"AİHM İçtihatları Bağlamında Kişisel Verilerin Kaydedilmesi" başlıklı bu eserde, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 135. maddesinde düzenlenen Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu, kişisel verilere ilişkin uluslararası hukuk belgelerinde ve Türk hukukunda yer alan hukuki düzenlemeler, en önemlisi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin konuya ilişkin olarak ortaya koymuş olduğu içtihatlar göz önünde bulundurularak değerlendirilmiştir. Özellikle şirketlerin kişisel verilerimiz üzerindeki tasarruflarını ortaya koyan ticari elektronik iletiler, hukuka aykırı telefon dinlemeleri sonucu elde edilen kişisel veriler, DNA veri bankası çalışmaları, Internet ortamında yer alan kullanıcı profilleri, güvenlik kameraları ve MOBESE, adli sicil kayıtları ve trafik verileri gibi halen kamuoyunun gündemini oluşturan konular ve ülkemizde henüz yetersiz bir şekilde gelişmekte olan bu alan, güncel sorunlar ortaya konularak incelenmiştir. ( Tanıtım Yazısından)

İÇİNDEKİLER
GİRİŞ
Birinci Bölüm
KİŞİSEL VERİ KAVRAMI VE ULUSLARARASI BELGELERDE KİŞİSEL VERİLER
I. KİŞİSEL VERİ KAVRAMI
A. Genel Olarak
B. Hassas Kişisel Veri Kavramı
C. Tüzel Kişilere Ait Kişisel Veriler
II. TARİHİ GELİŞİM
III. KİŞİSEL VERİLERİN HUKUKİ NİTELİĞİ
A. Kişisel Verilerin Hukuki Niteliğine İlişkin Görüşler
1. Mülkiyet Hakkı Görüşü
2. Fikri Mülkiyet Hakkı Görüşü
3. Özel Yaşamın Gizliliği Bağlamında Kişisel Veriler
IV. ULUSLARARASI BELGELERDE KİŞİSEL VERİLER
A. Genel Olarak
B. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD)
1. Genel Olarak
2. OECD Rehber İlkeleri
C. Birleşmiş Milletler
1. Genel Olarak
2. Kanunilik ve Dürüstlük İlkesi
3. Doğruluk İlkesi
4. Amacın Belirliliği İlkesi
5. İlgili Kişinin Erişimi İlkesi
6. Ayrımcılık Yapılmaması İlkesi
7. İstisna Koyma İlkesi
D. Avrupa Konseyi
1. Genel Olarak
2. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
3. 108 Sayılı Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi
E. Avrupa Birliği
1. Genel Olarak
2. Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı
3. 95/46/AT sayılı Kişisel Verilerin İşlenmesi Sırasında Gerçek Kişilerin Korunması ve Serbest Veri Trafiğine İlişkin Direktif
İkinci Bölüm
TÜRK HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLER VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI BAĞLAMINDA TEMEL İLKELER
I. TÜRK HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLER
A. Genel Olarak
B. Anayasada Kişisel Veriler
1. İnsan Onuru ve Kişinin Maddi ve Manevi Varlığını Serbestçe Geliştirme Hakkı
2. Özel Hayatın Gizliliği (madde 20)
3. Konut Dokunulmazlığı (madde 21)
4. Haberleşme Hürriyeti (madde 22)
C. Özel Hukukta Kişisel Veriler
1. Medeni Hukukta Kişisel Veriler
2. İş Hukukunda Kişisel Veriler
D. İdare Hukukunda Kişisel Veriler
E. Ceza Hukukunda Kişisel Veriler
1. Kişiler Arasındaki İletişimin Denetlenmesi
2. Şirketlerin Tüketicilerin Kişisel Verileri Üzerindeki Tasarrufları
3. İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun
4. Güvenlik Kameraları
5. DNA Verileri
6. Adli Sicil Kaydı
F. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı
II. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI BAĞLAMINDA TEMEL İLKELER
A. Genel Olarak
B. Kişisel Verilerin Kaliteli Olması İlkesi
C. Hassas Verilerin İşlenmesinde Özel Koruma Sağlanması İlkesi
D. Kişisel Verilerin İşlenmesi Sırasında İlgilinin Bilgilendirilmesi İlkesi
E. Kişisel Verilerin İşlenmesi Sırasında Bilgi Alma, Kişisel Verileri Düzeltme, Sildirme, Verilere Erişimi Engelleme Ve İtiraz Hakkının Güvence Altına Alınması
1. Bilgi Alma Hakkı
2. Kişisel Verileri Düzeltme, Sildirme, Verilere Erişimi Engelleme Hakkı
3. İtiraz Hakkı
4. Veri Güvenliği İlkesi
Üçüncü Bölüm
KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU
I. GENEL OLARAK
II. SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER
III. MADDİ UNSURLAR
A. Suçun Faili
B. Suçun Konusu
C. Suçun Mağduru
D. Fiil
E. Netice
IV. MANEVİ UNSUR
V. HUKUKA AYKIRILIK UNSURU
A. Genel Olarak
B. İlgilinin Rızası
C. Kanunun Hükmünü Yerine Getirme
D. Amirin Hukuka Uygun Emri
E. Hakkın Kullanılması
F. Meşru Savunma
VI. NİTELİKLİ UNSURLAR
VII. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ
A. Teşebbüs
B. İştirak
C. İçtima
VIII. YAPTIRIM
IX. KOVUŞTURMA USULÜ, GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME
KAYNAKÇA