Dünya genelinde teknolojinin getirmiş olduğu yeniliklerin hayatımıza doğrudan etkileri hukuk alanında da baş göstermiş ve kanun koyucuları mevzuat değişikliğinde bulunmaya yöneltmiştir. Ülkemiz bu değişime kayıtsız kalmamış ve gerek yakın zamanda yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu gerekse 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat ışığında elektronik genel kurulu, borsaya kote anonim ortaklıklarda zorunlu diğer ortaklıklar için ise ihtiyari olmak suretiyle ticaret hayatında uygulanmak üzere ilgililerin kullanımına sunmuştur. Sözü edilen uygulama, sorumlu kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından meydana getirilmiş, tüm dünyada övgüyle bahsedilen ve birçok saygın ödüle layık görülmüş EGKS isimli bir sistem ile gerçekleştirilmektedir. ''Borsaya Kote Anonim Ortaklıklarda Elektronik Genel Kurul'' isimli bu kitapta, EGKS'nin uygulanışı her bir aşamaya ilişkin olarak ayrıntılı şekilde ortaya konulmuştur. Kitabın birinci bölümünde EGKS'nin dünyadaki ve ülkemizdeki uygulamaları ile tanımı, hukuki çerçevesi, ikinci bölümde özellikleri, üçüncü bölümde elektronik genel kurula katılım ve dördüncü bölümde ise elektronik genel kurul toplantısı öncesi-sırası-sonrasındaki işlemler hakkında en güncel mevzuat değişiklikleri ve birtakım görseller ile birlikte bilgi verilmektedir. Kitap, özellikle borsaya kote anonim ortaklıklar ve bu tür ortaklıklarda pay veya hak sahibi olanlar bakımından son derece faydalı olması sebebiyle önem arz etmektedir. Diğer ortaklıklar için ise bu kitap sayesinde incelenip bilgi sahibi olunduğunda EGKS ile elektronik genel kurul uygulamasının; hayatlarını ne denli kolaylaştıracak pratiklikte olduğu, işlem ve zaman maliyetinin günümüz iş hayatındaki değerini göz önünde bulundurduğumuzdaki verimliliği bakımından cezbediciliği yadsınamayacak ölçüdedir.

İÇİNDEKİLER
KISALTMALAR
KAYNAKÇA
GİRİŞ
Birinci Bölüm
Elektronik Genel Kurul
I. Dünyada Elektronik Genel Kurul Uygulaması
A. ABD, İngiltere ve Fransa'da Elektronik Genel Kurul Uygulaması
B. Almanya'da Elektronik Genel Kurul Uygulaması
II. Türkiye'de Elektronik Genel Kurul Uygulaması
A. Hukuki Çerçeve ve Kapsam
B. Sorumlu Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)
C. Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS)
İkinci Bölüm
Elektronik Genel Kurul Sisteminin İşlevleri
I. EGKS'nin Sağladığı Faydalar
A. Yabancı Yatırımcıya Ulaşma İmkanı
B. Daha Şeffaf Bir Şirket Niteliği Kazanma İmkanı
C. Katılımcılar Arasında Eşitliğin ve Tarafsızlığın Sağlanması
D. Toplantıya Eş Zamanlı Katılımın Sağlanması
1. Coğrafi Sınırların Ortadan Kaldırılması
2. Ortakların Anlık Bilgilendirilmeleri
E. Maliyetin Düşürülmesi
1. Zaman Bakımından
2. Mekan Bakımından
F. İnternet Kullanımı ile İşlem Kolaylığı
1. Elektronik Vekalet ve Talimat Verme İmkanı
2. Oy Kaydetme ve Güncelleme İmkanı
3. Arşiv ve Raporlama Hizmeti
4. Güvenli Elektronik İmza Kullanımı
5. Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) Entegrasyonu ile Tescil
G. Güvenlik
H. Gizlilik
II. EGKS'nde Meydana Gelmesi Muhtemel Teknik Sorunlar
Üçüncü Bölüm
Elektronik Genel Kurul Katılımcıları
I. Genel Kurul Toplantısına Katılma Hakkına Sahip Kişiler
A. Pay Sahibi
1. Payın Kaydi Değer Haline Getirilmesi
2. Blokaj Zorunluluğunun Kaldırılması
B. Pay Üzerinde Mülkiyet Hakkı Dışında Bir Hak Sahibi
1. İntifa Hakkı Sahibi
2. Diğer Hak Sahibi
II. Genel Kurul Toplantısına Katılmakla Yükümlü Bulunan Kişiler
A. Yönetim Kurulu Üyeleri
B. Denetçi
C. Bakanlık Temsilcisi
III. Genel Kurul Toplantısına Katılma Hakkının Asaleten ve Vekaleten Kullanılması
A. Toplantıya Asaleten Katılım
B. Toplantıya Vekaleten Katılım
1. Bireysel Temsil
a. Genel ve Özel Temsil Yetkisi Türü
b. Temsil Yetkisinin Verilme Usulü ve Geçerliliği
c. Tevdi Eden Temsilciliği
2. Müşterek Temsilci
3. Kitlesel (Toplu) Temsil
Dördüncü Bölüm
EGKS'nin İşleyişi
IV. Genel Kurul Toplantısından Önceki İşlemler
A. Pay Sahipleri Açısından
B. Ortaklık Açısından
1. MKK Üyeliği ve EGKS İşlemYetkilisi İstihdamı
2. İç Yönerge Hazırlanması
3. Şirket Esas Sözleşmesinde Değişiklik
4. Ortaklığa Ait Kurumsal İnternet Sitesi Açılışı
5. Elektronik Ortamda Katılım İçin EGKS'nin Kurulması
6. Genel Kurula Katılabilecekler Listesi ile Hazirun Listesinin Hazırlanması
7. Toplantı Gündeminin Oluşturulması
8. Toplantıya Çağrı
9. Belgelerin İncelemeye Sunulması
a. İncelemeye Sunulacak Belgeler
b. Pay Sahiplerinin Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı
10. Bakanlık Temsilcisi Talebi
V. Genel Kurul Toplantısı Sırasındaki İşlemler
A. Toplantıya Katılması Zorunlu Olan Kişilerin Hazır Bulundurulması
B. Toplantıda Bulundurulması Gereken Belgelerin Temini
C. EGKS'nin İşlerliğinin Kontrolü
D. Toplantı ve Karar Yeter Sayısının Tespiti
E. Toplantının Açılması
F. Gündemin Görüşülmesi
1. Pay Sahiplerinin Görüş Belirtme ve Öneride Bulunma Hakkı
2. Pay Sahiplerinin Bu Haklarının Sınırlarını Aşmalarının Sonucu
G. Kısıtlamalar
1. Gündeme Bağlılık İlkesi Uyarınca Konu Bakımından
2. Zaman Bakımından
3. Yazı Karakteri Bakımından
4. Hakkın Kötüye Kullanılması Bakımından
H. Oylama
1. Oy Hakkı ve Sahibi
2. Oy Hakkının Kullanılması
I. Toplantı Tutanağının Düzenlenmesi ve İmzalanması
VI. Genel Kurul Toplantısı Sonrasındaki İşlemler
A. EGKS'de Toplantının Tamamlanması
B. Toplantı Tutanağı ve İlgili Diğer Belgelerin Sisteme Yüklenmesi
C. Toplantı Başkanı ile Bakanlık Temsilcisi Bilgilerinin Sisteme Girilmesi
D. Toplantı Tutanağının Tescil ve İlanı
SONUÇ