Elinizdeki kitap, adlİ yargı sınavlarına hazırlanan meslektaşlarımızın sınava yakın bir zaman kala, son tekrar ve kontrollerini yapmaları amacıyla hazırlanmıştır. Ticaret hukukunun kapsamlı bir alan olması karşısında, sınava hazırlanan adaylar son kontrollerini yaparken, nasıl çalışacakları konusunda tereddüde düşebilmektedir. İşte okuyucuya bir yardımcı kaynak daha sunma gayreti içerisinde olduk. "Ticarİ İşletme-Şirketler ve Kıymetli Evrak Hukuku" kitap serimizi okuyan adayların, son kontrollerini yaparken bu kaynaktan faydalanmaları, gözden kaçan bazı ayrıntıların hatırlanmasını sağlayacaktır. Bu yüzden çalışma yapılırken klasik konu anlatımı yerine, "madde madde-başlık başlık" bir açıklama tarzı benimsendi. Bu baskıdaki en önemli yenilik, daha önce atıf yapılan şemaların, artık her bir bölümün içine yerleştirilmesidir. Okuyucu, örneğin "Ticari İşletme Hukuku" bölümünü okurken, hemen metin sonunda atıf yapılan şema numaralarını takip ederek şemalara ulaşabilecektir. Bunun dışında, kitabın hacmi, bir önceki baskıdan fazla değildir. Sayfa sayısının artmasının nedeni, şemaların eklenmesidir.

İÇİNDEKİLER
TİCARİ İŞLETME HUKUKU
I. TİCARİ İŞLETME
A- Genel Olarak
B- Merkez ve Şube
C- Ticari İşletmenin Devri
D- Ticari İşletmenin Rehni
II. TİCARİ İŞ
III. TİCARİ İŞ OLMAYA BAĞLANAN SONUÇLAR
A- Teselsül Karinesi
B- Faiz
IV. TİCARİ HÜKÜMLER VE UYGULANMA SIRASI
V. TACİR VE TACİR OLMAYA BAĞLANAN SONUÇLAR
A- Tacir
B- Tacir Olmaya Bağlanan Sonuçlar
VI. TİCARİ YARGI
VII. TİCARET SİCİLİ
VIII. TİCARET UNVANI/İŞLETME ADI
IX. MARKA
X. HAKSIZ REKABET
XI. TİCARİ DEFTERLER
XII. CARİ HESAP
XIII. TACİR (ve ESNAF) YARDIMCILARI
A- Genel Olarak
B- Bağımlı Yardımcılar
1. Ticari Temsilci [Banka Şube Müdürleri]
2. Ticari Vekil
3. Pazarlamacı
C- Bağımsız Yardımcılar
1. Simsar (Tellal)
2. Acentelik
3. Komisyonculuk
TİCARİ İŞLETME HUKUKU ŞEMALAR
ORTAKLIKLAR HUKUKU
§1- GENEL OLARAK
§2- ADİ ORTAKLIK
§3- TİCARET ŞİRKETLERİ HAKKINDA UYGULANACAK GENEL HÜKÜMLER [TTK m. 124-133]
§4- KOLLEKTİF ŞİRKET
I. KURULUŞ
II. İÇ İLİŞKİLER
III. DIŞ İLİŞKİLER, TEMSİL, SORUMLULUK
IV. ORTAKLAR ARASI DEĞİŞİKLİKLER, SONA ERME
§5- ADİ KOMANDİT ŞİRKET [AdiKomO]
§6- ANONİM ORTAKLIK [AO]
I. GENEL OLARAK
II. KURULUŞ
III. ORGANLAR
A- Genel Olarak
B- Yönetim Kurulu
C- Genel Kurul
1. Genel Olarak ve Çağrı
2. Davetin Şekli-İçeriği-Katılım-Karar Alma Süreci
IV. DENETİM
V. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARI
VI. PAY-PAY SAHİBİNİN HAK-BORÇLARI, MENKUL KIYMETLER- PAY DEVRİ - PAY DEVRİNİN SINIRLANDIRILMASI (BAĞLAM)
A- PAY
B- PAY SAHİBİNİN HAK ve BORÇLARI
1. Haklar
2. Borçlar
C- Menkul Kıymetler
1. Genel Olarak
2. Pay Devri
3. Nama Yazılı Paylara Getirilecek Devir Sınırlamaları (Bağlam)
VII. ANONİM ŞİRKET ESAS SÖZLEŞMESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ ile SERMAYE ARTIRIMI-AZALTIMI
VIII. ANONİM ORTAKLIKLARDA HUKUKİ SORUMLULUK
§7- LİMİTED ORTAKLIK [LO]
I. GENEL OLARAK
II. KURULUŞ
III. LİMİTED ŞİRKETİN İŞLEYİŞİ VE ORGANLARI
A- Genel Kurul
B- Müdürler
C- Limited Şirkette Pay Sahipliği Sıfatı, Pay Devri, Ortakların Hak, Borç ve Sorumlulukları
D- Haklar/Yükümlülükler
§8- BİRLEŞME-BÖLÜNME-TÜR DEĞİŞTİRME
I. BİRLEŞME [Bkz. Bölüm Sonu, ORTAKLIKLAR HUKUKU, ŞEMALAR, ŞEMA 81 ].
II. BÖLÜNME
III. TÜR DEĞİŞTİRME
§9- ŞİRKETLER TOPLULUĞU (GRUP ŞİRKETLER)
ORTAKLIKLAR HUKUKU ŞEMALAR
KIYMETLİ EVRAK HUKUKU
§1- GENEL OLARAK KIYMETLİ EVRAK VE ALACAĞIN TEMLİKİ İLİŞKİSİ
§2- KIYMETLİ EVRAK HUKUKU İLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEME
§3- KIYMETLİ EVRAKIN UNSURLARI, BORÇLUNUN DURUMU VE DEVİR
I. TANIM VE UNSURLAR
II. KIYMETLİ EVRAKTA BORÇLUNUN DURUMU
III. KIYMETLİ EVRAKIN DEVRİ
§4- KIYMETLİ EVRAK ALANINDA YAPILAN TASNİFLER
A- Temsil Ettiği Hakkın Türüne Göre
B- Kıymetli Evraktaki "Mündemiç" Hakkın Senetten Önce Var Olup Olmamasına Göre
C- Kıymetli Evrakın Düzenlenmesine Neden Olan Temel İlişki İle Bağlantısına Göre (İllİ-Mücerret Kıymetli Evrak)
D- Devir Şekli veya Hak Sahibini Tespit Şekline Göre [Nama- Emre-Hamiline]
§5- KIYMETLİ EVRAKIN ZIYA VE İPTALİ
§6- GENEL OLARAK KAMBİYO SENETLERİ VE ÖZELLİKLERİ
I. KAMBİYO SENETLERİNİN ÖZELLİKLERİ
II. KAMBİYO SENETLERİNDE EHLİYET, TEMSİL ve İMZA
§7- POLİÇE VE BONO
I. GENEL OLARAK, HUKUKİ NİTELEME ve İŞLEYİŞ
A- Poliçe
B- Bono
II. ZORUNLU ŞEKİL UNSURLARI
A- Poliçe
B- Bono
III. AÇIK (BEYAZ) POLİÇE (BONO ve ÇEK) ve EKSİK SENET
A- Açık (Beyaz) Poliçe-Bono-Çek
§8- POLİÇEDE DÜZENLEYENİN (KEŞİDECİNİN) KONUMU VE KABUL
I. DÜZENLEYENİN (KEŞİDECİNİN) DURUMU
II. GENEL OLARAK KABUL ve BONO ile ÇEKTE DURUM
III. KABULE ARZ
§9- POLİÇENİN (BONO VE ÇEKİN) CİROSU
I. GENEL OLARAK
II. CİRONUN YAPILIŞI, ŞEKLİ, SÜRESİ ve TÜRLERİ
A- Cironun Tarafları Kimlerdir? Kimlere Ciro Yapılabilir?
B- Ciro Ne Zamana Kadar Yapılabilir?
C- Cironun Şekli Nasıldır?
D- Yapılış Amacına Göre Ciro
§10- POLİÇE VE BONODA ÖDEME VE AŞAMALARI
I. GENEL OLARAK
II. POLİÇE VE BONODA ÖDEME/İBRAZ
§11- POLİÇE VE BONODA HAMİLİN MÜRACAAT HAKLARI
§12- POLİÇE VE BONODA ZAMANAŞIMI
A- Süreler
B- Zamanaşımının Kesilmesi ve Durması
§13- POLİÇE VE BONODA AVAL
§14- ÇEK
§15- ÇEKİN UNSURLARI
§16- ÇEKTE MUHATAP BANKA-DÜZENLEYEN İLİŞKİLERİ
§17- ÇEKİN TEDAVÜLÜ
§18- ÇEKİN ÖDENMESİ VE ÖDEME AŞAMALARI
KIYMETLİ EVRAK HUKUKU ŞEMALAR