Gelir paylaşımlı inşaat sözleşmelerinin, günümüzde gerçekleştirilen inşaat projelerinde her geçen gün uygulamasının arttığı ve daha fazla bir önem arz etmeye başladığı açıkça görülmektedir. Bu bakımdan gelir paylaşımlı inşaat sözleşmelerinin önümüzdeki dönemde artan bir şekilde hukuk uygulamasını ve literatürünü meşgul edeceğini öngörmek yanıltıcı olmayacaktır. Bu sözleşmelerden doğan ve cevap bekleyen çeşitli hukuki sorunların değerlendirilmesi ihtiyacı belirgin bir şekilde hissedilmektedir. İnşaat sözleşmelerinin, sadece sözleşmenin tarafları için değil, başta inşaattan bağımsız bölüm alan alıcı üçüncü kişiler ve inşaatın meydana getirilmesinde rolü bulunan taşeronlar olmak üzere çok daha geniş bir kitle ve hatta genel olarak ülke ekonomisi için önemli sonuçları olduğu göz önünde bulundurulduğunda, konunun önemi çok daha belirgin bir hale gelmektedir. Bu ihtiyacı kısmen dahi olsa giderebilmek amacıyla İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi olarak 15 Aralık 2014 tarihinde düzenlemiş olduğumuz Gelir Paylaşımlı İnşaat Sözleşmeleri Çalıştayı ile konu akademisyenler, hukuk uygulamacıları ve inşaat sektörü temsilcilerinden oluşan geniş bir katılımla ve pek çok yönüyle tartışılmış bulunmaktadır. Bu kitap anılan Çalıştayda sunulan başlıca bilimsel eserlerin bir araya getirilmesinden oluşmaktadır. ( Önsöz'den)

İÇİNDEKİLER
TÜRK HUKUKUNDA İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNİN GELİŞİMİ
Prof. Dr. Hasan ERMAN
TAŞERONLUK SÖZLEŞMESİNDE ÖNEMLİ MESELELER
Prof. Dr. Halil AKKANAT
GELİR PAYLAŞIMLI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN GENEL ESASLARI
Doç. Dr. Emrehan İNAL
GELİR PAYLAŞIMLI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE ASGARİ GELİR TUTARININ GÜNCELLENMESİ
Doç. Dr. Emrehan İNAL
GELİR PAYLAŞIMLI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ KAPSAMINDA İNŞA EDİLEN BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN AYIPLI OLMASINDAN DOĞAN SORUMLULUĞUN KOŞULLARI
Doç. Dr. Bilgehan ÇETİNER
6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU m. 138 HÜKMÜ UYARINCA GELİR PAYLAŞIMLI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNİN UYARLANMASI
Doç. Dr. Başak BAYSAL
Gelir Paylaşımlı (Hasılat Payı Karşılığı) İnşaat Sözleşmelerinin Vergisel Açıdan Değerlendirilmesi
Yard. Doç. Dr. Z. Ertunç ŞİRİN