Fikri mülkiyet hukuku, AB ile Gümrük Birliği ve tam üyelik müzakereleri sürecinde Türkiye'de ciddi mesafe kat etmiş, bu hukuk dalının uygulamadaki gittikçe artan önemi, ona olan ilgiyi de artırmıştır. Elinizdeki bu çalışma, fikri mülkiyet hukuku başlığı altında, fikir ve sanat eserleri, marka, endüstriyel tasarımlar, patent ve faydalı model ile coğrafi işaretler hukukunu ele almaktadır. Lisans ve lisansüstü öğrencileri yanında uygulamacılara da faydalı olacağını umduğum bu çalışmanın temelini, değişik üniversitelerde vermiş olduğum lisans, yüksek lisans ve doktora ders notları oluşturmaktadır. Bu ders notları, zamanla eklenen konu ve başlıklarla kapsamlı bir başvuru kitabına dönüşmüştür. Kitap, teori ağırlıklı olmayıp, yıllar içerisinde bu alanda vermiş olduğum hukuki mütalaa ve bilirkişi raporlarındaki sorunlar ve hukuki değerlendirmelerle, değerli meslektaşlarım ve sevgili genç hukukçu adaylarının da takdir ve teslim edeceği gibi uygulama yönü ağır basan, uygulama ile içiçe bir çalışmaya dönüşmüştür. Eserin uygulama ile olan bağını güçlendirmek için güncel yargı kararlarına mümkün olduğunca yer verilmeye çalışılmış; konuların daha iyi anlaşılır olması için görsel unsurlarla çalışma desteklenmiştir. ( Önsöz'den)

İçindekiler
Birinci Kısım
Giriş ve Genel Bilgiler
§ 1. Fikri Mülkiyet Kavramı
§ 2. Fikri Mülkiyet Hukukunun Temel İlkeleri ve Yapısı
İkinci Kısım
Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku
§ 3. Fikri Hakların Fikri Mülkiyet Hukuku İçindeki Yeri
§ 4. Eser
§ 5. Eser Sahipliği
§ 6. Eser Üzerindeki Mali ve Manevi Haklar
§ 7. Eser Üzerindeki Hakların Tahdidi
§ 8. Bağlantılı Haklar
§ 9. Eser Dışındaki Koruma Konuları
§ 10. Eser Üzerindeki Sözleşme ve Tasarruflar
§ 11. Fikri Hakların İhlalinde Açılacak Hukuk ve Ceza Davaları
§ 12. Meslek Birlikleri
§ 13. İnternet ve Fikri Haklar
Üçüncü Kısım
Marka Hukuku
Birinci Bölüm
Marka Kavramı - Marka Üzerindeki Hak - Başvuru ve Tescil
§ 14. Marka Kavramı ve İşlevi
§ 15. Markanın Unsurları ve Türleri
§ 16. Marka Başvurusu, Tescil ve İtiraz
İkinci Bölüm
Mutlak ve Nispi Tescil Engelleri
§ 17. Mutlak Tescil Engelleri
§ 18. Nispi Tescil Engelleri
Üçüncü Bölüm
Markanın Kullanılması - Marka Hakkı Üzerinde Tasarruf ve Hukuki İşlemler
§ 19. Markanın Kullanılması
§ 20. Marka Hakkı Üzerinde Tasarruf ve İşlemler
Dördüncü Bölüm
Marka Hakkının Sağladığı Koruma ve Markaya Tecavüz
§ 21. Marka Hakkının Sağladığı Koruma (KHK m. 9)
§ 22. Markaya Tecavüz Halleri (KHK m. 61) 489
§ 23. Marka Hakkı İhlalinin Suç Sayıldığı Haller (KHK m. 61/A)
Beşinci Bölüm
Marka Hakkının İhlalinde Dava ve Talepler - Savunmalar
§ 24. Hukuk Davaları ve Talepler, Savunmalar
§ 25. Markaya Tecavüz Davalarında İleri Sürülebilecek Savunmalar
Altıncı Bölüm
Marka Hakkının Sona Ermesi ve Markanın Hükümsüzlüğü
§ 26. Marka Hakkının Sona Ermesi
§ 27. Markanın (İptali) ve Hükümsüzlüğü
§ 28. Hükümsüzlük Davası
Dördüncü Kısım
Endüstriyel Tasarımlar Hukuku
§ 29. Kavram ve Tarihi Gelişim
§ 30. Tasarımların Tescili
§ 31. Tasarımların Korunması ve Korumanın Kapsamı
§ 32. Tasarım Hakkı Üzerinde Hukuki İşlemler
§ 33. Tasarıma Tecavüz
§ 34. Tasarım Hakkının Sona Ermesi ve Hükümsüzlüğü
Beşinci Kısım
Patent ve Faydalı Model Hukuku
Birinci Bölüm
Patent
§ 35. Patent ve Buluş Kavramı, Türleri
§ 36. Patent Verilebilirlik Şartları
§ 37. Patent Başvurusu, Tescil ve Patent Hakkı Üzerindeki Hukuki İşlemler
§ 38. Patent Hakkı, Korunması ve Sınırları
§ 39. Patente Tecavüz ve Açılabilecek Davalar
§ 40. Patentin Hükümsüzlüğü ve Patent Hakkının Sona Ermesi
İkinci Bölüm
Faydalı Model
§ 41. Faydalı Model Kavramı
Altıncı Kısım
Coğrafi İşaretler
§ 42. Coğrafi İşaret Kavramı, İşlevi ve Coğrafi İşaret Üzerindeki Hak
§ 43. Coğrafi İşaretin Unsurları ve Türleri
§ 44. Coğrafi İşaretlerin Tescili, Kullanımı ve Denetimi
§ 45. Coğrafi İşaretlerin Hükümsüzlüğü

KAYNAKÇA
KAVRAM DİZİNİ