Elinizdeki çalışma özel askeri şirketlerin tarihsel arka planıyla birlikte, devletin kuvvet kullanma tekeline ilişkin yaklaşımlara ve uluslararası hukuk bakımından güncel sorunlara eğilmiştir. Bu bağlamda, çalışmanın hem özel askeri şirketlerin ortaya çıkışındaki tarihsel ve teorik arka planı hem de uluslararası hukuk açısından doğurduğu sonuçları kapsadığı ifade edilmelidir. Özel askeri şirketlere ilişkin olumlu ya da olumsuz yaklaşımların ötesinde; bu sektörün, uluslararası alanda gerçekleşen birtakım gelişmelerin sonucunda ortaya çıktığı ve buna ilişkin olarak uluslararası hukuk bakımından düzenlenmesi gereken pek çok konunun olduğu görülmüştür. Çalışmanın özel askeri şirketlerin gelişiminin genel çerçevesi hakkında fikir vereceği ve buna ilişkin sorunların ortaya konulmasını sağlayacağı umulmaktadır. Bu kitap, Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı çerçevesinde hazırlanmış "Uluslararası Hukukta Özel Askeri Şirketlerin Devletin Kuvvet Kullanma Tekeli ve BM Güvenlik Sisteminin Gelişimi Çerçevesinde İncelenmesi" başlıklı tezimin birkaç küçük düzeltme ve çeşitli eklemeler içeren basımıdır.
(Önsöz'den)

Birinci Bölüm
Devletin Kuvvet Kullanma Tekelinin Dönüşümü Açısından Özel Askeri Şirketler
1. DEVLET KURAMI AÇISINDAN KUVVET KULLANMA TEKELİ
2. ÖZEL ASKERİ ŞİRKETLERİN TARİHSEL GELİŞİMİ

İkinci Bölüm
Soğuk Savaşın Ardından Bir Sektör Olarak Ortaya Çıkan Özel Askeri Şirketler
1. ÖZEL ASKERİ ŞİRKETLERİN DOĞMASININ TEMEL NEDENLERİ
2. ÖZEL ASKERİ ŞİRKET KAVRAMI VE SINIFLANDIRILMASI
3. ÖZEL ASKERİ ŞİRKET ÇALIŞANLARININ İNSANCIL HUKUK KAPSAMINDAKİ STATÜSÜ
4. ÖZEL ASKERİ ŞİRKETLERE İLİŞKİN ULUSLARARASI HUKUK DÜZENLEMELERİ

Üçüncü Bölüm
Kuvvet Kulanma Tekelindeki Çağdaş Gelişmeler Bakımından Özel Askeri Şirketler
1. ULUSLARARASI HUKUKTA KUVVET KULLANMA
2. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER BARIŞ GÜCÜ OPERASYONLARI
3. ÖZEL ASKERİ ŞİRKETLERİN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER TARAFINDAN KULLANILMASI
SONUÇ
KAYNAKÇA