İktisadi hayattaki ihtiyaçlar sebebiyle kefalet sözleşmesi, geçmişten günümüze kadar sıklıkla başvurulan şahsi teminat sözleşmelerindendir. Bunun sebebi, düşük miktarlı borçlar için bile, rahatlıkla masrafsız ve zaman almadan teminat alınabiliyor olmasıdır. Alacaklı ile kefil arasında yapılan bu sözleşme ile kefil, asıl borçlunun borcunu ifa etmemesinin sonuçlarından, kişisel olarak sorumlu olmayı üstlenir. Kefil böyle bir sorumluluk üstlenirken, kural olarak bir menfaat elde etmez. Bu sebeple herhangi bir menfaat elde etmeden böyle bir sorumluluk altına giren kefili, 6098 sayılı Borçlar Kanunu'nun 581 ve 603. maddeleri arasında yer alan hükümlerle koruma amacı gözlenmiştir. Çalışmamız, daha kefalet sözleşmesinin kurulma aşamasında, kefili korumayı amaçlayan TBK m. 583'te düzenlenen şekil hükmü üzerinedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu'nda, kefalet sözleşmesinin şeklini düzenleyen BK m. 484'te kullanılan ifadelerin açık olmaması sonucu, kefili koruma amacı tam anlamıyla sağlanamamıştır. 6098 sayılı TBK m. 583 ile özellikle kefilin sorumlu olacağı azami miktarın, kefalet senedinde kefilin el yazısıyla yazılması koşulunun aranmasıyla bu amaç büyük ölçüde yerine getirilecektir. Ancak kefaletin şeklini düzenleyen kaynak İsv. BK m. 493'ten ayrık bir düzenlemeye gidilmesi, bazı sorunların ortaya çıkmasına yol açacaktır. Çalışmamız kapsamında bu sorunlara ilişkin çözüm önerilerinde bulunulmuştur. Uygulamada kefalet sözleşmesine ilişkin problemlerin büyük çoğunluğu, daha kurulma aşamasında ortaya çıkmaktadır. Yargıtay'ın, kefalet sözleşmesinin şeklen geçerliliğine ilişkin, tutarlı olmayan kararlar verdiği gözlemlenmektedir. İşte çalışmamız, bu noktada uygulamanın ihtiyaçlarını gözetmeye çalışmıştır. Bu yapılırken de sadece sorunlar tespit edilmekle bırakılmamış, genel hükümlerden hareket ederek şekil konusu bütünüyle ele alınmıştır. ( Önsöz'den)

İÇİNDEKİLER
GİRİŞ
Birinci Bölüm
Genel Olarak Kefalet Sözleşmesinde Şekil
A. Kefalet Sözleşmesinde Şeklin Amacı
1. Genel Olarak Şekil Kavramı ve Amacı
2. Şeklin Amacının Kefalet Sözleşmesinde Görünümü
B. Kefalet Sözleşmesinde Şeklin Türü
1. Şekil Zorunluluğunun Kaynağı Açısından
2. Şeklin Fonksiyonu Açısından
3. Kullanılan Vasıta Açısından
C. Kefalete İlişkin Şeklin Tek Taraflılığı
D. Kefalete İlişkin Şeklin Yerine Getirilişi
1. Metin ve İmza Unsuruna İlişkin Özellikler
2. Metnin ve İmzanın Yer Alacağı Belgenin Tekliği Meselesi
3. Teknolojik İmkânlar Karşısında Kefaletin Şekli
4. Beyaza İmza Meselesi
E. 6098 Sayılı TBK m. 583 Hükmünün Yürürlüğü
İkinci Bölüm
Kefalet Sözleşmesinde Şeklin Kapsamı
A. Genel Olarak
B. Fer'i Olarak Sorumluluk Üstlenildiğine Dair Beyan
C. Müteselsil Kefil Olma İradesi
D. Asıl Borcun Ferdileştirilmesi İçin Gerekli Unsurların Belirlenmesi
1. Asıl Borcun Konusu ve Kapsamı
2. Alacaklı ve Borçlunun Adları
3. Asıl Borcun Hukuki Sebebi
4. Asıl Borcun Belirli ya da Belirlenebilir Olması İlkesine İlişkin Bazı Durumlar
E. Kefilin Sorumlu Olduğu Azami Miktar
1. Azami Miktarın Belirtilmesi Zorunluluğuna İlişkin Esaslar
2. Azami Miktarın Borcun Belirli Bir Miktarıyla Sınırlandırılması
3. Azami Miktarın Belirtileceği Para Cinsi
4. Azami Miktar Düzenlemesinin Amacı ve Kefilin Sorumluluğu ile İlişkisi
F. Kefalet Tarihi
G. Sübjektif Olarak Esaslı Noktalar
Üçüncü Bölüm
Kefalete İlişkin Bazı Hukuki İşlemlerin, Kefalet Sözleşmesinde Yapılacak Değişikliklerin, Kefalete İlişkin Bazı Kayıtların Şekli ve Kefalete İlişkin Şeklin Uygulanacağı Başka Sözleşmeler
A. TBK m. 583 ile Öngörülen Nitelikli Yazılı Şekle Bağlı Olan Diğer İşlemler
1. Kefil Olma Konusunda Temsil Yetkisi Verilmesi
2. Kefil Olma Vaadinde Bulunma
3. Kefilin Borcunun Üstlenilmesinin Şekli
4. Kefilin Sorumluluğunu Arttıran Sonraki Değişiklikler
5. TBK m. 598'e Göre Kefilin Sorumluluk Süresinin Uzatılması
6. TBK m. 603 Kapsamındaki Sözleşmeler
B. Adi Yazılı Şekle Bağlı Olan Diğer İşlemler
1. Eşin Rızasının Şekli
2. Asıl Borcun Başkası Tarafından Üstlenilmesi Halinde Kefilin Rızası
3. Asıl Borcun Belirli Bir Miktarıyla Sorumluluk Kaydının Şekli
Dördüncü Bölüm
Kefalet Sözleşmesinde Şekle Aykırılığın Hükümleri
A. Kefalet Sözleşmesinde Şekle Aykırılık
B. Şekle Aykırılığın Yaptırımı
C. Kesin Hükümsüzlüğün Sonuçları
D. Kefilin Şekil Noksanını İleri Sürme Hakkı
E. Şekle Aykırılığa Kasten Yol Açan Kefilin Tazminat Yükümlülüğü
F. Şekle Aykırı Kefalet Sözleşmesinin Kefil Tarafından İfa Edilmesi
1. Şekle Aykırılığı Bilmeden İfada Bulunan Kefilin Sebepsiz Zenginleşmeye Dayanarak Talepte Bulunması
2. Şekle Aykırılığı Bilerek İfada Bulunan Kefilin Durumu
G. Şekle Aykırı Kefalet Sözleşmesinde Tahvil
SONUÇ
BİBLİYOGRAFYA