Elinizdeki eser, yeni bir alan olarak günümüzde artık daha sık bir biçimde karşımıza çıkan çevre hukukunun temel konularını ele almayı amaçlamaktadır. (Önsöz'den)
İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Çevre Hukukunun Temelleri I. Genel Olarak II. Çevre Kavramı III. Ekoloji IV. Çevre Sorunları V. Çevre Sorunsalı VI. Çevreye İlişkin Etik Yaklaşımlar VII. Çevre Hukukunun Konusu ve Amacı VIII. Çevre Hukukunun Kaynakları IX. Çevre Hukukunun Nitelikleri X. Çevre Hukukunun Tarihsel Gelişimi
İkinci Bölüm Çevre Hukukunun Temel İlkeleri I. Genel Açıklamalar II. Önleme İlkesi III. İhtiyat İlkesi IV. Kirleten Öder İlkesi VI. Katılım İlkesi VII. Entegrasyon İlkesi VIII. İşbirliği İlkesi
Üçüncü Bölüm Çevre Hukukunun Araçları I. Genel Açıklamalar II. Düzenleyici Araçlar III. Piyasaya Dayalı Araçlar IV. Katılımcı Araçlar
Dördüncü Bölüm İnsan Hakları ve Çevre I. Genel Açıklamalar II. Çevrenin Anayasal Düzeyde Korunması III. Çevre Hakkı IV. Bölgesel ve Uluslararası İnsan Hakları Belgelerinde Çevre
Beşinci Bölüm Çevresel Etki Değerlendirmesi I. Genel Açıklamalar II. ÇED'in Tanımı ve Özellikleri III. Tarihsel Gelişim IV. Düzenleme Biçimleri V. ÇED'in Hukuki Niteliği VI. ÇED'in Usul Aşamaları I. ÇED Sürecine Katılım VII. Stratejik Çevresel Değerlendirme VIII. Türk Hukukunda ÇED
Altıncı Bölüm Çevre İdare Hukuku I. Genel Olarak II. İdari Örgütlenme III. Kamu Hizmetleri IV. Kolluk Faaliyetleri V. Yargısal Korunma
Yedinci Bölüm Çevre Ceza Hukuku I. Genel Açıklamalar II. Çevrenin Korunmasında Ceza Hukukunun Rolü III. Çevre Suçu Kavramı IV. Çevrenin Ceza Hukuku Aracılığıyla Korunmasına İlişkin Modeller V. Çevrenin Ceza Hukuku Uygulamasında Karşılaşılan Temel Sorunlar VI. Türk Hukukunda Çevresel Suçlar ve Kabahatler
Sekizinci Bölüm Çevre Özel Hukuku I. Genel Açıklamalar II. Komşuluk Hukuku III. Çevresel Sorumluluk Hukuku
Dokuzuncu Bölüm Uluslararası Çevre Hukuku I. Genel Açıklamalar II. Tarihsel Gelişim III. Uluslararası Çevre Hukukunun Kaynakları IV. Uluslararası Çevre Hukukunda Temel Aktörler V. Uluslararası Çevre Hukukunun Gelişim Perspektifleri
Onuncu Bölüm Avrupa Birliği Çevre Hukuku I. Genel Açıklamalar II. Tarihsel Gelişim III. Birincil Hukuk IV. İkincil Hukuk KAYNAKÇA EK-I: Çevre Kanunu EK-II: Çevreye İlişkin Diğer Düzenlemeler