5. Hesaplama Yöntemi
Altıncı Bölüm
Yoldan İhdas, Özel Alanlar, İmar Parsellerinin Dağıtımı ve Parselasyon Planlarının Hazırlanması Ve Tescili
A. YOLDAN İHDAS
1. Örnek
2. Örnek
B. ÖZEL ALANLAR
1. Hazineye Ait Taşınmazlar
2. Mera, Yaylak, Kışlak ve Harman Yerleri
3. Ormanlar, Ağaçlandırma ve 2/B Alanları
4. Mezarlıklar
5. Sit Alanları
C. İMAR PARSELLERİNİN DAĞITIMI
1. Müstakil Dağıtım
2. Hisseli Dağıtım
3. Müstakil ve Hisseli Dağıtım
4. Kat Mülkiyeti Esaslarına Göre Dağıtım
5. Aynı Yerden İmar Parseli Tahsisini Engelleyen Nedenler
6. Hisse Çözümü
7. Bedele Dönüştürme
8. 2981 Sayılı Kanunun 10/C Maddesi Uygulaması
D. PARSELASYON PLANLARININ HAZIRLANMASI VE TESCİLİ
MEVZUAT
KAYNAKÇA
DİZİN