Ceza Muhakemesi Hukukunda Güncel Konular başlıklı bu kitap, Hukuk Araştırma Konferansları başlıklı yeni serimizin ilk yayınıdır. Kitabın ana teması, Ceza Muhakemesi Hukuku alanında Türkiye ve Almanya'daki değişimin analizi ile bu alanda İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi içtihatlarının etkisine odaklanmaktadır. Söz konusu güncel gelişmeler yayının içeriğini oluşturan makalelerde, özellikle savcı-kolluk ilişkisi; iletişimin denetlenmesi; idari ve adli arama; bilgisayarlarda, bilgisayar programlarında ve kütüklerinde arama, el koyma ve kopyalama gibi tedbirler, alanında yetkin öğretim üyeleri ve uygulamacılar tarafından hukuka uygunluk standartları ve uygulamadaki sorunlar temelinde kapsamlı biçimde tartışılmaktadır. Tartışma ve yorumların, etkili ve katılımcı biçimde paylaşıldığı bu yayına öncülük eden etkinliğimiz 16 Ekim 2014 tarihinde kitap başlığını taşıyan bir konferans biçiminde düzenlenmişti. Mevcut yayın, bu konferansta sunulmuş tebliğlerin makaleye dönüşmüş çıktılarını derlemektedir. Yayının içeriğinin Türkiye ve karşılaştırmalı hukuktaki artan önemini dikkate alarak planladığımız konferansımızı düzenleyen ve yayına dönüşmesini sağlayan öğretim üyemiz Prof. Dr. Nur Centel'e takdir ve teşekkür borçluyuz. Kendisinin alandaki öncülüğü ve akademik kıdemi, etkinlik ve yayınımızın yüksek araştırma kalitesini belirlemiştir. Hem etkinlik hem de yayın aşamasında oturum başkanı ya da davetli konuşmacı sıfatıyla yer alan değerli öğretim üyesi ve uygulamacı meslektaşlarımız Prof. Dr. Frank Saliger'e (Tübingen Üniversitesi Hukuk Fakültesi), Prof. Dr. Feridun Yenisey'e ( Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi), Prof. Dr. Hamide Zafer'e (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi), Prof. Dr. Dr. h.c. Hakan Hakeri'ye (İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi), Prof. Dr. Veli Özer Özbek'e (Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi), Prof. Dr. Ali Rıza Çınar'a (MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi), Yrd. Doç. Dr. Dr. Altan Heper'e (Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi), Yrd. Doç. Dr. Murat Önok'a (Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi), Yrd .Doç. Dr. Murat Volkan Dülger'e (Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi), Achim Brauneisen'a (Başsavcı-Stuttgart Cumhuriyet Başsavcılığı), Dr. Cengiz Apaydın'a (İstanbul Anadolu Adliyesi Cumhuriyet Savcısı), Fatoş Aracı'ya (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 4.Daire Başhukukçu Yardımcısı) her türlü katkıları ile paylaştıkları görüşler ve değerli birikim için özellikle teşekkür ederim. Etkinliğin planlanması ve idari süreçlerinin yürütümünde Akademik ve İdari Koordinatörümüz Esra Özcan ve araştırma görevlilerimizin emekleri ve titiz çalışmalarını da takdirle anmak isterim.
(ÖNSÖZ'DEN)

İÇİNDEKİLER

Türk Ceza Adalet Sisteminde Savcılığın Hukuki Statüsü
Prof. Dr. Hamide ZAFER
Die Beziehungen zwischen der Staatsanwaltschaft und der Polizei im deutschen Strafprozessrecht
Achim BRAUNEISEN
Alman Ceza Muhakemesi Hukukunda Savcılık ve Polis Arasındaki İlişkiler
Achim BRAUNEISEN
Çeviren: Ar. Gör. Eser OLGUN
Ceza Hukuku Sisteminde Savcı ve Kolluk Arasındaki İlişki
Dr. Cengiz APAYDIN
Adil Yargılanma Hakkı ve Savcının Tarafsızlığının Güvencelenmesi
Prof. Dr. Nur CENTEL
Überwachung der Telekommunikation nach deutschem Strafprozessrecht
Prof. Dr. Frank SALİGER
Alman Ceza Muhakemesi Hukuku'na göre Telekomünikasyonun Denetlenmesi
Prof. Dr. Frank SALIGER
Çeviren: Ar. Gör. Murat CEYHAN
Türk Hukukunda İletişimin Adli/İdari Amaçla Denetlenmesi ve Uygulamadaki Sorunlar
Prof. Dr. Veli Özer ÖZBEK
İletişimin Denetlenmesinde Çeviri Yapılması ve Sorunları
Dr. Altan HEPER
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında İletişimin Denetlenmesi ve Arama Yoluyla Elde Edilen Delillerin Kullanılması
Fatoş ARACI
Adli-İdari Arama ve Uygulamadaki Sorunlar
Yrd. Doç. Dr. Murat ÖNOK
Bilişim Sistemleri Üzerinde Arama, Kopyalama ve El Koyma Tedbiri
Yrd. Doç. Dr. Murat Volkan DÜLGER