Elinizdeki bu çalışma uluslararası hukuk bağlamında tarihi bir sorun olarak nitelendirilmiş olan amirin emri konusunu ele almayı ve incelemeyi hedeflemektedir. Çalışma temelde iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm ise kendi içinde iki alt-bölüme ayrılabilir. Bunlardan ilkinde tezin temel kabullenimleri, tezde benimsenen metot tespit edilmeye çalışılmıştır. İkinci alt-bölümde ise amirin emri konusu kendi tarihi gelişimi içinde ele alınmıştır. Burada farklı zaman ve mekanlarda ulaşılmış hukuki sonuç ve hükümler ışığında, konuya ilişkin farklı farklı yaklaşımların mevcudiyetine işaret edilmiştir. Tarihsel gelişimi takiben bu farklı hukuki yaklaşımlar hakkında bilgi verilmiştir. Bu tarihsel ve teorik incelemeler sonrası günümüz uluslararası ceza hukuku, hazırlık çalışmalarından başlayarak ele alınmıştır. Amirin emri konusunun Roma Statüsü kapsamındaki nihai düzenlemesinin incelemesi ile 2. Bölüm sona ermiştir. Çalışma boyunca elde edilen çıkarımlara ise Sonuç bölümünde yer verilmiştir.
(Önsöz'den)

İÇİNDEKİLER

Birinci Bölüm
Çalışmanın Temel Yaklaşımı - Konunun Tarihsel Gelişimi
1. Giriş
1.1. Çalışmanın Temel Yaklaşımı
1.2. Amirin Emri, Askeri Disiplin ve İtaat Üzerine
1.3. Konunun Tarihi Gelişimi
1.4. Yapılageliş Hukukunun Değerlendirilmesi: Amirin Emrinin Etkisinin İncelenmesi

İkinci Bölüm
Uluslararası Ceza Hukukunda Amirin Emri
2. Uluslararası Ceza Mahkemesi Statüsünde Amirin Emri
2.1. Uluslararası Ceza Mahkemesi Statüsünde Düzenlenmiş Hukuka Uygunluk ve Mazeret Nedenleri Hakkında Genel Bilgi
2.2. II. Dünya Savaşı'ndan Günümüze Amirin Emri Konusunun Hukuki Düzenlemelerde Ele Alınış Şekli
3. Sonuç
KAYNAKÇA